Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2021 z dnia 22.02.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

Busko-Zdrój, dnia 22.02.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.5.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że z urzędu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wełnin, gmina Solec-Zdrój, oznaczonych numerami działek: 148, 285, 287 o łącznejpowierzchni 2,34 ha.

 

W związku z powyższym każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie, może składać wyjaśnienia, zeznania oraz zgłaszać dokumenty, mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Z aktami sprawy można zapoznać się na III piętrze w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  41-370-50-13 lub 41-370-50-62.

Proszę o podanie niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju na okres 14 dni oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, a także zapoznanie mieszkańców wsi Wełnin w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Ponadto informuję, że zawiadomienie o toczącym się postępowaniu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

 

 

Otrzymują:

  1. Strony według odrębnego wykazu

A/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-02-22
Data publikacji:2021-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kolankowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:6