Archiwum zamówien publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE - Badanie sprawozdania finansowego ZOZ w Busku-Zdroju za 2016

2016-11-18

Działając z upoważnienia Rady Powiatu w Busku-Zdroju, Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą o udzielenie informacji cenowej określającej całkowity koszt przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, tel/fax 41 378 27 68.

Do pobrania:

 • Zapytanie ofertowe [ DOC ] [ PDF ]
 • Wzór oferty [ PDF ]
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Badanie sprawozdania finansowego ZOZ w Busku-Zdroju za 2016

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKTÓW, PÓŁPRODUKTÓW ORAZ SUROWCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK

2016-11-21

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy artykułów spożywczych suchych, mięs i wędlin, produktów głęboko mrożonych, pieczywa i ciast, jaj kurzych, mleka i przetworów mlecznych, warzyw i owoców oraz ziemniaków   dla   Domu Pomocy Społecznej  w Gnojnie, Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno. Dowóz  artykułów  musi się odbywać transportem Wykonawcy , zgodnie     z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i zasadami systemu HACCP.

 

Klasyfikacja CPV:

 • Dostawa artykułów spożywczych suchych – CPV: 15800000-6, 15871000-4, 15612000-1, 15320000-7, 15210000-3, 15400000-2, 15131310-1
 • Dostawa mięs i wędlin  - CPV: 15100000-9, 15112000-6
 • Dostawa produktów głęboko mrożonych - CPV: 15220000-6, 15331170-9, 15896000-5
 • Dostawa pieczywa i ciast - CPV: 15810000-9, 15842300-5
 • Dostawa jaj kurzych  - CPV: 03142500-3
 • Dostawa mleka i przetworów mlecznych  - CPV: 15510000-6, 15540000-5, 15551000-5, 15530000-2
 • Dostawa warzyw  - CPV: 03221000-6
 • Dostawa owoców krajowych i importowanych – CPV: 03222000-3
 • Dostawa ziemniaków - CPV: 03212100-1
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKTÓW, PÓŁPRODUKTÓW ORAZ SUROWCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK

2016-11-21

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 62 tysiące litrów oleju opałowego lekkiego dla

Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie i rozładunek w miejscu wskazanych przez Zamawiającego tj. kotłownia DPS - pojemność całkowita zbiornika oleju opałowego 12.500 tysiąca litrów.

2. Olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011.

3. Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb w 2017 r.

4. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 5.000 litrów / maksimum 10.000 litrów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw

w stosunku do zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

2016-12-01

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004r.), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych

2016-12-08

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1113) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY PIECZYWA I CIAST DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK

2016-12-09

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy  pieczywa i ciast  dla   Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno.

Dowóz  artykułów  musi się odbywać transportem Wykonawcy , zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i zasadami systemu HACCP.

Klasyfikacja CPV:

 • Dostawa pieczywa i ciast - CPV: 15810000-9, 15842300-5
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY PIECZYWA I CIAST DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK

Zaproszenie do składania ofert cenowych - „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji modelowych odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 23”

2016-12-19

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Powiat Buski zaprasza do składania ofert dla zadania pn.:

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji modelowych odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 23”

realizowanego w ramach projektu nr KIK-46 pn.

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" modelowej instalacji, prezentującej możliwości uzysku energii z odnawialnych źródeł jak słońce i wiatr. Instalacja ma służyć celom edukacyjnym oraz promocyjnym. Szczegóły zapytania w treści zapytania cenowego oraz Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Termin składania ofert - 29.12.2016 r. do godz. 14:00.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert cenowych - „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji modelowych odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 23”

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – SOSW w Busku-Zdroju”

2017-01-05

 

Przedmiotem inwestycji jest „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – SOSW w Busku-Zdroju”

realizowanego w ramach projektu nr KIK-46 pn.

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej  i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”

Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:45000000-7, 09332000-5, 71300000-1, 45261215-4

Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” został określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  – stanowiący załącznik do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – SOSW w Busku-Zdroju”

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

2017-01-12

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113z póź. zm.).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV

 • 64110000-0, 64112000-4

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 • od 01.02.2017 r. do 31.12.2019 r.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 57/10 i 57/24 położonych w Busku – Zdroju (obręb 10)

2017-01-12

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 57/10 i 57/24 położonych w Busku – Zdroju (obręb 10). W ramach zamówienia należy opracować koncepcję podziału zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (do akceptacji przez tutejsze Starostwo) a następnie wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez  Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój. W wyniku podziału powstanie wg. wstępnych szacunków 14 nowych działek. Przedmiotowe działki objęte są  KW KI1B/00076841/7 w której jako właściciel wpisany jest Powiat Buski. Granice wydzielonych działek należy zastabilizować trwale. Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Wspólny Słownik

 • 71 35 43 00 – 7 usługi badań katastralnych.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 57/10 i 57/24 położonych w Busku – Zdroju (obręb 10)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:13179