Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.6740.472.2019 z dnia 09.10.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2019

Busko – Zdrój, dn.09.10.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.472.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2081 ze zmianami)

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

na wniosek Hydrogeotechniki Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  instalacji do przeprowadzenia procesu odzysku gruntów zanieczyszczonych związkami metali ciężkich na działce Nr 126/3 w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy.

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy, składać swoje uwagi i wnioski w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza 15 lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa, pokój 26, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Buski.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2019-10-09
Data publikacji:2019-10-09
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:58