Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-04-08

Znak: GKN.6641.1.24.2021

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie Las Winiarski gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie GKN.683.55.2020 z dnia 01.04.2021 r.

2021-04-07

Busko-Zdrój, dnia 01.04.2021 r.

Znak: GKN.683.55.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej kpa zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 212/20 o pow. 0,0424 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stała się ostateczna.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.683.55.2020 z dnia 01.04.2021 r.

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-04-06

Znak: GKN.6641.1.23.2021

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zbrodzice gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-04-01

Znak: GKN.6641.1.22.2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Las Winiarski, gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.6853.4.2021 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

2021-04-01

Busko-Zdrój, dnia 29.03.2021 r.

Znak: GKN.6853.4.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości

Na podstawie art. 8 w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 29 marca 2021 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.4.2021 ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Wełecz, gmina Busko-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 264 o pow. 0.19 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.6853.4.2021 o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

Decyzja GKN.6810.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.

2021-03-24

Busko-Zdrój, dnia 23.03.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.5.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

uznać nieruchomość położoną w obrębie Wełnin, gmina Solec-Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 148, 285, 287 o łącznej powierzchni 2,34 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Wełnin oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Gminy Solec-Zdrój oraz w prasie lokalnej.

 

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-03-24

Znak: GKN.6641.1.19.2021

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie Elżbiecin gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:52285