Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 29.07.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Busko – Zdrój, dn. 29.07.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaje się do publicznej   
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

1. Działki drogowe, których właścicielem jest Gmina Busko-Zdrój:
- w całości stanowiące pas drogowy – działka Nr: 46/7, 46/8, 46/9, 45/3, 241/1  obr. 0011
  Busko-Zdrój – miasto.

2. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy – działki Nr: 232/7, 232/5, 44/2, 241/2
  obr. 0011Busko-Zdrój – miasto.
 (kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

3. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -
  działki Nr: 30/3 (30/4, 30/5), 29/1 (29/2, 29/3), 28/1 (28/2, 28/3), 27/1 (27/2, 27/3), 26/6 (26/11,
  26/12), 26/5 (26/9, 26/10), 24/1 (24/2, 24/3), 23/3 (23/9, 23/10), 23/2 (23/7, 23/8), 23/5 (23/11, 23/12),
  23/6 (23/13, 23/14), 22 (22/1, 22/2), 21 (21/1, 21/2), 42/1(42/2, 42/3), 240/3 (240/4, 240/5), 43/2
  (43/4, 43/5), 43/3 (43/6, 43/7), 44/3 (44/4, 44/5), 45/4 (45/5, 45/6), 46/10 (46/13, 46/14), 46/11  
  (46/15, 46/16), 46/12 (46/17, 46/18), 48/6 (48/10, 48/11), 48/7 (48/12, 48/13), 48/8 (48/14, 48/15),
  48/9 (48/16, 48/17), 49/1 (49/2, 49/3), 50/3 (50/4, 50/5), 80/2 (80/3, 80/4), 81/1 (81/5, 81/6), 82
  (82/1, 82/2), 86/1 (86/2, 86/3) obr. 0011 Busko-Zdrój – miasto,
  (kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

4. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
- do czasowego zajęcia poprzez budowę / przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii -
  działki Nr: 50/2, 232/6, 30/2, 238/2, 89, 243, 76/3, 76/1, 77/5, 108/6, 88/1, 44/5 (z podziału działki
  44/3),  45/6 (z podziału działki 45/4), 24/3 (z podziału działki 24/1), 23/10 (z podziału działki 23/3),
  82/2 (z podziału działki 82), 86/3 (z podziału działki 86/1) obr 0011 Busko-Zdrój – miasto,
  działka Nr: 260/5 obr 0012 Busko-Zdrój – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 15, w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój Nr 26, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj.: od daty ukazania niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:9