Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2020

Uchwała Nr 395/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020” Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, uchwala co następuje:

§ 1. 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, polegającego na wsparciu działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego, w tym zakupu niezbędnego wyposażenia.

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Jerzy Kolarz

 

Załącznik do uchwały Nr 395/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2020 r.

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I.  Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) polegające na wsparciu działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego, w tym zakupu niezbędnego wyposażenia.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przewiduje się kwotę w wysokości 22 000,00 złotych, (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie opieki paliatywnej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

2. Złożona oferta realizacji w/w zadania musi być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

3. Do oferty należy załączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (lub wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym), innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób jego reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany). Kopia wymaganego załącznika powinna być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem. Złożona oferta bez wymaganego załącznika jest niekompletna.

4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Wzór umowy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

IV.     Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

2. Zadanie powinno być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania.

3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

a) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b) posiadać odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Oferta musi spełnić wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020r. poz. 1057).

6. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy Oferentem, a Powiatem Buskim,

c) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

d) zostaną faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

e) zostaną poparte stosownymi dokumentami finansowymi, wykazanymi w dokumentacji finansowej Oferenta,

8. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone                   na finansowanie następujących celów:

a) wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, podatków, ceł i opłat skarbowych,

b) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

c) nabycie lub dzierżawę gruntów,

d) działalności gospodarczą i politycznej,

e) kary i mandaty.

V.    Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15, w dni powszednie w godzinach 7.30 do 15.00 w terminie do 16 października 2020 roku.

2. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia" wraz z podaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

VI.     Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert, zostaną rozpatrzone przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, w terminie 14 dni od zakończenia naboru ofert.

2. Zarząd Powiatu Buskiego podejmie ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty i przyznaniu  bądź odmowie przyznania dotacji, po zapoznaniu się z protokołem komisji.

3. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.

4. Nie będą dopuszczone do konkursu z powodów formalnych oferty:

a) złożone przez podmioty nieuprawnione;

b) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;

c) nie spełniające wymogów określonych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) złożone po terminie, bądź niekompletne;

e) dotyczące zadań nie ujętych w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

5. Dopuszcza się procedurę uzupełnienia przez oferentów drobnych braków formalnych oraz składania dodatkowych informacji i wyjaśnień do oferty, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

6. Oferty zostaną poddane ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) znaczenie zadania dla realizowanych przez Powiat celów i kierunków działania,

b) zgodność oferowanego zadania z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert,

c) jakość przygotowania projektu: przejrzysty i kompletny opis działania, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonywujący opis działania,

d) adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających, analiza kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

e) posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe i finansowe umożliwiające wykonanie zadania,

f) wysokość udziału środków własnych,

g) ocena wykonalności projektu przez oferenta oraz przewidywane efekty przedsięwzięcia.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

8. Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz nierozstrzygnięcia konkursu.

VII. Zasady dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków przy realizacji zadania publicznego.

1. Jeżeli dany wydatek, wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego (Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków), nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w ofercie stanowiącej załącznik do umowy, to przesunięcie uznaje za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się/ nie zmniejszyła się o więcej niż 10% lub nie wzrosła o więcej niż 10%.

2. Naruszenie zasady, o której mowa w punkcie 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

VIII.    Informacje o zrealizowanych przez Powiat Buski w 2019 i 2020 roku, zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

1. W roku 2019 Powiat Buski, na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocja zdrowia przeznaczył środki finansowe w wysokości - 48 528,00 zł.

2. W roku 2020 Powiat Buski, na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocja zdrowia            przeznaczył środki finansowe w wysokości - 40 000,00 zł, z czego wartość przyznanych dotacji wyniosła 22 280,00 zł.

IX.   Postanowienia końcowe:

1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego Busku – Zdroju, tel. 41 370 50 50,  41 370 50 45.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez organizację pozarządową na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 5 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057),          w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W dniu 21 sierpnia 2020 r. Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta w Kielcach złożyła wniosek o realizację zadania publicznego. Uznając celowość realizacji zadania publicznego, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju podejmując niniejszą uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia - realizuje obowiązek wynikający z art. 13 w/w ustawy.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 


Do pobrania:

  • Uchwała [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:312