Archiwum zamówien publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

2017-02-21

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. [ PDF ]

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

2017-02-22

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza – Iwanowa (obręb 008)

2017-02-27

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza – Iwanowa (obręb 008),  oznaczonej w aktualnej ewidencji gruntów numerami  358/2 o pow. 0,1272 ha i 358/3 o pow. 0,2587 ha polegającej na wydzieleniu z nich części przeznaczonych do zwrotu.
Działki te stanowią część dawnej działki hipotecznej nr 16.
Wydzielone działki zostaną zwrócone w trybie art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147    z późn. zm.) na rzecz byłego właściciela w związku  z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia. Działki objęte są KW KI1L/00045151/7 w której jako właściciel wpisana jest Gmina Kielce.
Punkty graniczne wydzielonych działek  zastabilizować w sposób  trwały.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie zarządzeniami.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza – Iwanowa (obręb 008)

Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek

2017-03-22

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku  w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek, położonych w gminach:

Busko - Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn i Stopnica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek

Zapytanie ofertowe - Sprzedaż i dostawa kserokopiarki

2017-04-04

Powiat Buski – Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, w zgodnie z §4 Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stosowanego przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, niżej wymienionego sprzętu:

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

1

Kserokopiarka DX-2500N z podstawą jezdną wyposażoną w dodatkową kasetę na papier (bez tonerów startowych).

1 szt.

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Sprzedaż i dostawa kserokopiarki

Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek

2017-04-07

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku  w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek, położonych w gminach:

Busko - Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn i Stopnica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek

ZOZ w Busku-Zdroju - Ogłoszenie o zamówieniu - Implanty ortopedyczne

2017-04-14
  • Ogłoszenie o zamówieniu [ PDF

ZOZ w Busku-Zdroju - Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2017-04-14
  • Ogłoszenie o zamówieniu [ PDF ]

Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

2017-05-22

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO dla obiektówwskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Wspólny Słownik zamówień CPV
09123000-7 –  gaz ziemny
65200000-5 –  przesył gazu i podobne usługi

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Ogłoszenie o zamówienu - Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa ...

2017-06-09

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych.

Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania Powiat Buski ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówienu - Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa ...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:13315