Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

Uchwała Nr 515/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu:

a) kultury,

b) kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,

c) ochrony i promocji zdrowia,

d) edukacji ekologicznej.

2. Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania publicznego, jest wskazanie rachunku bankowego oferenta i zawarcie umowy.

4. W przypadku gdy przyznana kwota dotacji nie jest tożsama z wnioskowaną, oferent zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy zaktualizowany plan i  harmonogram działań oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: https://powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz


Do pobrania:

  • Uchwała Nr 515/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2021-04-30
Data publikacji:2021-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:55