Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

25 września 2020

Uchwała Nr 396/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

2. W wyniku oceny ofert konkursowych wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków.

3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotowego zadania wynosi: 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Jerzy Kolarz

 

 

Uzasadnienie

W związku z Uchwałą nr 371/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem, Zarząd Powiatu realizuje obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057).

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 


Do pobrania:

  • Uchwała [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:285