Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.41.2020 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2021-03-15

Busko-Zdrój, dnia 11.03.2021 r.

Znak: GKN.6853.1.41.2020

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 11 marca 2021 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.1.41.2020 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 m. Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 542 o pow. 0,15 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.41.2020 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Decyzja GKN.6810.4.4.2021 z dnia 03.03.2021 r.

2021-03-04

Busko-Zdrój, dnia 03.03.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.4.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

uznać nieruchomość położoną w obrębie Zbrodzice gmina Busko-Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 147, 290/2, 481, 485, 486, 488, 489, 490/2, 491, 493, 495, 496, 498/1, 499, 501, 502, 503, 504, 504/1, 506, 507 o łącznej powierzchni 4,77 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Zbrodzice oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.4.2021 z dnia 03.03.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.16.2021

2021-03-02

Busko-Zdrój, dnia 01.03.2021 r.

Znak: GKN.6853.16.2021

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 25 o pow. 1,52 ha, położonej w obrębie 0005 Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój,  poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gmina Solec-Zdrój, zezwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, zgodnie z planowaną inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój” wraz z budową studni betonowej.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.16.2021

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-03-02

GKN.6641.1.14.2021

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Szaniec gm, Busko-Zdrój

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie GKN.6853.1.46.2020 z dnia 26.02.2021 r.

2021-03-01

Busko-Zdrój, dnia 26.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.1.46.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w trybie art. 124a w związku z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 638 o pow. 0,31 ha, 644 o pow. 0,95 ha, 652 o pow. 0,04 ha, 653 o pow. 0,05 ha, 661 o pow. 0,02 ha, 689 o pow. 0,05 ha, 690 o pow. 0,05 ha, 691 o pow. 0,03 ha, 692 o pow. 0,07 ha, 693 o pow. 0,02 ha położonych w obrębie Sępichów gm. Nowy Korczyn, poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15kV relacji GPZ Wełecz – RS Korczyn, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie w związku z koniecznością uzgodnienia decyzji administracyjnej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6853.1.46.2020 z dnia 26.02.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.683.23a.2020 z dnia 26.02.2021 r.

2021-03-01

Busko-Zdrój, dn. 26.02.2021 r.

Znak: GKN.683.23a.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz  art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.683.23a.2020 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39/1 o powierzchni 4 m2, położonej w obrębie 13 miasta Busko-Zdrój, posiadającej w części nieuregulowany stan prawny, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Busko-Zdrój, na podstawie decyzji Nr 5/19 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.5.2019 z dnia 19.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie ulicy Rokosza wraz z budową i przebudową sieci: linii elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, wodociągu i linii telekomunikacyjnej.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.683.23a.2020 z dnia 26.02.2021 r.

zawiadomienie GKN.683.52a.2020 z dnia 25.02.2021 r.

2021-02-26

Busko-Zdrój, dnia 25.02.2021 r.

Znak: GKN.683.52a.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za udział ¼ części własności do nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 205/3, 205/5 o łącznej pow. 0,0581 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 26 lutego 2021 r., określonym w piśmie znak jw. z dnia 10.02.2021 r., z uwagi na konieczność ustosunkowania się rzeczoznawcy majątkowego do uwag powstałych podczas analizy operatu szacunkowego.

Czytaj więcej o: zawiadomienie GKN.683.52a.2020 z dnia 25.02.2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:52290