Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

21 grudnia 2018

Uchwała Nr 17/2018
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku.

Na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 955 z późn.), art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 i 3, art. 60 ust. 1art. 76 ust. 1, art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 z póń. zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

2. W wyniku oceny ofert konkursowych wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków, polegającą na prowadzeniu na terenie powiatu buskiego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w Pacanowie.

3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotowego zadania wynosi: 1 517 652,00 złote brutto (słownie: jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100). Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

4. Zadanie będzie realizowane: od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Jerzy Kolarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2018-12-21
Data publikacji:2018-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Sławomir Dalach
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:446