Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie art. 29 ust. 1 pkt 19a

2015-07-01

Znak:AB.6743.1.1.2015

W dniu 29.06.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200mm  w miejscowości Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 28.07.2015r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

2015-06-30

Znak:AB.6743.1.2.2015

W dniu 29.06.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200mm oraz sieci wodociągowej PE DN110mm na działkach Busku-Zdroju przy ul. Zielonej.


 Nie wniesiono sprzeciwu w dniu 20.07.2015 roku.

Obwieszczenie (AB)

2015-06-12

Znak: AB.6740.1.169.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 – z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej polegającej na budowie:

  • 7 zbiorników bezodpływowych o pojemności nie przekraczającej 10 m3 każdy, na ścieki socjalno-bytowe,
  • 1 zbiornika na ścieki przemysłowe z myjni płytowej pojazdów, o pojemności nie przekraczającej 10 m3,
  • 3 zbiorników na ścieki przemysłowe z prac porządkowych i procesów technologicznych z sortowni odpadów, o pojemności nie przekraczającej 10 m3,
  • 2 przepompowni wód deszczowych, - rurociągu tłocznego wód deszczowych, - odprowadzenie wód opadowo – roztopowych z dachów budynków oraz wód opadowo – roztopowych z terenów utwardzonych (dróg i placów), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze z piaskownikiem, za pomocą pompowni i rurociągu tłocznego do 4 istniejących zbiorników o pojemności 40 m3 każdy,

na działkach Nr 122/6, 122/7, 144/1, 144/2, 144/12, 144/14, 144/15, 134 położonych w miejscowościach Rzędów, Dobrów, gm. Tuczępy.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie (AB)

Obwieszczenie (AB)

2015-06-12

Znak: AB.6740.15.2.2015

Na podstawie art. 11d ust.5 z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 687z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 267) podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Busku-Zdroju w ramach zadania pn.: ,,Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działka Nr 265/1 (dr), 261/2 (dr), 37/3 (dr) obręb 12 na terenie miasta Busko-Zdrój,
  • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 190/2 (z podziału działki Nr 190), 191/2 (z podziału działki Nr 191) obręb 12 na terenie miasta Busko-Zdrój,
  • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki Nr 188/3 (z podziału działki Nr 188/2), Nr 189/2 (z podziału działki Nr 189), Nr 190/1 (z podziału działki Nr 190), Nr 191/1 (z podziału działki Nr 191) obręb 12 na terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (AB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:48745