Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja Starosty Buskiego z dnia 9 października 2015 roku (RLO)

Znak: RLO.6341.37.2015

Na podstawie art. 64a ust. 4, art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jana Bąka na:

 1. Wykonanie urządzeń wodnych: budowa ziemnego stawu rybnego z mnichem wylotowym oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych działu nr 76 obiektu Folwark. Roboty budowlane zaprojektowano na działkach ewidencyjnych Nr: 82/2, 90, 67/2 i 68/3 w msc. Nowy Folwark gm. Busko-Zdrój.
 2. Szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu wody ze stawu projektowanego na dz. nr 82/2 do rowu melioracyjnego R-1, zlokalizowanego na cudzej działce nr 67/2 w msc. Nowy Folwark gm. Busko-Zdrój.
9 października 2015
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego z dnia 9 października 2015 roku (RLO)

Zawiadomienie /RLO/

Znak: RLO.6341.30.2015

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że został już zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie wydania dla Pana Grzegorza Wójcickiego pozwolenia wodnoprawnego, na okres 20 lat, na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejącego obiektu stawowego „Kotki-Budy", zlokalizowanego na terenie działek nr: 1797, 1789/1, 1789/3, 1789/4, 1788, 1826, 476, 495 obręb 18 Kotki gm. Busko-Zdrój, a także w sprawie stwierdzenia z urzędu wygaśnięcia dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb przedmiotowych stawów, wydanych decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: znak: OS.I-6210/189/92 z dnia 1992-09-30 i znak: OS.I-6210/38/96 z dnia 1996 02 01 oraz znak: OS.III-7211/6/85 z dnia 1985-11-15, znak: OS.I-6210/71/92 z dnia 1992-04-03 i znak: OS.I-6210/37/96 z dnia 1996-02-01.

9 października 2015
Czytaj więcej o: Zawiadomienie /RLO/

zgłoszenie z art.29 ust. 1 pkt 1a)

W dniu 08.10.2015r. Pani Agnieszka Sztuk-Świątek i Pan Damian Świątek dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Solcu-Zdroju

9 października 2015
Czytaj więcej o: zgłoszenie z art.29 ust. 1 pkt 1a)

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego

Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Architektury i Budownictwa
  Pokoje 23, 24, 26, 27      telefony : 378 30 51 wew. 226, 248, 230, 206.

Wymagane dokumenty

  1.Mapa sytuacyjno - wysokościowa z oznaczeniem obiektu.
  2.Inwentaryzacja lokalu.

  Powyższe nie dotyczy lokali mieszkalnych w blokach wielorodzinnych

Miejsce złożenia dokumentu

  Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

  Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

  17 zł (nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego ).

Podstawa prawna

  Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. – o własności lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388 1994 r. i Dz. U. Nr 12
  poz. 136 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje.

Wzór wniosku

  O wydanie zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu

Uwagi

  Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa.

23 maja 2006
Czytaj więcej o: Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Architektury i Budownictwa
  Pokoje 23, 24, 26, 27      telefony : 378 30 51 wew. 226, 248, 230, 206.

Wymagane dokumenty

  1.Wstępny projekt zagospodarowania działki.
  2.Wypis z rejestru gruntów działek inwestora i sąsiednich.
  3.Charakterystyka obiektu.
  4.Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
  5.Propozycje rozwiązań zamiennych.
  6.Pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych
    rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną
    konserwatorską.
  7.W zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów, w tym także organu
    występującego z wnioskiem.

Miejsce złożenia dokumentu

  Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

  Właściwy organ na wniosek inwestora, występuje w terminie niezwłocznym do odpowiedniego ministra, który
  ustanowił przepisy techniczno – budowlane.
  Po uzyskaniu upoważnienia ministra, organ w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Opłata skarbowa

  Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

  Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 ) .

Tryb odwoławczy

  Na postanowienie udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo nie przysługuje stronie zażalenie.

Wzór wniosku

  Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych

Uwagi

  Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa.

23 maja 2006
Czytaj więcej o: Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27 telefony : 378 30 51 wew. 226, 248, 215, 230, 206.

Wymagane dokumenty - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z oznaczeniem obiektu /jego części/ podlegającego zmianie użytkowania, oraz odległości od innych obiektów i granic działki.
 3. Opis określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
 4. Zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzjęo warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, gdzie zmieniają się warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 6. W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania, obiektu budowlanego lub jego części.

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

W przypadku, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania, następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw strony mogą odwołać się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa.

23 maja 2006
Czytaj więcej o: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27 telefony : 378 30 51 wew. 226, 248, 230, 215, 206.

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana
 3. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji.

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Wydanie decyzji w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu – 90 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".

Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 )

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronami w postępowaniu są podmioty, pomiędzy którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa.

23 maja 2006
Czytaj więcej o: Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu