Obwieszczenie AB.670.4.2.2022 z dnia 17.03.2023r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2023

Busko – Zdrój, dn. 17.03.2023r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 162),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.03.2023 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.2.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na:

- rozbudowie ulicy Waryńskiego na odcinku od km 0+100 do km 0+228 w Busku-Zdroju tj.:

rozbudowie jezdni, budowie ścieżki rowerowej, budowie chodnika,

- budowie dwóch wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnej fi 1200.

1.Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:

- w całości przeznaczonej pod projektowany pas drogowy: działka Nr 266/2 obr. 0012 Busko-Zdrój,

- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -

działka Nr: 255/3 (255/7, 255/8) obr. 0012 Busko-Zdrój,

(kolor wytłuszczony oznacza wydzieloną działkę do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.

W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2023-03-17
Data publikacji:2023-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:16