Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak:AB.6743.1.18.2016

W dniu 25.08.2016 roku Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów dokonała zgłoszenia przebudowy i budowy sieci wody chłodzącej na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, gm. Tuczępy.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.09.2016 roku.

29 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak:AB.6743.1.17.2016

W dniu 25.08.2016 roku ,,Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kabla sterowniczego naodcinku od.ul. Gen. F. Rzewuskiego w Busku-Zdroju do Wełcza.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.09.2016 roku.

26 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Powiatu

Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  13 września 2016r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

26 września 2016
Czytaj więcej o: Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Powiatu

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.42.2016 z dnia 23 września 2016r.

Znak: RLO.6341.42.2016

INFORMACJA

STAROSTY BUSKIEGO

Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z ul. Rzewuskiego wraz z terenami przyległymi w m. Busko-Zdrój do wód, tj. do cieku „Rów od Buska” oraz na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – przepustu ø800mm, istniejącego na cieku „Rów od Buska” pod ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju w celu wykonania wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy ø315mm, a także wydania decyzji stwierdzającej wygaśniecie pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO.6341.14.2013 z dnia 10.06.2013 r.

 

26 września 2016
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.42.2016 z dnia 23 września 2016r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.40.2016 z dnia 23 września 2016r.

Znak: RLO.6341.40.2016

INFORMACJA

STAROSTY BUSKIEGO

Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z ul. 1-go Maja wraz z terenami przyległymi w Busku-Zdroju do wód, tj. do cieku „Rów od Buska” oraz na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – przepustu ø1000mm, istniejącego na cieku „Rów od Buska” pod ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju, w celu wykonania wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy ø400mm, a także wydania decyzji stwierdzającej wygaśniecie pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO.6341.13.2013 z dnia 19.06.2013 r.

 

26 września 2016
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.40.2016 z dnia 23 września 2016r.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

  

  ADRES
28-100 Busko – Zdrój,
Al. Mickiewicza 21
tel. 41 378 18 56
fax. 41 378 45 04

www: www.podidnbusko.pl

e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl

  DYREKTOR
Jolanta Maślicha

 

Informacje
Statut
Plan Pracy
Program Rozwoju
Grafik dyżurów 
Informacje - cele, baza
Zadania Ośrodka
Oferta form doskonalenia
Wykaz nauczycieli doradców metodycznych
Galeria
Prezentacja  [ PPTX ]

Wnioski do pobrania:

 

 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

 

15 listopada 2012
Czytaj więcej o: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

Decyzja GKN.6810.4.30.2016 z dnia 20.09.2016 r.

Busko-Zdrój, dnia 20.09.2016 r.

Znak: GKN.6810.4.30.2016 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

O r z e k a m

  1. Uznać działki gruntu położone w miejscowości Podraje, gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 98/2, 117, 118, 119, 120 o łącznej powierzchni 1.09 ha, za mienie gminne.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Podraje oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

 

20 września 2016
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.30.2016 z dnia 20.09.2016 r.