Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.58.2021 z dnia 23.11.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2021

Busko-Zdrój, dnia 23.11.2021 r.

Znak: GKN.6853.58.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka nr 80 o pow. 0.1200 ha poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania  gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Wobec powyższego wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa.

Zgłoszenia należy składać do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ulicy Kopernika 6, III piętro, pokój nr 21 w godzinach urzędowania tut. urzędu, tj. od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 41 370 50 62 powołując się na w/w znak sprawy.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-11-24
Data publikacji:2021-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Derlecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:19