Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.26.2021 z dnia 30.04.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2021

Busko-Zdrój, dnia 30.04.2021 r.

Znak: GKN.6853.26.2021

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 385/1 o pow. 0,32 ha, położonej w obrębie 0032 Siesławice, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Lizak, przedstawiciela firmy FHU Hydroland Józef i Dariusz Lizak s.c., zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

 

Wobec powyższego wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa. Zgłoszenia należy składać na III piętrze w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-370-50-62.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-05-04
Data publikacji:2021-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Klaudia Bartos
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:8