Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.8.2019 z dnia 12.04.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2019

Busko- Zdrój, dn. 12.04.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.8.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Bilczów gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 155, 221, 223, 236, 387, 397, 651, 684, 729, 730, 745, 873, 874, 901, 909, 911, 912, 914, 916, 917, 918/2, 919, 921, 938, 956, 242, 243, 245, 246, 247, 256/2 o łącznej pow. 6,7487 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Bilczów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uprzejmie z a w i a d a m i a m, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w w/w sprawie przygotowany zostałmateriał dowodowy do wydania stosownej decyzji.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku- Zdroju w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 370-50-13.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Mącznik
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:74