Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Protokół Nr 19/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju w dniu 19 czerwca 2020 roku

13 sierpnia 2020

Protokół Nr 19/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej [ PDF ]

Znak: BR.0012.2.19.2020

Protokół Nr 19/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju
w dniu 19 czerwca 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
 2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Jan Bartosik
 4. Roman Duda
 5. Ludomir Leszczyński

oraz

 • Stanisław Klimczak -Wicestarosta Buski
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Agnieszka Milewska - Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną w 2019 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 1300 otworzył 19 posiedzenie Komisji.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Komisji (O godz. 1305 Członek Komisji Ludomir Leszczyński opuścił posiedzenie Komisji. O godz. 1325 do posiedzenia Komisji dołączyła Członek Komisji Bogusława Majcherczak), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w porozumieniu z Członkami Komisji ustalił posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 800 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. Celem w/w posiedzenia będzie przeprowadzenie kontroli zasadności realizacji wydatków na bieżące potrzeby w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach w 2019 roku.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Komisji w głosowaniu:

 

za – 3

przeciw – 1

wstrzymał się – 0

 

O godz. 1305 Członek Komisji Ludomir Leszczyński opuścił posiedzenie Komisji.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

 

za – 2

przeciw – 0

wstrzymał się – 1

 

Ad. 4

Protokół Nr 18/2020 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu
26 maja 2020 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

 

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

Ad. 5

Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rehabilitację społeczną w 2019 roku.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Komisji z Informacją o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie podziału w/w środków
i określenia zadań, na które przeznacza się przyznane Powiatowi środki, należą do kompetencji organu stanowiącego - Rady Powiatu. Zarząd Powiatu opracowując i przedkładając Radzie projekt w/w Uchwały wskazuje te zadania, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku lokalnym i które pozwolą wykorzystać w pełni i racjonalnie posiadane środki. Przedmiotowy projekt uchwały jest opiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim. W katalogu zadań, dofinansowywanych przez Powiat, znajdują się zadania z zakresu rehabilitacji społecznej tj.: dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (w zależności od wysokości przyznanych przez PFRON środków) oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej tj.: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej. Największe potrzeby występują w zakresie rehabilitacji społecznej.

 

Następnie Skarbnik Powiatu zapoznał Członków Komisji z Zestawieniem przedstawiającym planowane i wydatkowane środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017, 2018, 2019 i 2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Uzupełniając Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak zapoznał Członków Komisji ze składem osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim.

 

O godz. 1325 do posiedzenia Komisji dołączyła Członek Komisji Bogusława Majcherczak.

 

Następnie Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak poinformował, że w związku z przyznaniem przez PFRON niewystarczających środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, w 2019 roku wprowadzono następujące wysokości dofinansowania do realizowanych zadań:

 1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej wynosiła od 50% do 95% kosztów zadania
  w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę, obliczanego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 2. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosiła do 60% kosztów zadania.
 3. Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego wynosiła do 40% kosztów sprzętu.
 4. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wynosiła do 40% sumy kwoty limitu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2019 umożliwiło udzielenie pomocy większej ilości osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie.

 

Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska przedstawiła Członkom Komisji Informację dotyczącą wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną w 2019 roku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Komisji Sprawozdanie rzeczowo - finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Odnośnie  kontroli i weryfikacji w/w sprawozdań ze strony podmiotu dotującego Skarbnik Powiatu poinformował, że ostatnia kontrola przeprowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miała miejsce w 2018 roku. Podmioty dotowane przez Powiat również poddawane są kontroli. Każdego roku przeprowadzane są kontrole
w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W wyniku czynności kontrolnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim musiał dokonać zwrotu środków za 2018 rok w kwocie 17 288,27 zł, które zostały wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak przedstawił informację nt. procentowego podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku:

-       dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 82,7%,

-       dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 7,3%,

-       dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych - 5,8%,

-       dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 4,2%.

 

Skarbnik Powiatu dodał, że zadania z zakresu rehabilitacji społecznej merytorycznie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju, natomiast ewidencja księgowa zawieranych umów i wydatkowanych środków prowadzona jest na wyodrębnionych rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym.  

 

Dodatkową ścieżką finansowania wsparcia kierowanego bezpośrednio dla osób
z niepełnosprawnościami jest realizowany od 2012 roku program Rady Nadzorczej PFRON „Aktywny Samorząd”.

 

Wicestarosta Buski poinformował o podjęciu przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju oraz zapoznał ze składem osobowym Komisji Konkursowej.

 

Przedstawione informacje zostały przyjęte przez Członków Komisji.

Głosowano:

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 1.

Ad. 6

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1405 zamknął posiedzenie Komisji.

 

Podpisy:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji ………………………………………………...
 2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji …………………………………...
 3. Jan Bartosik - …………………………………………………………………………………..
 4. Roman Duda - ………………………………………………………………………………….
 5. Ludomir Leszczyński - ………………………………………………………………………...

 

Protokół otrzymują:

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej ………………………………………………………….
 2. Przewodniczący Rady Powiatu ………………………………………………………………..

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-08-13
Data publikacji:2020-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:257