Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
pokój nr 30, telefon: 41 370 50 45, 41 370 50 50

Prawo do sprowadzenia zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy w imieniu osoby spokrewnionej może złożyć także upoważniona osoba lub firma pogrzebowa.

Wymagane dokumenty:
Aby uzyskać pozwolenie na sprowadzenie zwłok /szczątków ludzkich/, z zagranicy należy złożyć wniosek do Starosty, który powinien zawierać następujące dane:

 1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 2. datę i miejsce zgonu,
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 4. miejsce pochówku,
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie,
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania, numer i seria dokumentu tożsamości wnioskodawcy.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.

 

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.

 

Kto może załatwić sprawę?
Prawo do sprowadzenia zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie) oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teściowie, zięć, synowa).

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy w imieniu osoby spokrewnionej może złożyć także upoważniona osoba lub firma pogrzebowa. Upoważnienie powinno zostać dołączone do wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.

 

Sposób realizacji:
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane. Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Opłaty skarbowe:

 • Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa 17,00 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej (z dopiskiem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo) dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy :

STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU – ZDROJU, UL. MICKIEWICZA 15, na nr: 38 8517 0007 0010 0070 7563 0018 prowadzony przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju Oddział Busko – Zdrój.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 – tekst jednolity) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866).

 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Inne informacje:

 • Wniosek [ DOC ]
 • Klauzula informacyjna [ ODT ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2778