Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Zapraszamy do składania ofert na dostawę nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zwanych dalej książkami zgodnie z opisem i wykazem stanowiącymi załączniki nr 1 - 6 do zapytania ofertowego w związku z realizacją umowy nr 1/P w sprawie udzielenia w 2016 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zawartej 24 maja 2016 r. na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

26 lipca 2016
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Sprawozdania za rok budżetowy 2016

15 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2016

Decyzja GKN.6810.4.23.2016 z dnia 22.07.2016 r.

Busko- Zdrój, dnia 22.07.2016 r.

Znak: GKN. 6810.4.23.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Palonki gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 23, 30, 35, 155, 409, 410, 600, 617, 619, 653, 663, 672, 673, 674, 723, 763, 764, 833, 844, 859, 890 i 908 o łącznej powierzchni 7.7500 ha za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Palonki oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

 

25 lipca 2016
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.23.2016 z dnia 22.07.2016 r.

Decyzja GKN.6810.4.14.2016 z dnia 22.07.2016 r.

Busko- Zdrój, dnia 22.07.2016 r.

Znak: GKN. 6810.4.14.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Skadla gm. Gnojno oznaczone w ewidencji gruntów numerami 168/4, 168/5 o łącznej powierzchni 0.0067 ha, za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Skadla oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Gnojno oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojno i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

25 lipca 2016
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.14.2016 z dnia 22.07.2016 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne
w Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju

mieszczące się obiekcie
Specjalistycznego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka”,

ul. Starkiewicza 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 0-41-370-34-06
e-mail: zssgorka@poczta.onet.pl
http://www.gorka.med.pl


nauczane języki obce:
język angielski

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

V Liceum Ogólnokształcące Specjalne
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku-Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl
http://www.sosw.tbu.pl/


nauczane języki obce:
język angielski
język niemiecki

przedmioty w zakresie rozszerzonym:
język polski
historia
język angielski

 

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Licea ogólnokształcące specjalne

Technika specjalne

Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl 
http://www.sosw.tbu.pl/


kierunek kształcenia:
technik elektryk
technik informatyk
technik mechanik


nauczane języki obce:
język angielski
język niemiecki

Szkoła prowadzi kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku:
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Technika specjalne

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dotyczące rozpoczecia w dniu 18.08.2016r. o godz. 16:30 w Janinie, czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oznaczonych w ewidecji gruntów i budynków jako działki nr 611/1, 611/2, 611/4, 612/4, 612/5, 612/6.


  • Pełna treść zawiadomienia [ PDF ]
22 lipca 2016
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych