Zgłoszenie budowy sieci z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ustawy Prawo budowlane

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2016

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa

Pokoje 23, 24, 25, 26, 27     telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (nie dotyczy art. 29 ust. 2 pkt 1b);
 4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
 5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłata skarbowa

Zgłoszenie budowy sieci z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

 • o długości powyżej 1 km - 2143 zł
 • o długości do 1 km - 105 zł

 

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 1 pkt 19a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw strony mogą odwołać się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2016-12-16
Data publikacji:2016-12-16
Osoba sporządzająca dokument:Anna Sikora
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1648

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-05 09:35:16Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąZgłoszenie budowy sieci z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ustawy Prawo budowlane
2018-06-27 13:44:02Mateusz OlszewskiZaktualizowano oświadczenie B-3Zgłoszenie budowy sieci z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ustawy Prawo budowlane