Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.4.2019 z dnia 07.03.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

 Busko- Zdrój, dn. 07.03.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.4.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)w związkuz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Błotnowola gm. Nowy Korczyn, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 275, 32/1, 368, 487/1, 514, 536, 658 o łącznej pow. 1.9300 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Błotnowola oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

Jednocześnie stosownie do treści art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uprzejmie z a w i a d a m i a m, że postępowanie administracyjne w sprawie uznania w/w działek gruntu za mienie gromadzkie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie, w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego i jego analizy.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 30 czerwca 2019r.

Stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w w/w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

 

 

Otrzymują :

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn
  2. Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn (celem podania do publicznej wiadomości)
  3. Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Błotnowola 28-136Nowy Korczyn

A/a

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Anna Majkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:92