Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  • kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 09 czerwca 2017 roku.

 

26 maja 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr 719/2017 z dnia 25 maja 2017 roku [ PDF ] ogłasza drugi otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie:  kultury, kultury fizycznej i turystyki.

26 maja 2017
Czytaj więcej o: Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.40.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Znak: RLO.6341.40.2017                                          

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  26  MAJA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i      Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Skarb Państwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z siedzibą przy ul. Paderewskiego 43/45, 25 – 950 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Nidy, pochodzących z terenu mostu w ciągu drogi krajowej nr 79 od km 276+365 do km 276+485 w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, poprzez istniejące wyloty:

  • W – 1 o średnicy ø160 mm w km 276+377 drogi krajowej nr 79, lokalizacja wylotu wg współrzędnych geograficznych N = 50017’48,00” i E = 20048’16,13”,
  • W – 2 o średnicy ø160 mm w km 276+377 drogi krajowej nr 79, lokalizacja wylotu wg współrzędnych geograficznych N = 50017’45,12” i E = 20048’14,50”.

 

26 maja 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.40.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.39.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Znak: RLO.6341.39.2017

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Pacanów pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną kanalizacją sanitarną cieku Kanał Strumień w km 17+280 i pod wałem przeciwpowodziowym (w granicy działek nr: 92/3, 45/11, 65/16 obręb Karsy Małe) oraz na budowę przepustów pod projektowanymi zjazdami do przepompowni P4 z drogi powiatowej (w granicy działek nr: 100/2, 66/12 obręb Karsy Małe) i P3 z drogi powiatowej (w granicy działek nr: 100/4, 20/3 obręb Karsy Małe) gm. Pacanów, w ramach realizacji przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną (…) w miejscowości Karsy Małe.

26 maja 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.39.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.36.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Znak: RLO.6341.36.2017                                          

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  26 MAJA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i      Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Pacanów pozwolenia wodnoprawnego na   wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych do Kanału Strumień w km 16+610  oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Karsy Małe bud. 16 na terenie działek nr: 109/4, 109/3, 92/3 obręb Karsy Małe gm. Pacanów, w ramach realizacji przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną (…) w miejscowości Karsy Małe.

26 maja 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.36.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.35.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Znak: RLO.6341.35.2017

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Pacanów pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną kanalizacją sanitarną cieku Struga Niegosławska w km 0+108 (w granicy działek nr: 150/3, 1124/1, 156/1 obręb Słupia) i cieku Kanał Strumień w km 19+212 (w granicy działek nr: 308, 1149/1, 907 obręb Słupia) oraz na budowę przepustów pod projektowanymi zjazdami do przepompowni: P4 z drogi powiatowej (w granicy działek nr: 1047/2, 157/3 obręb Słupia), P1 z drogi gminnej (w granicy działek nr: 1100/1, 247/1 obręb Słupia) i P2 z drogi powiatowej (w granicy działek nr: 1048, 266 obręb Słupia) gm. Pacanów, w ramach realizacji przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną (…) w miejscowości Słupia.

26 maja 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.35.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.34.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Znak: RLO.6341.34.2017                                          

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  26 MAJA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i      Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Pacanów pozwolenia wodnoprawnego na   wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych do Kanału Strumień w km 18+834  oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia bud. 11 na terenie działek nr: 1149/1, 922/1, 1082 obręb Słupia gm. Pacanów, w ramach realizacji przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną (…) w miejscowości Słupia.

26 maja 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.34.2017 z dnia 26 maja 2017 r.