Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2021-01-14

GKN.6641.1.2.2021

Zawiadomienie (1 szt.) o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2021-01-13

GKN.6641.1.1.2021

Zawiadomienie (1 szt.) o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie: Pacanów gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Obwieszczenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2021-01-13

Busko-Zdrój, dnia 11.01.2021 r.

Znak: GKN.6853.1.44.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BUSKIEGO

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 11 stycznia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.1.44.2020 w sprawie ograniczenia sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 928 o pow. 0,55 ha, położonej w obrębie 0005 Piasek Mały, gm. Solec-Zdój, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gmina Solec-Zdrój zezwolenia na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej, która jest realizowana w ramach inwestycji celu publicznego pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.1.2021 z dnia 08-01-2021 r.

2021-01-08

Busko-Zdrój, dnia 08.01.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.1.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Gorysławice, gmina Wiślica, oznaczonej numerem działki 1118 o pow. 0,24 ha.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.1.2021 z dnia 08-01-2021 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2021-01-08

GKN.6641.1.81.2020

Zawiadomienia (6 szt.) o czynnościach podjętych w celu przyjęcia przebiegu granic nieruchomości / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie: Słupia gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.38.2020 z dnia 03.12.2020 r.

2020-12-08

Znak: GKN.6853.1.38.2020                                                                     Busko-Zdrój, dnia 03.12.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 8 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak:GKN.6853.1.38.2020 z dnia 03.12.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, obejmującej działki nr nr 783 o pow. 0,1100 ha, 784 o pow. 0,1000 ha, 785 o pow. 0,0800 ha, stanowiącej współwłasność Pani Anny Domagała – strony przedmiotowego postępowania, dla której nie ustalono adresu , poprzez udzielenie inwestorowi PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr OŚiP.6733.1.7.2019.MZ znak: IPP.6733.1.8.2018.MZ.w z dnia 20.09.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmienionej postanowieniem znak: OŚiP.6733.1.7.2019.MZ z dnia 18.12.2019 r.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.38.2020 z dnia 03.12.2020 r.

Informacja Starosty Buskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego.

2020-12-03

Znak: GKN.6620.2.209.2020                                                            Busko-Zdrój, dnia 03.12.2020 r.

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręby ewidencyjne: Słabkowice, Służów położonych w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:50072