Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Protokół Nr XIII/2019 z Sesji Rady Powiatu

2 stycznia 2020

Protokół Nr XIII/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XIII.2019                                                                                                  

Protokół   Nr   XIII / 2019
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   13  grudnia  2019   roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Skarbnik Powiatu
 • Radca Prawny  oraz  Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów  Starostwa  Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Mieszkańcy  Powiatu  Buskiego
 • Przedstawiciele  lokalnej  prasy  i  telewizji

                     

Listy  obecności  radnych  oraz  zaproszonych  osób  stanowią  załączniki  nr  1  i  2  do   niniejszgo protokołu.

 

Porządek  obrad: 

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Buskiego w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2019 roku.
 8. Podjęcie    uchwały     Rady    Powiatu    w   Busku - Zdroju   w   sprawie   zmiany   uchwały
  Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 9. Podjęcie    uchwały     Rady    Powiatu    w   Busku - Zdroju  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020.
 10. Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  zmiany Uchwały
  Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 11. Podjęcie    uchwały     Rady    Powiatu    w   Busku - Zdroju  w sprawie  zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 12. Podjęcie    uchwały     Rady    Powiatu    w   Busku - Zdroju  w  sprawie  pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz
  Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju.
 13. Podjęcie    uchwały     Rady    Powiatu    w   Busku - Zdroju  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  8.00  otworzył   XIII  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

➢        Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

➢        Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

➢        Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  oraz decyzji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zabierając głos zapewnił, iż jest Przewodniczącym Rady dla wszystkich Radnych oraz dla  wszystkich Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu w jednakowym stopniu. Wspomina o tym, bowiem spotkał się z odmienną  opinią.

 

Ad. 3

Do  porządku  obrad   Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował wprowadzenie po punkcie 13 punktu 14 w brzmieniu: 

 

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019   Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia  28 lutego 2019  roku  w  sprawie  określenia zadań oraz podziału  środków  z  Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  przypadających   według   algorytmu  w   2019 roku  na   realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim".

 

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący   Zarządu   Jerzy Kolarz zaproponował również wprowadzenie po punkcie 14 punktu 15  w brzmieniu: 

 

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 i 2020 rok".

 

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  rozpatrzenia petycji".

 

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Innych  propozycji  zmian  porządku  obrad  nie  zgłoszono.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, a więc dotychczasowy punkt 14 otrzyma  numerację 17, a punkt 15 otrzyma numerację 18. 

 

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z wprowadzonymi   wyżej  zmianami  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XII / 2019  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  8  listopada 2019 roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  8  listopada  2019  roku  do  dnia 13 grudnia 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W  okresie  tym   Zarząd   odbył   6   posiedzeń. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   4   do   niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

Do w/w sprawozdania Radni Rady Powiatu nie wnosili uwag.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Buskiego w  2019  roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

 

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0      

                                                                    

Uchwała   Nr  XIII / 134 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  Buskiego  w  2019  roku -  stanowi  załącznik nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu   Buskiego  w  2019  roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

 Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:       

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała   Nr  XIII / 135 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2019 roku -  stanowi  załącznik nr  6  do   niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 8

    Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/34/2019  Rady  Powiatu  w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnej Teresy Krupskiej
dotyczące załącznika nr 1 do w/w projektu uchwały w zakresie wysokości dochodów majątkowych w 2020 oraz w 2021 roku oraz w zakresie spłaty kredytu  wraz z odsetkami od  roku 2020.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

 

Uchwała   Nr  XIII / 136 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku w sprawie zmiany  uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 -  stanowi  załącznik nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

      Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  2014 - 2020.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

     Uchwała   Nr  XIII / 137 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 -  stanowi  załącznik nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 10

   Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zmiany  Uchwały
Nr  XXXI/328/2017  Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania  Statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                               

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała   Nr  XIII / 138 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku  w   sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/328/2017  Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

    Projekt     Uchwały    Rady    Powiatu    w    Busku  -  Zdroju     w    sprawie   zatwierdzenia Programu   Naprawczego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała   Nr  XIII / 139 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku w sprawie  zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 12

     Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  pozbawienia  kategorii  dróg powiatowych  dawnych  odcinków  dróg  wojewódzkich  Nr  973 o długości 6,097 km  oraz  Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Tomasz Mierzwa wyraził obawę czy w/w uchwała nie będzie obarczona błędem prawnym, biorąc pod uwagę zapis art 6a pkt 1 ustawy  o  drogach  publicznych.   Również  Radny  Tadeusz Jewiarz wyraził  podobne zdanie. Radny Jan Bartosik zapytał o stanowisko Burmistrza Miasta
i Gminy w Busku - Zdroju  w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju  Krzysztof  Tułak  udzielili stosownych wyjaśnień, informując, że przy kaskadowym przekazywaniu dróg nie potrzeba zgody dwóch stron. Natomiast,  Wojewoda  Świętokrzyski w ramach nadzoru dokona stosownej oceny uchwały pod względem prawnym.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała   Nr  XIII / 140 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku  w  sprawie  pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik nr  11  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 13

    Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: Radny Stanisław Lolo, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz, Radny Stanisław Krzak, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Radny Tadeusz Jewiarz, Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju Bożena Sadłos, Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Radny Grzegorz Jankowski, Radny Jan Bartosik.

Radny Stanisław Lolo wskazał na bezprawne działania oraz wiele uchybień i nieprawidłowości popełnionych przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotra Wąsowicza przy rozpatrywaniu skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Złamanie prawa i nieprawidłowości zdaniem Radnego dotyczą m. in.:

-  Niedotrzymania ustawowych terminów rozpatrzenia  skargi.

- Przekroczenia  kompetencji,  bowiem  w  złożonej  skardze są zarzuty tylko o pomówienie, a to powinien rozstrzygnąć Sąd, a nie Komisja Rady Powiatu. 

- Organem kontrolnym w Radzie Powiatu jest Komisja Rewizyjna, a nie Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji.

- Wnioskowanie i wgląd przez Przewodniczącego Komisji do nieuprawnionych dokumentów.

- Złożone przez Radnego w formie pisemnej zdanie odrębne co do rozstrzygnięcia skargi, zostało przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pominięte.

-  Dopuszczenie do głosowania nad projektem uchwały Członka Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, który był  jednocześnie  Skarżącym,  czyli  był  sędzią  we  własnej  sprawie. Należy tu odróżnić  interes  prywatny od  interesu prawnego.

-  Przygotowany projekt uchwały nie odzwierciedla treści skargi, uzasadnienie przeczy treści skargi.

Radny Stanisław  Lolo  stwierdził,  iż  Radny  Piotr Wąsowicz przyjmując na siebie obowiązki Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji  winien  jednocześnie  przyjąć wszystkie  zadania a także wykazać się znajomością prawa wynikającą z pełnienia tej funkcji. Radny Stanisław Lolo jest przeciw podjęciu w/w uchwały i  podtrzymuje rozstrzygnięcie, które złożył   w  formie  pisemnej.

Przewodniczący Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz stwierdził, iż absolutnie nie zgadza się z tym co Radny Stanisław Lolo zaprezentował, podając nieprawdziwe informacje. Jako Przewodniczący Komisji wraz z Członkami Komisji, którzy uczestniczyli w posiedzeniach podszedł do swoich obowiązków z największą starannością. Zadaniem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji  było  zbadanie skargi na działalność Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju i to Komisja uczyniła. Przewodniczący Komisji udzielił wyjaśnień co do harmonogramu prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz materiałów nad jakimi pracowała Komisja, nie były to dokumenty tajne.
Z posiedzeń Komisji są sporządzone protokoły, z którymi można się zapoznać. Radny Stanisław Lolo złożył w  formie  pisemnej zdanie odrębne i nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji. Złożona przez Radnego Grzegorza Jankowskiego skarga z uwagi na złożoność nie mogła być  rozpatrzona  w  terminie  jednego  miesiąca. Przewodniczący  Rady Powiatu  na  wniosek Przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji informował Skarżącego o przedłużeniu terminu  a  Skarżący  nie  wnosił  ponagleń.  Przewodniczący Komisji stwierdził, iż cały czas współpracował z Radcą Prawnym Starostwa Powiatowego, z Panią Audytor zatrudnioną
w Starostwie Powiatowym oraz Biurem Obsługi Rady i Zarządu Powiatu. Poświęcił na te działania wiele czasu. Również postępowanie audytowe zlecone przez Starostę Buskiego trwało jakiś czas.   Ostatecznie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 4 osobowym składzie jednogłośnie podjęła  uchwalę  o  uznaniu  skargi za zasadną. Zarzuty  Radnego  Stanisława  Lolo  o  nieznajomości  przepisów prawa są nieprawdziwe. Skarżący Radny Grzegorz Jankowski, który jest członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  mógł brać udział w głosowaniu, bowiem skargę wniósł nie
w interesie prywatnym lecz w interesie społecznym.  Wszystkie kwestie prawne Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji konsultował  i analizował we współpracy z Radcą Prawnym Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju Panią Bożeną Sadłos. Przewodniczący Komisji dodał, iż 23 października br. została rozwiązana za porozumieniem stron umowa PCPR z kancelarią.

Radny Stanisław Krzak   wyraził  opinię,  że  sprawa  ta nie powinna  być dyskutowana dziś na Sesji. Stwierdził, iż powołana przez Radę Powiatu stosowna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, dokonała  rozstrzygnięcia i wierzy,  że  Komisja  zrobiła to rzetelnie. Radny spytał o stanowisko Starosty Buskiego w tej sprawie.

Starosta Buski Jerzy Kolarz   stwierdził, iż  co do wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odniesie się w głosowaniu nad projektem uchwały. Poinformował, iż w oparciu o przeprowadzony audyt  stwierdzone zostały pewne niedociągnięcia w zakresie procedury zamówienia publicznego dotyczącego  wyłaniania  podmiotu do obsługi prawnej projektu. Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju otrzymał protokół z audytu i mógł w odpowiednim czasie złożyć zastrzeżenia do tego protokołu czego nie uczynił, więc niejako zgodził się z uwagami audytu. Audyt wykazał, że zostały naruszone procedury, które należy naprawić  i dalej  realizować zadania.

Radny Tadeusz Jewiarz stwierdził, iż  jest  stanowisko  wypracowane  przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, wnioskuje więc o zamknięcie dyskusji.

Radca Prawny Starostwa Powiatowego Bożena Sadłos zabierając głos przyznała, iż to co  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz powiedział na temat działania Komisji jest zgodne z prawem. Komisja działała w sposób należyty.  Były  zwoływane posiedzenia Komisji,  były  zawiadomienia  do  Skarżącego  o  przedłużeniu  terminu   rozpoznania skargi.  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji często konsultował z Radcą Prawnym swoje wątpliwości na temat  tego w jaki sposób  ma to wszystko organizować,  aby nie popełnić żadnego błędu i Radca Prawny Bożena Sadłos uważa, że żadnego błędu Przewodniczący oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie popełniła. W stosunku do tego co dziś na Sesji usłyszała stwierdziła, iż  ze  skargi  na  Dyrektora  PCPR,  przedmiotem  obrad dzisiejszej Sesji  jest  skarga  na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotra Wąsowicza. Tak nie powinno być. Uważa, że Przewodniczący  Komisji  działał  prawidłowo. Wyraziła jednocześnie dla Niego wyrazy uznania, że tak dokładnie się tą sprawą zajął.   

Dyrektor PCPR Andrzej Smulczyński  podziękowałRadnemu Stanisławowi Lolo za słowa, które wypowiedział. Nie zna osobiście Radnego, ale cieszy się, że są tacy Radni  - sprawiedliwi
i dociekliwi, stojący po stronie prawa. Dyrektor PCPR poinformował, iż uważa, że przepisy prawa zostały złamane o czym niedługo przekona się Pani Mecenas Bożena  Sadłos,  bowiem  uchwała zostanie zaskarżona do Wojewody Świętokrzyskiego. Dyrektor PCPR dysponuje opinią w sprawie audytu sporządzaną przez Kancelarię Prawną, która opiekuje się  projektem. Z opinią tą Radni mogą się zapoznać.  Dyrektor PCPR  stwierdził,  iż  sprawę  można  było rozstrzygnąć już na pierwszym  posiedzeniu  Komisji  Skarg, Wniosków  i  Petycji, jednak Przewodniczący Komisji wyprosił z posiedzenia zarówno  mecenasa z kancelarii jak i pracownika PCPR, który prowadził postępowanie w omawianym zakresie.  Dyrektor  dodał, iż PCPR w Busku - Zdroju zrealizował projekty unijne na  kwotę  13,5  mln  zł a,  jedno  postępowanie  na  kwotę  niespełna  30 tys. zł przekreśla  te  działania.  Dyrektor  PCPR  stwierdził,  że  żadnego  prawa  nie  złamał,  żadnych  pieniędzy źle  nie  wydatkował.  Kontrola  audytu  powinna  wykazać  gdzie został popełniony błąd a tego nie było.  Nie można mówić, że były jakieś nieprawidłowości,  może były drobne uchybienia, bo takie się zawsze zdarzają.

Radny Grzegorz Jankowski  zabierając głos poinformował, iż jako Radny  miał prawo zapytać
o pewne zapisy dotyczące procedury na obsługę prawną projektu realizowanego przez PCPR
w Busku - Zdroju.  W  odpowiedzi  udzielonej przez Dyrektora PCPR został posądzony o jakąś spółkę z osobą, która startuje  do przetargu, a tak nie jest. Radny przyznał, że sprawę można było zakończyć na pierwszym posiedzeniu, gdyby Dyrektor PCPR  w Busku - Zdroju powiedział słowo przepraszam.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek i Radny Jan Bartosik nawiązując do daty
13 grudnia - rocznicy wprowadzenia stanu wojennego wymienili uwagi na temat działań w tamtym okresie.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                

za - 9

przeciw - 3

wstrzymał się - 6

Uchwała   Nr  XIII / 141 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik nr  12  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 14

   Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   zmiany   uchwały
Nr V/47/2019   Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia  28 lutego 2019  roku  w  sprawie  określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  przypadających   według   algorytmu  w   2019 roku  na   realizację  zadań
z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIII / 142 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku  w   sprawie   zmiany   uchwały   Nr V/47/2019   Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia  28 lutego 2019  roku  w  sprawie  określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  przypadających   według   algorytmu  w   2019 roku  na   realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim -  stanowi  załącznik nr  13  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 15

    Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zatwierdzenia  wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 i 2020 rok.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                  

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIII / 143 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku  w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 i 2020 rok - stanowi  załącznik
nr  14
 do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 16

     Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie    rozpatrzenia  petycji.

 

    Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił powyższy projekt  uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

 

Uchwała   Nr  XIII / 144 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   13  grudnia  2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji -  stanowi  załącznik nr  15  do  niniejszego  protokołu.

 

Imienny  wykaz  głosowań przeprowadzonych podczas  XIII  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  13 grudnia  2019  roku  -  stanowi  załącznik  nr  16  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 17

W  sprawach  różnych   i  wolnych  wnioskach: 

1. Radny  Piotr  Wąsowicz  zgłosił  n/w  pytania:

 

- Radny nie wątpi, że Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju  osiągnie  pozytywny wynik finansowy  - jaka  będzie to skala?  Ponieważ mówiło się ostatnio na Komisjach o podatku od dochodu, Radny  chciałby się dowiedzieć jaka jest rzeczywistość? Czy taki podatek byłby obowiązujący?

- Jakie są środki unijne do pozyskania przez Szpitale?

- Buski Szpital ma bardzo rozbudowaną strukturę oddziałów. Jakie są zagrożenia związane z kadrą lekarską na  istniejących oddziałach?

- Na Komisji padła informacja o możliwym otwarciu za pół roku hospicjum usytuowanego w części zdrojowej Buska. Czy Dyrektor ZOZ widzi możliwość przejęcia hospicjum działającego
w budynku oddziału Zakaźnego i włączenia go do struktury ZOZ w Busku - Zdroju? Czy Dyrektor jest zorientowany jakie warunki należałoby spełnić i jak finansowane byłoby hospicjum? Sprawa jest  niezmiernie ważna dla starzejącego się społeczeństwa tego terenu.

- Radny ponowił sprawę budowy łącznika budynku głównego z odziałem Płucnym. Jakie są trudności napotykane w codziennym funkcjonowaniu szpitala biorąc pod uwagę przewożenie pacjentów z oddziałów na badania? Czy przy konstruowaniu budżetu jest możliwość uwzględnienia pomocy ze strony Starostwa dla  ZOZ na realizację powyższego, trudnego zadania?

 

2. Radny Stanisław Krzak ponowił swoje wnioski zgłoszone na Komisjach Rady Powiatu. Poinformował, iż miał okazję odwiedzić hospicjum zarówno to istniejące, jak i to które się buduje. Radny ponawia wniosek z Komisji, aby w budżecie Powiatu zabezpieczyć środki finansowe, czy to w formie dotacji, czy zakupu i przekazaniu sprzętu dla hospicjum - ważne, aby finalnie to zadanie zostało zrealizowane. Miejsca w hospicjum powinny być zapewnione, bowiem jest duże zapotrzebowanie w tym zakresie. Z informacji od Dyrektora hospicjum Radny wie, że będzie brakowało pieniędzy na doposażenie, dlatego kolejny wniosek jest taki, aby Starosta Buski wspólnie z Przewodniczącym Rady przeprowadzili rozmowy, czy też wystosowali stosowne pisma do Starostów ościennych Powiatów tj. kazimierskiego i pińczowskiego, aby oni również zrobili
u siebie spotkania i wystąpili do swoich samorządowców, by każdy wygospodarował środki finansowe na doposażenie hospicjum w sprzęt.

 

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz  przypomniał  informację jaką przekazywał na Komisjach Rady Powiatu w tym zakresie. Poinformował o wysokości środków finansowych  przeznaczonych na ten cel  w 2019 roku  i środkach zabezpieczonych na rok 2020.  Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym środki finansowe przekazywane są  na wniosek stowarzyszenia w ramach konkursu. Rozeznana zostanie też pomoc rzeczowa, jeśli tylko pozwolą na to przepisy prawne. Zarząd Powiatu widzi potrzebę i podejmuje stosowne działania w tym zakresie. Starosta  Buski  poinformował,  iż  jest w stałym kontakcie z pełnomocnikiem Hospicjum i Fundacja św. Brata Alberta w nowym roku zwróci się do wszystkich samorządów o pomoc finansową. Starosta zobowiązał się również do poruszenia tej sprawy podczas najbliższego Konwentu.  Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek również zadeklarował pomoc ze swej strony w przedmiotowej sprawie.

 

3. Radna Teresa Krupska zabrała głos w sprawie dotyczącej Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Radna otrzymała wyjaśnienia od Dyrektora w związku z zapytaniami zgłoszonymi podczas Komisji Rady Powiatu. Dyrektor w piśmie wyraził krytyczne opinie na temat poprzedniej Dyrektor tej Placówki. Radna wnioskuje, aby Dyrektor nie wracał do tego i zajął się swoimi sprawami. Dyrektor chwali się również swoimi osiągnięciami w  Placówce, jednak  Radną bardziej cieszyłyby pochwały ze strony pracowników lub mieszkańców. Radna zwróciła uwagę na złą atmosferę pracy w PO-W w Winiarach. Wiele osób potwierdza powyższe, jednak nie mają odwagi powiedzieć tego głośno. W dalszym ciągu zwalniają się pracownicy. Osoby te twierdzą, że chętnie wróciliby do pracy w Placówce, gdyby nie było obecnego Dyrektora. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem czy PO-W w Winiarach ma nadal rację bytu? Czy jeżeli Placówka ta pozostanie, to  czy  można  liczyć  na  interwencję  ze  strony  Starosty Buskiego?  Przeprowadzone w placówce kontrole wykazały nieprawidłowości, czy Starosta jako odpowiedzialny za tę jednostkę podejmie jakieś działania i wyciągnie konsekwencje?   Czy dla  PO-W zostaną przeznaczone środki finansowe, chociażby na plac zabaw, bo przebywają tam małe dzieci?

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz odniósł się do powyższych uwag. W PO-W w Winiarach kontrolę przeprowadzał Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zauważono  zdecydowaną   poprawę  co   do   ilości  interwencji    jakie  się  w  Placówce  zdarzały i zdarzają. Wykazano pewne błędy, ale błędy zdarzają się w każdej placówce. Co do atmosfery  pracy to jest różnie, bo czasem po prostu nie wszyscy wytrzymują presję, gdy stawiane są większe wymagania.   Przepływy   kadry   zdarzają   się  wszędzie.   Dalsze   funkcjonowanie   Placówki
w dotychczasowym miejscu, czyli w Winiarach stoi pod znakiem zapytania. Składa się na to kilka czynników a przede wszystkim to, że zgodnie z nowymi wytycznymi  Placówka nie może liczyć więcej niż 14 dzieci. Biorąc również pod uwagę wysokie koszty utrzymania budynku, Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby do 1 września 2020 roku Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą przenieść do nowej siedziby – mieszkania lub budynku na terenie miasta i gminy Busko - Zdrój, gdzie są większe możliwości, jest bliżej do szkoły, są lepsze możliwości socjalizacji.  Takie działania są już podejmowane. Są też pewne wstępne plany co do zagospodarowania budynku
w Winiarach.

 

4. W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka o podległość Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach,  Starosta  Buski  Jerzy Kolarz poinformował, iż nadzór nad  PO-W w Winiarach sprawuje Naczelnik Wydziału SOZ Starostwa Powiatowego i w pewnym zakresie również Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju.

 

5. Radny Roman Duda  zwrócił się z pytaniem czy w budżecie Powiatu Buskiego są przewidziane środki finansowe na realizację inwestycji budowy łącznika w ZOZ w Busku - Zdroju?

 

6. Radny Tadeusz Jewiarz nawiązując do bardzo dobrej sytuacji finansowej ZOZ zaproponował, by Dyrektor ZOZ podzielił zysk w formie nagród dla pracowników ZOZ w Busku - Zdroju,
 a  tym samym uniknął  konieczności odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego.

 

7. Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielili odpowiedzi na zgłoszone pytania.  Dyrektor ZOZ odniósł się do pozytywnego wyniku finansowego, ale również omówił zagrożenia jakie niesie 2020 rok, chociażby w związku
ze wzrostem płacy minimalnej. Zysk netto to ok. 2 mln 400 tys. zł. (ok. 5 mln zł  z amortyzacją). Dyrektor Grzegorz Lasak złożył pracownikom ZOZ w Busku - Zdroju podziękowanie za dobrą pracę. Dyrektor poinformował  również o  trudnościach związanych z  kadrą lekarską. Wspomniał
o podkupywaniu lekarzy przez dyrektorów sąsiednich szpitali, oferujących  lżejszą pracę za podobne wynagrodzenie. Jeśli taka sytuacja nadal będzie się utrzymywać, to Dyrektor będzie rekomendował działania idące w kierunku może nie likwidacji oddziałów, ale pewnych przekształceń. Odpowiadając na pytanie Radnego Piotra Wąsowicza oraz Radnego Tadeusza Jewiarza, Dyrektor poinformował, iż  art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  stanowi, iż szpitale  są  wolne od podatku.  Odnosząc się do zapytania o środki unijne możliwe do pozyskania przez Szpitale, Dyrektor ZOZ oraz Starosta Buski poinformowali, iż są one ograniczone. Dyrektor  ZOZ wskazał przykład gdzie z NFZ  środki finansowe otrzymują też te instytucje, które prowadzą zabiegi komercyjne. W dniu wczorajszym Dyrektor pozyskał informację, że  Uzdrowisko w Busku - Zdroju zabiega o rozbudowę i utworzenie operacyjnych oddziałów ortopedycznych dla osób dorosłych. Problemem jest to, że kontrakt w tym zakresie ma i Szpital Górka i ZOZ w Busku - Zdroju, mimo, że Górka do tej pory nie ma Izby Przyjęć, co było warunkiem znalezienia się w sieci szpitali. Pacjenci z urazami  muszą nadal  jeździć do Kielc a powinni zostać  przyjęci na Górce. W dalszej części Dyrektor omówił strukturę  Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Oddziału Chorób Zakaźnych. Oddziały te borykają się z trudnościami kadrowymi. Rozważył potrzebę utworzenia Oddziału Neurologicznego w ZOZ w Busku - Zdroju. Dyrektor  ZOZ wskazał na nieprawidłowości i udawaną od 20 lat reformę służby zdrowia. W sprawie  dotyczącej hospicjum, Dyrektor wyraził stanowisko, iż jest skłonny, jeśli taka będzie wola Rady Powiatu  utrzymać hospicjum w strukturze Szpitala. Hospicjum przy Szpitalu jest najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę szybką diagnostykę i badanie pacjenta, bliskie laboratorium, tomograf, rezonans, kadrę pielęgniarską i lekarską.  Są to atuty, na które należy zwrócić uwagę.  Uznał, że jest to dobry pomysł, ponadto będą również możliwości korzystnego kontraktowania tych usług przez NFZ, procedury hospicyjne są bowiem dobrze wycenione. Odnosząc się do zapytania w zakresie budowy łącznika, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował o trudnościach związanych z przewożeniem pacjentów na badania. By spełnić wymogi w tym zakresie trzeba wzywać karetkę reanimacyjną wraz z lekarzem. Budowa klatki przeciwpożarowej to zalecenia Sanepidu sprzed 20 lat. Przy projektowaniu tego zadania uwzględniono również budowę łącznika budynku szpitala z Oddziałem Płucnym. Dyrektor zwrócił się o pomoc finansową ze strony Powiatu w zakresie realizacji tej inwestycji. Przypominał, iż
w roku bieżącym z budżetu szpitala na  sprzęt i wyposażenie wydatkowano kwotę 1 mln 700 tys. zł.  Starosta Buski Jerzy Kolarz  poinformował, iż Powiat wspiera finansowo ZOZ w Busku - Zdroju. W roku 2017 ZOZ otrzymał kwotę 695 tys. zł, w roku 2018  kwotę 1 mln 170 tys. zł, a w 2019 roku  kwotę  360 tys. zł. Obecnie środki finansowe Powiatu są ograniczone z uwagi na trudną sytuację
w oświacie.

 

8. Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił wyjaśnień w związku z zapytaniem Radnego Jan Bartosika dotyczącym środków finansowych obiecanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego dla ZOZ
w Busku - Zdroju we wrześniu br. Środki te mimo zapowiedzi do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane. 

 

 

9. Dyrektor PO-W Piotr Zeljaś odniósł się do wypowiedzi Radnej Teresy Krupskiej. Poinformował, iż nie ocenia swoich poprzedników, a w piśmie przytoczył jedynie treść protokołu. Dyrektor wyjaśnił powody braku placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Odnosząc się do uwagi w zakresie złej atmosfery pracy w Placówce, Dyrektor zaproponował wskazanie konkretnych argumentów i osób, które o złej atmosferze pracy mówią. Dyrektor  nie zauważył ani zwolnień pracowników ani też nikt z pracowników nie zgłaszał zastrzeżeń co do atmosfery  pracy  w PO-W w Winiarach. 

 

Ad. 18

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 11.40  zamknął  XIII  Sesję  Rady  Powiatu
w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XIII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju. [ Nagranie wideo ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-01-02
Data publikacji:2020-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2474

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-03 13:37:29Mateusz OlszewskiKorekta daty w tekście w ad. 16 (str. 12 w dokumencie PDF)Protokół Nr XIII/2019 z Sesji Rady Powiatu