Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego.

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

 1. Druk wniosku o przyznanie stypendium sportowego Starosty Buskiego należy pobrać w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
  (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
 2. Załączniki określone są we wniosku. Ponadto do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby lub podmiotu nominowanego do nagrody.
 3. Wniosek jest rozpatrywany Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu powiatu.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który stypendium ma być przyznane.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego z późn. zmianami.

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie przyznania stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 4 ust. 5 uchwały Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego z późn. zmianami.

19 października 2013
Czytaj więcej o: Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego.

Wniosek o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia w dziedzinie Kultury Fizycznej

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

 1. Druk wniosku o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury Fizycznej należy pobrać w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
  (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
 2. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby lub podmiotu nominowanego do nagrody.
 3. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie przyznania nagrody/wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 5 ust. 8 uchwały Nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

19 października 2013
Czytaj więcej o: Wniosek o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia w dziedzinie Kultury Fizycznej

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

 1. Druk wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury należy pobrać w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
  (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
 2. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby lub podmiotu nominowanego do nagrody.
 3. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 5 ust. 8 uchwały Nr IV/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.

19 października 2013
Czytaj więcej o: Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

 1. Należy pobrać druk wniosku w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetowych powiatu buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dostępny w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
  (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
 2. Wymagane załączniki określone są we wniosku.
 3. Komisja ocenia złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie przedstawia Zarządowi Powiatu propozycję w sprawie udzielenia dotacji. Zarząd Powiatu rozpatruje wnioski i przedkłada Radzie Powiatu propozycję przyznania dotacji. Rada Powiatu decyduje o udzieleniu dotacji poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski należy składać w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Buskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zmianami.

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 8 ust. 8 uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zmianami.

19 października 2013
Czytaj więcej o: Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 9
tel. 41 370 50 33

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

1. Druk wniosku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce należy pobrać w pokoju nr 9 lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).

Przyjmowanie wniosków:

1. Wniosek należy złożyć w terminie do 10 lipca każdego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w spawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce
19 października 2013
Czytaj więcej o: Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

Nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychow. i opiekuńczej

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 9
tel. 41 370 50 33

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

1. Druk wniosku w sprawie przyznania nagrody należy pobrać w pokoju nr 9 lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).

Przyjmowanie wniosków:

1. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 20 września każdego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014 r., poz. 191)
 3. Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
19 października 2013
Czytaj więcej o: Nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychow. i opiekuńczej

Rejestracja szkoły niepublicznej

Wpisanie szkoły do ewidencji szkół niepublicznych


Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1d
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta


Sposób realizacji:

1) należy złożyć wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji szkół niepublicznych zawierający następujące informacje i załączniki:

a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

b) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby zamierzającej prowadzić szkołę,

c) określenie typu i rodzaju szko­ły lub placówki,

d) określenie daty rozpoczęcia  funkcjonowania szko­ły lub placówki,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasy­fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfika­cji zawodów i specjalności ustalanej na po­trzeby rynku pracy przez ministra właściwe­go do spraw pracy,

f) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki,

g) informację o warunkach loka­lowych zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- w przypadku szkoły prowadzącej kształce­nie zawodowe — możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

h) statut szkoły lub placówki,

i) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

j) dane dotyczące kwalifikacji dyrektora,

k) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 6 i ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

2) Jeżeli osoba prowadząca zamierza ubiegać się również o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej należy również złożyć wniosek o nadanie takich uprawnień. Do wniosku należy załączyć opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, a w przypadku szkół medycznych – także opinię  ministra właściwego do spraw zdrowia.


Przyjmowanie wniosków:

w ciągu całego roku.


Opłaty:

bez opłat.


Podstawa prawna

1)   art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2015 r. poz. 2156)

2)   art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2015 r. poz. 2156).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Buskiego.

5 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Rejestracja szkoły niepublicznej