Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.12.2021 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów w odniesieniu do działek nr 47/11, 47/17, 47/13, 47/15 położonych w obrębie: Karsy Małe, gm. Pacanów zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z ksiąg wieczystych KI1B/00018126/5, KI1B/00029464/6, KI1B/00001502/3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Z obecnych działek nr 47/11, 47/17, 47/13, 47/15 należy odtworzyć konfigurację dawnych działek nr 47, 47/3 objętych księgą wieczystą nr KI1B/00001502/3 oraz dawnych działek nr 47/1, 47/7 objętych księgą wieczystą nr KI1B/00029464/6 i działek nr 47/2, 47/6 objętych KW KI1B/00018126/5 po uwzględnieniu granic działek nr 47/12, 47/14, 47/16 stanowiących już własność Skarbu Państwa na podstawie księgi wieczystej nr KI1B/00078997/9.

Ponadto należy wykonać mapę synchronizacyjną pozwalającą na aktualizację działu I ww. ksiąg wieczystych.

Należy dokonać wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 t.j.) a w przypadku stwierdzenia rozbieżności bądź niejasności co do przebiegu granic działek ewidencyjnych należy dokonać ustalenia przebiegu granic na podstawie § 33 Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390 t.j). Zgodnie z dostępną dokumentacją  geodezyjną przebieg granic działek nr 47/11, 47/17, 47/13, 47/15, 47/12, 47/14, 47/16 został rozliczony w oparciu o szkic scaleniowy z 1935r., aktualizację z 1962r., operat wywłaszczeniowy 249-11/318/86, aktualizację z 1988r. (operat 3044-50/92) oraz operat 042-12/11 (podział pod Kanał Strumień). Do określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Wykonawca wykorzysta istniejącą w PODGiK dokumentację, dokonując uprzednio jej analizy i oceny pod kątem możliwości jej wykorzystania do niniejszego opracowania. O czynnościach terenowych związanych z wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem przebiegu granic należy w odpowiednim terminie zawiadomić zainteresowane podmioty. Z dokonanych ustaleń i czynności należy sporządzić odpowiednią dokumentację geodezyjną i w formie operatu technicznego przekazać do PODGiK Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

-     osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 określone art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 3).

 

Do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ] [ DOC ]
  • Załącznik nr 1 [ DOC ] - klauzula informacyjna,
  • Załącznik nr 2 [ DOC ] - wzór oferty,
  • Załącznik nr 3 [ DOC ] - oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych, 
  • Załącznik nr 4 [ DOC ] - projekt umowy.