Protokół Nr VI/2019 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

Protokół Nr VI/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 29 marca 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.VI.2019

Protokół Nr VI / 2019
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 29 marca 2019 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

 

 

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Sekretarz Powiatu
 • Skarbnik Powiatu
 • Radca Prawny oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
 1. Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za 2018 rok.
 14. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2018 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 16. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2018 roku na terenie Powiatu Buskiego, a także Sprawozdanie za 2018 rok
  z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 – 2020.
 17. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Krzysztof Eliasz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.30otworzył VI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (1 Radny nieobecny usprawiedliwiony), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza, zebrani na sali uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju I i III kadencji Pana Teofila Dresel.

 

Ad. 3

Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 5, pkt 5a w brzmieniu:

5a „Informacja Starosty Buskiego w sprawie przygotowania powiatu do przywrócenia połączeń autobusowych”.

Radny poinformował, iż Rząd PiS wprowadza ustawę mającą na celu przywrócenie połączeń autobusowych do mniejszych miejscowości, przyznając na ten cel potężne środki finansowe. To czy środki te zostaną dobrze wykorzystane, w dużej mierze zależy od samorządów, które mają przygotować siatkę połączeń, poprzedzoną analizą rynku uwzględniającą potrzeby mieszkańców. Na podstawie tych planów Marszałek Województwa opracuje wspólny plan dla województwa.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, poinformował, iż na dzień dzisiejszy nie ma nad czym dyskutować. To o czym mówi Radny, to jest na razie tylko publiczna obietnica, brak jest bowiem ostatecznych przepisów prawnych w tej materii. Projekt ustawy jest w konsultacji. Starosta zna swoje obowiązki jako koordynatora i wie jakie są ewentualne propozycje zapisów w tej ustawie. Dyskusja będzie zasadna po przyjęciu stosownej ustawy. Na dziś wniosek Radnego jest bezzasadny.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jana Bartosika o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 5, pkt 5a w przytoczonym wyżej brzmieniu:

za - 6

przeciw - 11

wstrzymał się - 1

Wniosek nie został przyjęty.

 

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza, porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

 

Ad. 4

Protokół Nr V/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 28 lutego 2019 roku do dnia 29 marca 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radny Jan Bartosik zgłosił n/w uwagi i zapytania:

- Radny zwrócił uwagę, iż w poprzednich latach Starosta Buski nie kierował tak ochoczo pism procesowych do Sądu za brak zapłaty za nadwykonania ZOZ w Busku - Zdroju, a były to kwoty nawet 1,5 mln zł.

- Radny nawiązując do wcześniejszych informacji Starosty Buskiego o zagospodarowaniu budynków przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju dla potrzeb ARiMR, zwrócił się
z pytaniem jaki jest stan na dziś?

- Radny zwrócił się z pytaniem skąd wiedza Starosty o dofinansowaniu 0,80 gr za 1 km do transportu publicznego?

- Czy Starosta Buski posiada wiedzę o toczącym się postępowaniu prokuratorskim przeciwko Panu Stanisławowi Klimczakowi - Wicestaroście Buskiemu?

Udzielając odpowiedzi na w/w uwagi i zapytania Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, że to nie Zarząd Powiatu czy Starosta składa wnioski do Sądu w zakresie nadwykonań. Decyzję
w tej sprawie, jako strona podejmuje jednoosobowo Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju. Dotąd, zawsze kiedy brak było ugody z NFZ w zakresie nadwykonań, ZOZ takie wnioski składał.

Odnosząc się do zapytania w sprawie zagospodarowania budynku przy ul. Bohaterów Warszawy
w Busku - Zdroju dla potrzeb ARiMR, Starosta poinformował, iż odbyło się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielem ARiMR. Z uwagi na bardzo wygórowane wymagania ARiMR dotyczące dostosowania do standardów, co wiąże się z poniesieniem przez Powiat dużych kosztów finansowych, rozważana jest propozycja zainteresowania ARiMR zakupem tego budynku. Przygotowana zostanie wycena budynku z propozycją zakupu przez ARiMR.

Starosta Buski poinformował, iż stawka o dofinansowaniu 0,80 gr za 1 km do transportu publicznego pojawiła się już wielokrotnie zarówno w mediach jak i w projekcie rozporządzenia. Powiatu pewnie nie będzie stać na dopłatę w kwocie ok. 3-4 zł do km, dlatego należy zaczekać na ostateczny kształt ustawy i dopiero wówczas dyskutować i podejmować decyzje w zakresie transportu publicznego.

Starosta Buski poinformował, iż w stosunku do Pana Stanisława Klimczaka toczy się postępowanie prokuratorskie jako osoby fizycznej. Natomiast nie toczy się żadne postępowanie związane
z wykonywaniem przez Niego funkcji publicznej jako Wicestarosty.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Uchwała Nr VI / 48 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr VI / 49 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr VI / 50 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr VI / 51 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VI / 52 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury- stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem w jakim stopniu Festyn Rodzinny Soleckie Lato nad Zalewem promuje Powiat Buski? Radny uczestniczył w tym Festynie, a właściwie zwykłej zabawie, na którym brak było nawet stoiska promującego Powiat Buski. Zdaniem Radnego jest to nieracjonalne wydatkowanie środków finansowych.

W odniesieniu do powyższego Starosta Jerzy Kolarz, poinformował, iż impreza ta organizowana od wielu lat ma charakter ponadgminny, stąd dofinansowanie ze strony Powiatu. Starosta, Członkowie Zarządu Powiatu bądź Radni biorą udział w tych wydarzeniach. Stosowna umowa zawiera też zapisy, że we wszystkich publikatorach związanych z daną imprezą muszą znaleźć się informacje o współfinansowaniu ze strony Powiatu Buskiego. Starosta Buski poinformował, iż Wójt Gminy wnioskował o dofinansowanie tego Festynu w wysokości 5 tys. zł, a otrzymał od Powiatu Buskiego kwotę 1.500 zł. Całkowity koszt imprezy Soleckie Lato nad Zalewem wynosił 13 tys. zł.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 12

przeciw - 2

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr VI / 53 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury- stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VI / 54 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas VI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 29 marca 2019 roku - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za 2018 rok - przedstawiona również
w prezentacji multimedialnej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

 

Ad. 14

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

 

Ad. 15

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

 

Ad. 16

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2018 roku na terenie Powiatu Buskiego, a także Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 – 2020 - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 15 i nr 16 do niniejszego protokołu zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

 

Ad. 17

Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak w odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika poinformował, iż szczegółowy rejestr związany z zimowym utrzymanie dróg powiatowych w rozbiciu na poszczególne miesiące znajduje się do wglądu
w siedzibie PZD.

 

Ad. 18

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Jan Bartosik poinformował o fakcie zwołania Komisji Rewizyjnej, która z powodu nieobecności zarówno Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak i Wiceprzewodniczącego Komisji nie odbyła się o czasie. Powyższe świadczy o nietaktownym zachowaniu i braku szacunku dla pozostałych Członków Komisji.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś przeprosił Radnego za swą nieobecność, która spowodowana była pilnymi sprawami zawodowymi.

Radny Ludomir Leszczyński - Członek Komisji Rewizyjnej, z uwagi na sprawy zawodowe zwrócił się z prośbą o zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej po godz. 14.00.

2. Radny Stanisław Lolo zapoznał Radnych z pismem Radcy Prawnego dotyczącym uwag
w zakresie Regulaminów Klubów Radnych. Radny nie zgadza się z w/w uwagami, wnioskując
o analizę i ewentualną zmianę zapisów w Statucie Powiatu Buskiego w części dotyczącej Klubów Radnych - załącznik Nr 8 w § 6-13.

W odniesieniu do powyższego Radca Prawny Bożena Sadłos poinformowała, iż w Jej ocenie zapisy Statutu Powiatu Buskiego w kwestii, o której mowa są prawidłowe.

3. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, odpowiadając na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego poinformował, iż 90% wszystkich przychodów Szpitala to są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. W roku 2018 ta kwota wynosiła
w przybliżeniu 56 mln 600 tys. zł. Na rok 2019 przyznano ok. 56 mln 200 tys. zł. Jest to
o 400 tys. zł mniejszy plan w stosunku do roku 2018. Być może w trakcie roku uda się pozyskać jeszcze środki finansowe z tytułu zwiększonych procedur. ZOZ w Busku - Zdroju, jak również inne szpitale otrzymały też środki wynegocjowane w wyniku protestów, na podwyżki płac dla lekarzy
i pielęgniarek - jest to kwota w wysokości ok. 4 mln 800 tys. zł, jako wydatek na fundusz płac. Dyrektor ZOZ poinformował również o wzroście w stosunku do roku ubiegłego opłat za prąd o ok. 100 tys. zł i za gaz też o ok. 100 tys. zł. Podsumowując powyższe, budżet ZOZ na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenie prawidłowego leczenia pacjentów w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego jest mniejszy o ok. 600 tys. zł.

4. Radna Teresa Krupska zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańców wsi Sępichów o zamontowanie barier ochronnych na odcinku drogi powiatowej Nr 0134T Sępichów - Szczytniki (od mostu na rowie Struga do mostu na rzece Maskalis). Wniosek ten od 2007 roku nie może doczekać się pozytywnego załatwienia.

W odniesieniu do powyższego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak udzielił Radnej odpowiedzi, informując o sposobie i trybie załatwienia przedmiotowego wniosku. Bariery zostały ustawione w miejscu gdzie było to zasadne. Natomiast za mostem na odcinku, gdzie droga przebiega w nasypie, ustawienie 2 km barier daje kwotę ok. 500 tys. zł - to tyle ile mniej więcej kosztuje utrzymanie zimowe w całym Powiecie Buskim. Dyrektor poinformował, że na odcinku o którym mowa nie było groźnych zdarzeń drogowych, które kwalifikowałyby do szczególnego zabezpieczenia tego odcinka. Dyrektor poinformował ponadto, iż skierował odpowiedź w sprawie dotyczącej uskoku, który będzie wykonany przy robotach cząstkowych. Ponadto zgodnie z wolą Rady Powiatu droga ta będzie przedmiotem wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. O tym wszystkim Radna została poinformowała w ostatniej odpowiedzi przesłanej przez PZD w Busku - Zdroju.

 

5. Radna Teresa Krupska zgłosiła uwagi do prowadzonych prac przy konserwacji rowów
i wykaszania poboczy w okresie letnim, wnioskując o staranniejsze wykonywanie tych prac.

W odniesieniu do powyższego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż Powiat Buski jest jednym z większych powiatów w skali kraju. Jednorazowe koszenie poboczy to ponad 1300 km. Takie koszenia odbywają się dwa, czasem trzy razy w sezonie, wszystko zależy od kategorii drogi i od możliwości finansowych. Dyrektor poinformował, iż pierwszy raz spotyka się z krytyką i wnioskiem o staranniejsze koszenia. Dotąd opinie w tym zakresie były pochlebne. Powyższe poparł również Starosta Buski Jerzy Kolarz.

Radna Teresa Krupska nie zgodziła się z podnoszoną w w/w odpowiedziach argumentacją.

6. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy poinformował, iż wielokrotnie wypowiadał się już w kwestii Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Oddział w Busku - Zdroju i braku lekarza
w Karetce Pogotowia, kierowanej do pacjentów. Problem ten istnieje od dawna. W ocenie Dyrektora ZOZ nie powinno to nadal tak funkcjonować. Nie można opierać podstawowej komórki ratownictwa medycznego wyłącznie na ratownikach medycznych, zdarzają się bowiem sytuacje, gdzie obecność lekarza jest bezwzględnie potrzebna. Dyrektor ZOZ przytoczył kilka przykładów tym zakresie i wskazał również obciążenia finansowe dla budżetu Szpitala. Dyrektor ZOZ poinformował, iż występował w tej sprawie zarówno do Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia nakreślając powyższy problem.

 

7. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jerzego Kordosa, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował o planach dotyczących zakupu tomografu dla potrzeb ZOZ. Z chwilą kiedy NFZ ogłosiłby kontrakt to ZOZ również do tego kontraktu mógłby przystąpić. Powyższe podyktowane jest ograniczaniem wydatkowania środków finansowych dla podwykonawców i wykonywanie badań we własnym zakresie, co przyniesie oszczędności dla Szpitala. Jednym z dużych podwykonawców jest firma zewnętrzna, która posiada rezonans magnetyczny i tomograf. ZOZ w Busku - Zdroju miesięcznie płaci za świadczenia tomografii komputerowej równowartość tych pieniędzy, które otrzymuje za dzierżawę pomieszczeń dla tej firmy w skali roku. Ponadto, Dyrektor poinformował, iż deklaracja Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu środków finansowych na zakup tomografu dla ZOZ w Busku - Zdroju, ze względów procedury przetargowej w 2018 roku nie doszedł do skutku i nie było też możliwości przeniesienia tych środków na kolejny rok.

8. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poinformował, iż otrzymał uzupełnione - zgodne z sugestią Radcy Prawnego - dokumenty dotyczące utworzenia Klubu Radnych pod nazwą „PSL-Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Pismo w tej sprawie Radcy Prawnego Bożeny Sadłos - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

9. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poinformował, iż na Jego ręce wpłynęły dwa wnioski oraz dwa zapytania Radnych Rady Powiatu.

10. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz przypomniał Radnym o terminowym złożeniu oświadczeń o stanie majątkowym.

11. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz zwrócił się z apelem od mieszkańców Powiatu Buskiego i zarazem do mieszkańców Powiatu Buskiego w sprawie dotyczącej dbania
o nasze otoczenie. Wyrzucanie śmieci do rowów przy drogach oraz w zagajnikach i lasach jest rzeczą naganną. Dbajmy wspólnie o środowisko.

 

Ad. 19

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.05zamknął VI Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia VI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się 29 marca 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Eliasz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-04-11
Data publikacji:2019-04-11
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:315