Zawiadomienie GKN.683.55.2020 z dnia 01.04.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2021

Busko-Zdrój, dnia 01.04.2021 r.

Znak: GKN.683.55.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej kpa zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 212/20 o pow. 0,0424 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stała się ostateczna.

Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, a w szczególności ze sporządzonym operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, w oparciu o które zostanie wydana decyzja.

Dokumentacja będzie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro, Punkt Obsługi Interesanta, w godz. 730 – 1530. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-370-50-13. Telefonicznie strona może uzyskać informację o oszacowanej wartości nieruchomości lub otrzymać skan operatu szacunkowego na podany adres e-mail.

Na podstawie art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń i udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-04-07
Data publikacji:2021-04-07
Osoba sporządzająca dokument:Klaudia Bartos
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:11