Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Ogłoszenia dot. nieruchomości

Wykaz nieruchomości Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia

2023-01-02

Wykaz nieruchomości Powiatu Buskiego

przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Buskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

2022-12-02

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej na okres 99 lat na cele rolne wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej budynku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0015 Kołaczkowice, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1399/1 o powierzchni 2,0903 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą Nr KI1B/00082373/0.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2020-03-02

UCHWAŁA NR 278/2020
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1, art. 25b oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 6 załącznika do Uchwały Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie

2019-11-29

UCHWAŁA NR 231/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego

2019-05-10

Do pobrania

  • Informacja o wyniku [ PDF ]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 214/8

2019-02-15

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/8, o powierzchni 0,4916 ha, położonej w Busku-Zdroju (obręb 11), uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1B/00065192/2, zabudowanej budynkiem parterowym (po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju).

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 214/8

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

2019-01-24

S T A R O S T A      B U S K I

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018, poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz

nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:56805