Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

18 grudnia 2018

UCHWAŁA NR 11/2018
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 955 z późn.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030 z póń. zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.
2. W wyniku oceny ofert konkursowych wybrano ofertę:
1) Fundacji Honeste Vivere, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości:
a) Nowy Korczyn ul. Tarnowska 5 przez 3 dni w tygodniu;
b) Solec – Zdrój, ul. Kościelna 3 przez 2 dni w tygodniu.
2) Fundacji Honeste Vivere, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Stopnica, w budynku Gminnego Centrum Kultury, lokal biurowy 19 przy ul. Kazimierza Wielkiego 15.

3. Wysokość dotacji:
1) Dotacja na realizację zadania określonego w ust. 2 pkt 1 wynosi: 60 060,00 zł. + 2 970,00 zł. = 63 030,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych 00/100).
2) Dotacja na realizację zadania określonego w ust. 2 pkt 2 wynosi: 60 060,00 zł. + 2 970,00 zł. = 63 030,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych 00/100).
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.
5. Zadanie będzie realizowane: od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2018-12-18
Data publikacji:2018-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Sławomir Dalach
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:494