Uchwała Nr 371/2020 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020

Uchwała Nr 371/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020” Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, uchwala co następuje:

§ 1. 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 371/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

I.  Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przewiduje się kwotę w wysokości 100 000,00 złotych, (słownie: sto tysięcy złotych).

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Złożona oferta realizacji w/w zadania musi być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

3. Do oferty należy załączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób jego reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany). Kopia wymaganego załącznika powinna być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem. Złożona oferta bez wymaganego załącznika jest niekompletna.

4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Wzór umowy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

5. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego,     na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.

IV.     Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane: od 12 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Zadanie powinno być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania.

3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

a) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b) posiadać odpowiednie zasoby kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Oferta musi spełnić wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020r. poz. 1057).

6. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy Oferentem, a Powiatem Buskim,

c) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

d) zostaną faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

e) zostaną poparte stosownymi dokumentami finansowymi, wykazanymi w dokumentacji finansowej Oferenta,

8. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone                   na finansowanie następujących celów:

a/ wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, podatków, ceł i opłat skarbowych,

b/ opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

c/ nabycie lub dzierżawę gruntów,

d/ działalności gospodarczą i politycznej,

e/ kary i mandaty.

V.    Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 15, w dni powszednie w godzinach 7.30 do 15.00 w terminie do 18 września 2020 roku.

2. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania dotyczącego wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie oraz nazwa i adres podmiotu składającego ofertę.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju,             ul. Mickiewicza 15.

VI.     Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert, zostaną rozpatrzone przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, w terminie 14 dni od zakończenia naboru ofert.

2. Zarząd Powiatu Buskiego podejmie ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty i przyznaniu  bądź odmowie przyznania dotacji, po zapoznaniu się z protokołem komisji.

3. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.

4. Nie będą dopuszczone do konkursu z powodów formalnych oferty:

a/ złożone przez podmioty nieuprawnione,

b/ złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

c/ nie spełniające wymogów określonych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d/ złożone po terminie, bądź niekompletne,

e/ dotyczące zadań nie ujętych w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

5. Dopuszcza się procedurę uzupełnienia przez oferentów drobnych braków formalnych oraz składania dodatkowych informacji i wyjaśnień do oferty, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

6. Oferty zostaną poddane ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a/ znaczenie zadania dla realizowanych przez Powiat celów i kierunków działania,

b/ zgodność oferowanego zadania z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert,

c/ jakość przygotowania projektu: przejrzysty i kompletny opis działania, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonywujący opis działania,

d/ adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających, analiza kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

e/ posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe i finansowe umożliwiające wykonanie zadania,

f/ wysokość udziału środków własnych,

g/ ocena wykonalności projektu przez oferenta oraz przewidywane efekty przedsięwzięcia.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

8. Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz nierozstrzygnięcia konkursu.

VII.    Informacje o zrealizowanych przez Powiat Buski w 2019 i 2020 roku, zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

1. W roku 2020 nie zrealizowano żadnego zadania z zakresu objętego niniejszym konkursem.

2. Powiat Buski w 2019 roku, nie zrealizował zadań tego samego rodzaju.

VIII.   Postanowienia końcowe:

1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego Busku – Zdroju, tel. 41/ 370 50 50,  41/ 370 50 45.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez organizację pozarządową na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 5 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057),          w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

 

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Gwidona  z Montpellier  "Dom Ojca Gwidona" w Pacanowie, ul. Radziwiłówka 4, złożyło z własnej inicjatywy wniosek o realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb wiązanych z jego użytkowaniem.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Buskiego w dniu 12 sierpnia 2020 roku, podjęto decyzję o celowości realizacji w/w zadania.

Podejmując, niniejszą uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu realizuje obowiązek wynikający z 12 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 


Do pobrania:

  • Uchwała Nr 371/2020 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 r. [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-08-27
Data publikacji:2020-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:279