Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Monitoring wizyjny

4 listopada 2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

Administrator

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju jest Starosta Buski, z administratorem można skontaktować się pod:

- adresem korespondencyjnym: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój;

- adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl;

- numerem telefonu: 41 370 50 00.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.

Cel przetwarzania

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę na podstawie art. 222 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jak również celem zagwarantowania porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które wykażą uzasadnioną podstawę faktyczną i prawną uzyskania nagrań z monitoringu, a także podmioty, z którymi administrator  może zawrzeć umowy powierzenia w zakresie serwisu bądź obsługi monitoringu.

Retencja danych

Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych, profilowanie

Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Inspektor Ochrony Danych
Data utworzenia:2019-11-04
Data publikacji:2019-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Świetnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1983