Protokół Nr 167/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2022

Protokół Nr 167/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2022 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.167.2022

Protokół Nr 167/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Jolanta Kałucka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 165/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku oraz Nr 166/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie naboru na stanowisko księgowy (Dyr. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniami kwartalnymi Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Ekonomia społeczna dla szkół” oraz „Klasa akademicka SGH” i „Seminarium jakości kształcenia matematycznego” (Nacz. Wydz. EK).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 (Skarbnik Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku (Skarbnik Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu powiatu (Skarbnik Powiatu).
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1                                                                                                                                            

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1000 otworzył 167 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 165/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku oraz Nr 166/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: DPS.0710.12.2022.JK z dn. 19.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie naboru na stanowisko księgowy na 1 etat – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Dyrektor DPS w Zborowie wyjaśniła, że osoba zatrudniona na stanowisku księgowy złożyła pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę. Następnie, Dyrektor DPS w Zborowie poinformowała, że rozesłała do jednostek organizacyjnych Powiatu informację o możliwości podjęcia pracy na w/w stanowisku.

 

Opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS.18.22 z dn. 25.04.2022 r. w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Analizując przedmiotowy wniosek, Zarząd Powiatu zdecydował, aby poczekać na odpowiedź z jednostek organizacyjnych, w przypadku braku chętnych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ogłosi konkurs na w/w stanowisko.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemieńzapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniami za I kwartał 2022 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Ekonomia społeczna dla szkół”, „Klasa akademicka SGH”„Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 7

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 758/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 759/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 760/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10       

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu powiatu.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 761/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu powiatu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 12

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1030 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.


 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-05-13
Data publikacji:2022-05-13
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:26