Protokół Nr 82/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Protokół Nr 82/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.82.2020

Protokół Nr 82/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 16 lipca 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Stanisław Klimczak
 2. Jerzy Kordos
 3. Wiesław Marzec
 4. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Renata Szymańska – Gałązka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Janusz Malara – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Andrzej Lasak – Naczelnik Wydziału RLO
 • Krzysztof Welenc – Naczelnik Wydziału OR
 • Agnieszka Nalepa – Inspektor w Wydziale KT

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z pismem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącym udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej oraz zasad współpracy Województwa Świętokrzyskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 6. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
  na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Ponowne zapoznanie się z pismem w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0086T Busko - Zdrój - Owczary - Pęczelice - ul. Wyszyńskiego (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
  o wprowadzenie środków w wysokości 30 000 zł na rok bieżący na wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Wełnin - Klucz w m. Wełnin o dł. 2670 mb” (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 34 000 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów
  od km 0+012 do km 0+064 dł. 52 m” (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o ujęcie
  w planie wydatków wieloletnich zadania pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0049T Strzałków - Smogorzów w m. Strzałków” oraz ponowne ujęcie
  w budżecie na 2020 rok zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz związana z budową chodnika w miejscowości Wełecz od km 5+415
  do km 7+285 dł. 1870m” (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko pielęgniarki (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zatrudnienia 1 osoby ze stanowiska opiekun na stanowisko instruktora terapii zajęciowej (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie,
  Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”) (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”) (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Zapoznanie się ze zmianami w rocznym planie rzeczowo - finansowym na rok 2020
  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Zapoznanie się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości gruntowej, na której znajduje się apteka ogólnodostępna oraz odpowiedzią Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na przedmiotowy wniosek (Dyr. ZOZ
  w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Zapoznanie się ze sprawozdaniami za rok 2019 z działań podejmowanych przez:
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Staszowie,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Jędrzejowie,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Połańcu,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Proszowicach (Nacz. Wydz. RLO).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej (Nacz. Wydz. OR).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pomocy dydaktycznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie (Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. EK).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
 21. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Dobry start 2.0” (Nacz. Wydz. EK).
 22. Zapoznanie się z informacją Przewodniczącego Komisji Konkursowej o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 24. Zapoznanie się z opiniami związków zawodowych do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).
 25. Zapoznanie się z ofertą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju złożoną w trybie pozakonkursowym (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 26. Przyjęcie Sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego półrocza 2020 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ok. 10 000 zł na zakup 10 poleasingowych laptopów z przeznaczeniem dla nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont muru przy fosie na terenie Warsztatów Szkolnych (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 82 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Wiceprzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 81/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem skierowanym do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczącym umów w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Powiat Buski pomocy rzeczowej na: „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko – Zdrój” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko – Zdrój” a także odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na przedmiotowe pismo - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zasygnalizował, że środki zabezpieczone na koszenie traw przy drogach powiatowych w kwocie 65 000 zł nie są wystarczające. Na jednokrotne wykonanie takiego koszenia wydatkowano środki w kwocie 40 951 zł. Z uwagi na utrzymanie się w pogodzie tendencji deszczowej, sprzyjającej wzrostowi trawy, być może zajdzie potrzeba wykonania trzykrotnego koszenia traw przy drogach powiatowych.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę, że aby móc przeznaczać dodatkowe środki
np. na powyższy cel, należy szukać rozwiązań przynoszących oszczędności i minimalizujących deficyt oświatowy. Skarbnik Powiatu przypomniał, że sugerował utworzenie Centrum Usług Wspólnych, łączenie jednostek, wspólne udzielanie zamówień. Zaznaczył, że subwencje
i dotacje rosną dużo wolniej niż wydatki. W chwili obecnej na wydatki bieżące brakuje
ok. 1,5 mln zł. Koszt podwyżek wynagrodzeń, którymi objęci zostaliby pracownicy administracyjni, to kwota ponad 1,2 mln zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę – w razie zaistnienia takiej potrzeby na wykonanie trzykrotnego koszenia traw przy drogach powiatowych. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć zabezpieczone na ten cel środki z kwoty 65 000 zł do kwoty 120 000 zł. Skarbnik Powiatu został zobowiązany do przygotowania stosownej inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najbliższą Sesję Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak ponownie zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych
na drodze powiatowej Nr 0086T Busko – Zdrój – Owczary – Pęczelice – ul. Wyszyńskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przypomniał, że przedmiotowa sprawa była analizowana w miesiącach grudzień 2019 – styczeń 2020 i została rozpatrzona negatywnie po dokonaniu objazdu drogi przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, Komendy Powiatowej Policji
w Busku – Zdroju oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju. Wniosek w w/w sprawie został również poddany analizie oraz zaopiniowany negatywnie podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w dniu 20 kwietnia 2020 r.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił o przeprowadzeniu ponownego komisyjnego objazdu drogi przy udziale: Wnioskodawcy, przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju oraz Organu Zarządzającego Ruchem Starosty Buskiego. Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu otrzymania opinii z w/w objazdu. Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do rozeznania czy szerokość pasa drogowego pozwala na wykonanie chodnika przy w/w drodze.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 10.07.2020 r. Znak: PZD.S2.3110.32.2020
o wprowadzenie środków w wysokości 30 000 zł na rok bieżący na wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Wełnin - Klucz w m. Wełnin o dł. 2670 mb”w związku z niewykorzystaniem środków w ramach wydatków niewygasających - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 02.07.2020 r. Znak: PZD.S2.3110.26.2020 w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu w wysokości 34 000 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+012 do km 0+064 dł. 52 m” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. W/w odcinek drogi był kontynuacją przebudowy, lecz ze względu na wąski pas drogowy (mur kościoła, ogrodzenia posesji) nie spełniał kryteriów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Decyzją Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu został zobowiązany do przygotowania stosownej inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najbliższą Sesję Rady Powiatu.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 02.07.2020 r. Znak: PZD.S2.3110.23.2020 o ujęcie
w planie wydatków wieloletnich zadania pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0049T Strzałków - Smogorzów w m. Strzałków”. Przedmiotowe zadanie ujęte było w planie finansowym na 2020 rok jako środek niewygasający. Wartość zadania 30 000 zł . Ponadto Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinformował, że środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz związana z budową chodnika
w miejscowości Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870m”, które zostały zabezpieczone w planie finansowym na 2020 rok jako środki niewygasające do dnia 30.06.2020 r. nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury administracyjne uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacji przedsięwzięcia. Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zwrócił się
z wnioskiem o ponowne ujęcie w budżecie na 2020 rok w/w zadania. Wartość zadania
60 000 zł. Pismo Dyrektora PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Decyzją Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu został zobowiązany do przygotowania stosownej inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najbliższą Sesję Rady Powiatu.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał informacje w zakresie podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Busku – Zdroju działań, które poprawią bezpieczeństwo na drodze powiatowej Nr 0026T Śladków Mały – Palonki – Kargów oraz działań dotyczących bazy transportowej w m. Galów.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak przekazali Członkom Zarządu informację o środkach jakie będzie mógł otrzymać Powiat
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że w dniu 13.07.2020 r. Wojewoda Świętokrzyski ogłosił ponowny nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 12.08.2020 r.

 

Następnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przedstawił informację odnośnie złożonych przez Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin z terenu Powiatu deklaracji w zakresie zapewnienia środków na 25% wkład własny w realizację inwestycji.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zasugerował, aby w ramach w/w naboru złożonych zostało
9 wniosków (w ramach jednego wniosku zgłoszony będzie jeden odcinek drogi). Ostateczna lista zadań zostanie przedłożona do akceptacji Członków Zarządu na następnym posiedzeniu.

 

Zarząd Powiatu, przychylając się do powyższego stanowiska, zobowiązał Dyrektora PZD
w Busku – Zdroju do przygotowania 9 wniosków obejmujących odcinki dróg z terenu wszystkich Gmin wchodzących w skład Powiatu, nawet w przypadku gdy na chwilę obecną dana Gmina nie deklaruje zapewnienia wkładu własnego. Ostateczna decyzja odnośnie realizacji poszczególnych odcinków dróg zostanie podjęta po otrzymaniu od Wojewody Świętokrzyskiego informacji o wysokości przyznanego dofinansowania.  

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Janusz Malara zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 24.06.2020 r. Znak: DPS.I.0710.06/3/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko pielęgniarki od 01.08.2020 r. – 1 etat (osoba zatrudniona na tym stanowisku złożyła wypowiedzenie) – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Na prośbę Wiceprzewodniczącego Zarządu, Zastępca Dyrektora DPS w Zborowie przedstawił informację dotyczącą realizacji dotychczas złożonych wniosków dotyczących zatrudnienia pracowników.

 

Opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju dotycząca przedmiotowego wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował o zaplanowanym
na 20.07.2020 r. spotkaniu w związku z ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach naborem wniosków o udzielenie Grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Powyższe ma na celu wsparcie domów pomocy społecznej w związku z wystąpieniem
COVID-19.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu poprosił o wzięcie udziału w spotkaniu w dniu 22.07.2020 r.
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, podczas którego zostanie podpisana umowa w związku z otrzymaniem od Wojewody Świętokrzyskiego środków na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej.

 

 

Ad. 12

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka zwróciła się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zatrudnienia 1 osoby ze stanowiska opiekun na stanowisko instruktora terapii zajęciowej (na posiedzeniu Nr 76/2020 w dniu 28 maja 2020 roku Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie
2 osób na stanowiskach opiekun) – załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Na prośbę Wiceprzewodniczącego Zarządu, Dyrektor DPS w Gnojnie przedstawiła informację dotyczącą realizacji dotychczas złożonych wniosków dotyczących zatrudnienia: kierownika zespołu pielęgniarek, pielęgniarki, rehabilitanta, opiekuna oraz terapeuty zajęciowego.

 

Opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju dotycząca przedmiotowego wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował o zaplanowanym
na 20.07.2020 r. spotkaniu w związku z ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach naborem wniosków o udzielenie Grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Powyższe ma na celu wsparcie domów pomocy społecznej w związku z wystąpieniem
COVID-19.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu poprosił o wzięcie udziału w spotkaniu w dniu 22.07.2020 r.
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, podczas którego zostanie podpisana umowa w związku z otrzymaniem od Wojewody Świętokrzyskiego środków na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej.

 

Ad. 13

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” w ramach 9 Osi Priorytetowej – Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 351/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”
w ramach 9 Osi Priorytetowej – Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 352/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu
pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach 9 Osi Priorytetowej – Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 353/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd Powiatu ze zmianami w rocznym planie rzeczowo - finansowym na rok 2020 w ZOZ w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował o zakończeniu prac modernizacyjnych pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego oraz przekazał informację nt. przebiegu prac związanych z budową łącznika pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala
a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przekazał informację
nt. aktualnie obowiązujących obostrzeń i zasad przyjęć pacjentów na Oddziały Szpitala związanych z epidemią koronawirusa.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 16

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd Powiatu ze złożonym wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy zawartej dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej nieruchomości gruntowej o powierzchni 900 m2, położonej na działce ewidencyjnej 26/14, na której znajduje się apteka ogólnodostępna - załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, że nie wyraził zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w/w nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej na następne 10 lat - załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Obowiązująca umowa wygasa 08.11.2020 r. i po jej rozwiązaniu Szpital przejmie budynek z wykorzystaniem na zadania statutowe ZOZ w Busku - Zdroju.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału RLO Andrzej Lasak zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniami za rok 2019 z działań podejmowanych przez:

-      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Staszowie
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu,

-      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Jędrzejowie
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu,

-      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Busku - Zdroju
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu,

-      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Połańcu
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu,

-      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Proszowicach
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

W trakcie analizy w/w sprawozdań Członkowie Zarządu Powiatu zwrócili uwagę na przedłużające się procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, związane z uzyskaniem uzgodnień, które skutkują opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizowanych przez Powiat inwestycji.

Po analizie, powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdania należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 354/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnejstanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 08.07.2020 r. Znak: ZSS:351.1.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie pomocy dydaktycznych wyszczególnionych w załączniku nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 03.07.2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie III kwartału 2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” za okres kwiecień - czerwiec 2020 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” w II kwartale 2020 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 28
do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” za okres kwiecień - czerwiec 2020 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 22

Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak poinformował, że w dniu 9 lipca br. Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju zakończyła procedurę konkursową wszczętą na podstawie uchwały Nr 318/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka, która została dopuszczona do II etapu procedury konkursowej. W wyniku tajnego głosowania wymaganą liczbę głosów członków Komisji Konkursowej uzyskała Pani Jolanta Maślicha.

 

Powyższa informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 355/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Na posiedzeniu Nr 78/2020 w dniu 10 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu zapoznał się
z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej. Wówczas Zarząd Powiatu zdecydował, że w/w projekt inicjatywy zostanie przekazany do zaopiniowania przez Związki Zawodowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pozytywną opinią Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Busku – Zdroju dotyczącą przedmiotowego projektu uchwały - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 32
do niniejszego protokołu.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie oferty na realizację zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów”.

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w dniu 06.07.2020 r. złożył ofertę z zakresu kultury na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia wypoczynkowo – krajoznawcza z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu powyższej oferty.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił Sprawozdanie rzeczowo – finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego półrocza 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 09.07.2020 r. Znak: SOSW.3011.32.2020 o zabezpieczenie środków finansowych
w wysokości ok. 10 000 zł na zakup 10 poleasingowych laptopów z przeznaczeniem
dla nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 07.07.2020 r. Znak:
ZST-I 075.51.257.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

W związku z upływającym terminem wykonania zalecenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach dotyczącego wyremontowania muru przy fosie na terenie Warsztatów Szkolnych, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju zwrócił się z wnioskiem z dnia 06.07.2020 r. Znak: ZST-I 075.255.2020
o zabezpieczenie środków finansowych na powyższe zadanie w wysokości ok. 30 000 zł
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. Zalecenie to zostało zawarte w „Protokole Kontroli nr NHD.9020.3.4.2017 r.” z dnia 13.06.2017 r. i w ubiegłym roku „Decyzją z dnia 19.09.2019 r.” termin wykonania prac był przedłużony do 31.08.2020 r.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 356/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 357/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik
nr 39
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 358/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik
nr 40
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 359/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowychstanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 34

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 35

Po zrealizowaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak podziękował obecnym za udział i o godzinie 1100 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:14