Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-11-10

Zawiadomienia (18 egz.) o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie: Szaniec gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Decyzja GKN.6810.4.10.2020 z dnia 02.11.2020 r.

2020-11-10

Busko-Zdrój, dnia 02.11.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.10.2020

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

uznać nieruchomość położoną w obrębie Brzezie, gmina Wiślica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 76, 134/2, 201, 251, 307, 308, 312/2 o łącznejpowierzchni 1,5063 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Brzezie oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Miasta i Gminy Wiślica oraz w prasie lokalnej

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.10.2020 z dnia 02.11.2020 r.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

2020-11-04

Busko–Zdrój, dnia 03.11.2020 r.

Znak: GKN.6620.2.301.2020

Starosta Buski

Działając zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.  2020 poz. 276 z  późn. zm.)

Informuję
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów
i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski
w obrębie Janina.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  2019  poz. 1843), jest firma:

GEORES Sp. z o.o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

2020-11-04

Busko – Zdrój, dnia 03.11.2020 r.

Znak: GKN.6620.2.300.2020

Starosta Buski

Działając zgodnie z art. 24a ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.  2020 poz. 276 z  późn. zm.)

Informuję
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów
i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski
w obrębach Budzyń, Gadawa.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  2019  poz. 1843), jest firma:

GEOKART Kamil Kasperczyk Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Mietel 34b, 28-130 Stopnica

Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 30.10.2020 r.

2020-11-02

Busko-Zdrój, dnia 30.10.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.44.2016

 Z A W I A D O M I E N I E

          Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wiślica, gm. Wiślica, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.), nie może być zakończone w ustawowo określonym terminie z uwagi na konieczność zgromadzenia całości materiału dowodowego, w tym z przesłuchania świadków. 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 30.10.2020 r.

Zawiadomienie GKN.6810.4.45.2016 z dnia 30.10.2020 r.

2020-11-02

Busko-Zdrój, dnia 30.10.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.45.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej obrębu Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek  380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej  powierzchni 19,41  ha, położonych w miejscowości Nowy Korczyn, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.), nie może zostać zakończone w terminie 30.10.2020 r. z uwagi na konieczność zgromadzenia całości materiału dowodowego, w tym z przesłuchania świadków. 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.45.2016 z dnia 30.10.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.46.2020 z dnia 29.10.2020 r.

2020-11-02

Busko-Zdrój, dnia 29.10.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.46.2020

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 638 o pow. 0,31 ha, 644 o pow. 0,95 ha, 652 o pow. 0,04 ha, 653 o pow. 0,05 ha, 661 o pow. 0,02 ha, 689 o pow. 0,05 ha, 690 o pow. 0,05 ha, 691 o pow. 0,03 ha, 692 o pow. 0,07 ha, 693 o pow. 0,02 ha położonych w obrębie Sępichów gm. Nowy Korczyn, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15kV relacji GPZ Wełecz – RS Korczyn.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.46.2020 z dnia 29.10.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:50252