Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.683.6a.2020 z dnia 30.07.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Busko-Zdrój, 30.07.2020 r.

Znak: GKN.683.6a.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 23 ust. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale 1/8 części, oznaczonej jako działka nr 90/7 o pow. 0,0443 ha, położonej w obrębie 43 Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, z dniem w którym decyzja nr 4/19 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I” w ramach zadania pn. „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej” wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, linii kablowych oświetlenia ulicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, stała się ostateczna.

 

Jako współwłaściciel w/w nieruchomości w udziale 1/8 części figuruje Zofia Garbus, która nie żyje, co potwierdza odpis aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
w Busku-Zdroju znajdujący się w aktach sprawy. Jak wynika z informacji udzielonych przez współwłaścicieli nieruchomości, po zmarłej nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, zatem nie można ustalić osób, którym przysługują prawa do udziału 1/8 części w nieruchomości.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości w udziale 1/8 części, do udokumentowania swoich praw.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do w/w nieruchomości w udziale 1/8 części, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, skutkować będzie przekazaniem ustalonej w decyzji Starosty Buskiego kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że został przygotowany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w niniejszej sprawie, z którym można się zapoznać  w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 7, punkt obsługi interesanta, I piętro, tel. 41-370-50-13.

Zgodnie z art. 36 kpa zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w w/w sprawie nie może zostać zakończone w określonym terminie, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym operatem szacunkowym. W związku z tym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 30 września 2020 r.

Na podstawie art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym przypadku do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Starosty Buskiego.

Na podstawie art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń i udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Klaudia Bartos
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:49