Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.5.2019 z dnia 08.11.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

Busko – Zdrój, dn. 08.11.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oraz odcinek II od km 0+000 do km 0+370,8, w Busku-Zdroju w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: linii elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowciągu, wodociągu i linii telekomunikacyjnej:

1. Działka drogowa, której właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju:
- w całości stanowiąca pas drogowy – działki Nr: 267/1, 267/2 obr. 0012, 201/1, 207/1 obr. 0013
  Busko-Zdrój – miasto,
 (kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

2. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy – działki Nr: 1/4, 154/2 obr. 0013, 256/5
  obr. 0012 Busko-Zdrój – miasto,
  (kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

3. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -
  działki Nr: 39 (39/1, 39/2), 40 (40/1, 40/2), 41 (41/1, 41/2), 42 (42/1, 42/2), 43 (43/1, 43/2), 56 (56/1,
  56/2), 57 (57/1, 57/2), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2), 73 (73/1, 73/2),
  74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76/1 (76/2, 76/3), 77/1 (77/2, 77/3), 84/1 (84/2, 84/3), 148 (148/1,
  148/2), 149/1 (149/3, 149/4), 149/2 (149/5, 149/6), 150/1 (150/2, 150/3), 153/1 (153/2, 153/3)
  obr. 0013 Busko-Zdrój – miasto,
  256/1 (256/6, 256/7), 256/3 (256/8, 256/9) obr. 0012 Busko-Zdrój – miasto,
  (kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

3. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
- do czasowego zajęcia poprzez budowę / przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii -
  działki Nr: 200/1, 206/1, 216, 202, 207/2 obr 0013 Busko-Zdrój – miasto.

    Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.  

    Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 15, w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój Nr 26, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

    Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj.: od daty ukazania niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2019-11-08
Data publikacji:2019-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:109