Decyzja GKN.6810.4.3.2021 z dnia 22.02.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

Busko-Zdrój, dnia 22.02.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.3.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

orzekam

uznać nieruchomość położoną w obrębie Badrzychowice, gmina Nowy Korczyn, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 16 o powierzchni 0,1735 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Badrzychowice oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz w prasie lokalnej.

U Z A S A D N I E N I E

            Definicje mienia gromadzkiego, którego dotyczy powołana na wstępie ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303 ze zm). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego i o powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 r.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, a w szczególności przesłany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn protokół z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2021  r. jak i zaświadczenia Burmistrza znak: ZITŚ:6822.12021  z dnia 20 stycznia 2021 r. ustalono, że przedmiotowa nieruchomość w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiła mienie gromadzkie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

 

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Buskiego, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu podania jej do publicznej wiadomości.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania albo jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

 

 

Otrzymują:

  1. Wykaz stron według odrębnego wykazu

A/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-02-22
Data publikacji:2021-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kolankowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:7