Decyzja GKN.6810.4.16.2019 z dnia 08.01.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

Busko- Zdrój 08.01.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.16.2019

DECYZJA

            Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.) działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości KOSTKI DUŻE, gm. Busko-Zdrój, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 776, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805 o łącznej powierzchni 5.4800 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kostki Duże oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a także zamieszcza się ją w Biuletynie informacji publicznej Gminy Busko-Zdrój, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej. 

Uzasadnienie

Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy powołana na wstępie ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r.  w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303 ze zm.). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego i o powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne  gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 roku.

            W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy a w szczególności przesłany przez Burmistrza Miasta i Gminy  Busko-Zdrój protokół z rozprawy administracyjnej oraz zaświadczenie Burmistrza z dnia 14.11.2019 r. znak: GKNR.6825.81.1.2019 ustalono, że przedmiotowe działki w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiły mienie gromadzkie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania albo jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Zawisza
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:126