Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności, utraty dokumentu, zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz zmiany danych

15 lipca 2019

Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia

 1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.
 2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 3. Złożenie wniosku o wydanie wtórnika dokumentu jest możliwe pod warunkiem:
  1. złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077), zwanej dalej "Kodeksem karnym" – wymagane osobiste stawiennictwo do złożenia wniosku i oświadczenia.
 4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli osoba posiada
 5. Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy 100,00 zł (kasa Urzędu czynna: od poniedziałku do środy w godzinach od 7.45 do 14.30; czwartek i piątek w godzinach od 7.45 do 13.30; ).
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 7. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

Do wglądu:

 1. Dokument tożsamości (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, KARTA POBYTU).
 2. Prawo jazdy - jeżeli osoba posiada.

Podstawa prawna:

Art. 18, art. 75, art. 82 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy [ ePUAP ] [ PDF ]
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [ DOCX ] [ PDF ]
 • Pełnomocnictwo (odbiór prawa jazdy) [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3907