Protokół Nr 232/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2023

Protokół Nr 232/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2023 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.232.2023

Protokół Nr 232/2023

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 7 września 2023 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Renata Szymańska – Gałązka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Jolanta Kałucka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Piotr Sokołowski – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Waldemar Wójcik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
 • Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Krzysztof Welenc – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
 • Andrzej Lasak – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko terapeuta zajęciowy (Dyr. PCPR
  w Busku – Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko kierownika działu administracyjno – gospodarczego (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Rozpatrzenie wniosku Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 2 pomieszczeń w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju (Dyr. SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. GKN).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie kilkunastu ławek szkolnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 9. Zapoznanie się z Informacją o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół
  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski za okres od 1 maja
  do 31 sierpnia 2023 roku
  (Nacz. Wydz. EK).
 10. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia liczby nagród dla nauczycieli i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 11. Zapoznanie się z wstępną propozycją dokumentacji projektowej związaną z realizacją zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej łączącej Busko – Zdrój, Stopnicę i Solec – Zdrój” zlokalizowanej na terenie Gminy Stopnica w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe dla realizacji projektów w ramach MOF Busko – Zdrój” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 12. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej i mieszkańców m. Zagórzany o zmianę stałej organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu prędkości w terenie zabudowanym
  w m. Zagórzany oraz zamontowanie progów zwalniających (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 13. Zapoznanie się z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 29.08.2023 r. Znak: NEP.9020.2.7.2022 wydaną w związku
  z przeprowadzoną w dniach 25.10.2022 r., 26.10.2022 r., 03.11.2022 r., 07.11.2022 r. oraz 28.06.2023 r. kontrolą w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ
  w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej (Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023 – 2028” (Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr o zabezpieczenie środków w wysokości 25 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci LAN
  w Wydziale Komunikacji i Transportu”
  (Nacz. Wydz. OR, Skarbnik Powiatu).
 17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/439/2023 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o zabezpieczenie środków na unieszkodliwienie odpadów z zatrzymanego nielegalnego transportu (Nacz. Wydz. RLO, Skarbnik Powiatu).
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 900 otworzył 232 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 231/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 30.08.2023 r. Znak: DPS.I.011.8.2023 o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko terapeuta zajęciowy – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Potrzeba ta spowodowana jest powstałym wakatem na w/w stanowisku. Informacja o poszukiwaniu osoby chętnej do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku przekazana została do podległych jednostek organizacyjnych Powiatu. Niestety w żadnej jednostce nie ma osoby zainteresowanej podjęciem pracy
na w/w stanowisku. Dyrektor DPS w Gnojnie poinformowała, że w przypadku wyrażenia zgody złoży ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju. Jednocześnie będzie starać się o zatrudnienie pracownika w ramach programów aktywizujących.

 

Opinia Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju z dnia 30.08.2023 r. Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS.53.2023 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 28.08.2023 r. Znak: DPS.0710.16.2023.JK o wyrażenie zgody na przeprowadzenie naboru na stanowisko kierownika działu administracyjno – gospodarczego
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (1 etat) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora – kierownika działu administracyjno – gospodarczego złożyła w dniu 25.08.2023 r. pismo z prośbą
o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 27.09.2023 r. w związku
z przejściem na emeryturę. W związku z powyższym Dyrektor DPS w Zborowie zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie naboru na stanowisko kierownika działu administracyjno – gospodarczego. Jednocześnie poinformowała, że rezygnuje z zatrudniania osoby na stanowisko zastępcy dyrektora.

 

Opinia Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju z dnia 30.08.2023 r. Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS.52.2023 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Waldemar Wójcik, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznali Członków Zarządu z wnioskiem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.08.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dwóch pomieszczeń w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju od 14.09.2023 r.
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie, zawartej z Kuratorium Oświaty w Kielcach, umowy najmu dwóch pomieszczeń w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju do dnia 31.08.2024 r. Miesięczny czynsz za najem w/w pomieszczeń, zgodnie z przedstawioną przez Dyrektora SOS-W w Busku – Zdroju kalkulacją, wynosić będzie 510 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie z dnia 31.08.2023 r. Znak: SOSW.0720-7/23 o wyrażenie zgody na bezpłatne przekazanie ławek szkolnych jednoosobowych w ilości 18 sztuk, będących na stanie Ośrodka dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z Informacją
o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 10

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na Nagrody Starosty Buskiego dla nauczycieli i dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że zgodnie z art. 49 ustawy Karta Nauczyciela w/w nagrody – przyznawane przez organy prowadzące oraz dyrektorów jednostek oświatowych – finansowane są ze specjalnego funduszu nagród tworzonego w budżetach organów prowadzących w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Ustalony przez Radę Powiatu w Busku – Zdroju Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli (…) stanowi, że są one przyznawane jeden raz w roku, w terminie do
14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Termin składania wniosków o nagrody przyznawane przez Zarząd Powiatu upływa z dniem 20 września każdego roku.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki na 15 Nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli i dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych za osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (I LO – 2 Nagrody, ZSP – 2 Nagrody, ZSTiO – 2 Nagrody, ZST-I – 2 Nagrody, SOS-W w Broninie – 2 Nagrody, SOS-W w Busku – Zdroju – 1 Nagroda, ZSS – 1 Nagroda, PMOS – 1 Nagroda, PODiDN – 1 Nagroda, PP-P – 1 Nagroda). Całkowita wartość jednej Nagrody z pochodnymi będzie wynosiła 4 790 zł.

 

Odnośnie planowanych Nagród Dyrektora, Zarząd Powiatu rekomenduje, aby jedna nagroda przypadała na 10 etatów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu rekomenduje, aby Dyrektorzy jednostek oświatowych przyznali maksymalnie 43 Nagrody Dyrektora, w tym:
I LO – 7 Nagród, ZSP – 6 Nagród, ZSTiO – 6 Nagród, ZST-I – 6 Nagród, SOS-W w Broninie – 7 Nagród, SOS-W w Busku – Zdroju – 5 Nagród, ZSS – 2 Nagrody, PMOS – 1 Nagroda, PODiDN – 1 Nagroda, PP-P – 2 Nagrody. Maksymalna całkowita rekomendowana wartość jednej Nagrody z pochodnymi – 3 595 zł.

 

Łączna wartość Nagród – 226 435 zł. Łączna liczba nagród - 58.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wstępną propozycją dokumentacji projektowej związaną
z realizacją zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej łączącej Busko – Zdrój, Stopnicę i Solec – Zdrój” zlokalizowanej na terenie Gminy Stopnica w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe dla realizacji projektów w ramach MOF Busko – Zdrój” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował wstępną propozycję dokumentacji projektowej związaną z realizacją zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej łączącej Busko – Zdrój, Stopnicę i Solec – Zdrój” zlokalizowanej na terenie Gminy Stopnica w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania
o środki finansowe dla realizacji projektów w ramach MOF Busko – Zdrój”. Jednocześnie Zarząd Powiatu rekomenduje wybór wariantu I projektowanej trasy rowerowej.

 

Ad. 12

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Rady Sołeckiej i mieszkańców m. Zagórzany o zmianę stałej organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu prędkości w terenie zabudowanym do 30 km/h w m. Zagórzany oraz zamontowanie progów zwalniających – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku – Zdroju do skierowania wniosku do Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju o przeprowadzenie kontroli prędkości pojazdów poruszających się w/w drogą.

 

W związku z prowadzonymi z Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik rozmowami odnośnie partycypowania w kosztach remontu drogi Piasek Wielki – Rzegocin, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeanalizowania możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu na w/w cel środków finansowych w kwocie ok. 400 000 zł. Planowany zakres prac polegać będzie m.in. na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4 m, grubość warstwy nawierzchni ok. 15-20 cm.

 

Ad. 13

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 29.08.2023 r. Znak: NEP.9020.2.7.2022 wydaną w związku z przeprowadzoną
w dniach 25.10.2022 r., 26.10.2022 r., 03.11.2022 r., 07.11.2022 r. oraz 28.06.2023 r. kontrolą w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował,
że Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Część zadań przewidzianych w ustawie będą realizować powiaty i ich podmioty lecznicze. Ustawa zakłada utworzenie w kraju ponad 300 „Centrów Zdrowia 75+”, w których osoby od 75 roku życia zostaną objęte kompleksową opieką. W Centrach 75+ osoby starsze będą mogły przez maksymalnie 12 tygodni w roku korzystać ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej. Oferta centrów ma obejmować zarówno świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje bieżących problemów, opiekę dzienną, a także domową. Seniorzy będą też mieli możliwość konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny. Taki zakres świadczeń ma być dostępny dla każdego seniora. Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać lekarze pierwszego kontaktu na podstawie badań diagnostycznych.  

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023 – 2028” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc poinformował, że w związku z potrzebą wyposażenia pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu w komputery z dostępem do sieci lokalnej tut. Starostwa, zachodzi konieczność doprowadzenia do pok. Nr 7B, przewodu światłowodowego łączącego tą lokalizację z serwerownią. Niezbędna jest również rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w pok. Nr 7B. Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci LAN w Wydziale Komunikacji i Transportu” w budżecie Powiatu środków w wysokości 25 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/439/2023 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Lasak poinformował, że po przeprowadzeniu rozeznania cenowego dotyczącego podania kwoty za którą można unieszkodliwić odpady z zatrzymanego nielegalnego transportu, które są czasowo umieszczone w miejscu strzeżonym w Rzędowie 37 – wyceniono ładunek z odpadami niebezpiecznymi: 52 beczki każda po 200l ok. 0,2 Mg = 10,4 Mg x 9500 PLN/Mg = 98 800 + vat = 121 524,00 zł. Powyższe wyliczenia zostały sporządzone na podstawie wyceny z pisma Hydrogeotechniki z dnia 25.08.2023 r. o którą zwrócono się pisemnie w dniu 17.08.2023 r. Znak: RLO.6233.18.2023. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału RLO zwrócił się do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na realizacje tego zadania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższym wnioskiem. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału RLO do przeprowadzenia rozeznania jak wygląda kwestia unieszkodliwiania odpadów z zatrzymanych nielegalnych transportów
w województwach: podkarpackim, małopolskim, łódzkim.

 

Ponadto, w związku z tym, iż w projekcie „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022 – 2028 wskazano 1 miejsce magazynowania odpadów, do którego mają być kierowane zatrzymane pojazdy wraz z odpadami, które zlokalizowane jest w msc. Rzędów 37 Gmina Tuczępy, Powiat Buski, Członkowie Zarządu Powiatu zobowiązali Naczelnika Wydziału RLO do przygotowania na następne posiedzenie Zarządu projektu Stanowiska Rady Powiatu wyrażającego sprzeciw wobec takich działań.

 

Ad. 19

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 20

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1045 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2023-09-18
Data publikacji:2023-09-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:26