Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 2 pkt 1a)

2016-02-05

Znak:AB.6743.1.6.2016

W dniu 03.02.2016 roku Gmina Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w m. Strzałków gm. Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 04.03.2016 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 2 pkt 1a

2016-02-02

Znak: AB.6743.1.5.2016

W dniu 01.02.2016r. Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Suchowola i Szklanów gm. Stopnica

 


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 02.03.2016 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2016-02-01

Znak: AB.6743.1.4.2016

W dniu 29.01.2016r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  Oddział Skarżysko Kamienna  z siedzibą w Skarżysku Kamiennej dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia w m. Białoborze, gm. Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 29.01.2016 roku.

 

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2016-02-01

Znak:AB.6743.1.3.2016

W dniu 29.01.2016  roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej i ul. Broniewskiego w Busku-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 29.02.2016r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2016-01-28

Znak:AB.6743.1.2.2016

W dniu 27.01.2016 roku ,,Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kabla sterowniczego - zadanie pn.: ,, budowa rurociągu przesyłowego wody mineralnej z rur Ø 110 PE, wody siarczkowej z rur Ø 63 PE, solanki z rur Ø 63 PE i kabla sterowniczego YKSY 14 x 2,5 na odcinku od ul. Gen. F. Rzewuskiego w Busku-Zdroju do Wełcza".


Wniesiono sprzeciw - decyzja z dnia 19.04.2016 roku.

Obwieszczenie AB.6740.1.488.2015 z dnia 18.01.2016r.

2016-01-19

Busko–Zdrój, dn. 18.01.2016r.

STAROSTA BUSKI
AB.6740.1.488.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami), zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),

p o d a j e   s i e   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   w   s p r a w i e

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch hal poligonowych pn.: ,,Technologia wytwarzania paliw alternatywnych przy zastosowaniu mobilnych urządzeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” na działkach Nr 144/12 i 122/6 w m. Rzędów, 28-142 Tuczępy.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.1.488.2015 z dnia 18.01.2016r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2016-01-13

Znak: AB.6743.1.1.2016

W dniu 11.01.2016r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  Oddział Skarżysko Kamienna  z siedzibą w Skarżysku Kamiennej dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV "Świniary I", "Świniary II", "Świniary III" oraz budowa lini kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Świniary, gm. Solec -  Zdrój.


Wniosek wycofano  w dniu 29.01.2016 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:46836