Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

Starostwo Powiatowe ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

25 maja 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej, siłowni terenowej, przebudową ciągów pieszych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej, siłowni terenowej, przebudową ciągów pieszych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce nr 22/3 w Busku-Zdroju, remont schodów wejściowych oraz fosy.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będące w dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania został określony w Projekcje budowlanym i wykonawczym,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  przedmiarze robót, w całości zwanych dalej dokumentacją  – stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ.

20 maja 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej, siłowni terenowej, przebudową ciągów pieszych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy w dniu 26 maja 2016 r. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim będą czynne w wydłużonym czasie, w niżej wymienionym terminach:

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Busku-Zdroju będzie czynny:

 • 23 maja od godz. 1000 do godz. 1600 – adwokat
 • 27 maja od godz. 1000 do godz. 1600 – radca prawny

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Korczynie będzie czynny:

 • 30 maja od godz. 800 do 1300 – adwokat
 • 2 czerwca od godz. 800 do godz. 1300 – adwokat
 • 3 czerwca od godz. 800 do godz. 1200 – adwokat

3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Stopnicy będzie czynny:

 • 25 maja od godz. 900 do godz. 1400 – radca prawny
 • 27 maja od godz. 1000 do godz. 1500 – radca prawny
 • 31 maja od godz. 800 do godz. 1300 – radca prawny
 • 2 czerwca od godz. 1000 do godz. 1500 – radca prawny
24 maja 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Postanowienie RLO.6341.9.2016 z dnia 20.05.2016r.

Busko-Zdrój, dn. 2016.05.20

Znak: RLO. 6341.9.2016

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) oraz art. 123 i art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem Pana Jarosława Mazura (wniesionym do tut. Starostwa pismem z dnia 10.02.2016r. i z dnia 14.03.2016r.), dotyczącym wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – wybudowanego obiektu stawowego na terenie działek nr: 2-676/1, 2.2-731, 2-679/2, 2-680, 2‑681, 2‑682, 2-612, 2-613, 2 ‑614/1, 2-730, 2-654 - obręb Bosowice gm. Stopnica, niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją Starosty Buskiego znak: RLO‑6223/8/02 z dnia 19.08.2002r.

p o s t a n a w i a m

 1. Ustalić dla Pana Jarosława Mazura, zam. Ruczynów 13, 28-100 Busko-Zdrój, opłatę legalizacyjną w kwocie 2 170,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100), za wydanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych – wybudowanego obiektu stawowego na terenie działek nr: 2-676/1, 2.2-731, 2-679/2, 2-680, 2‑681, 2‑682, 2-612, 2-613, 2 ‑614/1, 2-730, 2-654 - obręb Bosowice gm. Stopnica, niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, wydanym decyzją Starosty Buskiego znak: RLO‑6223/8/02 z dnia 19.08.2002r.
 2. Opłatę w ww. wysokości należy uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego
  w Busku–Zdroju: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju Oddział w Busku–Zdroju, nr konta 44 8517 0007 0010 0070 7563 0007, w terminie do jednego miesiąca licząc od uprawomocnienia się decyzji o legalizacji w/w urządzeń wodnych.
23 maja 2016
Czytaj więcej o: Postanowienie RLO.6341.9.2016 z dnia 20.05.2016r.

Decyzja RLO.6341.9.2016 z dnia 20.05.2016r.

Busko-Zdrój, dn. 2016.05.20
Znak: RLO.6341.9.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 64a ust. 2, art. 122 ust. 1 punkt 1,, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128, art. 135, art. 138 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Mazura, wniesionego pismem z dnia 10.02.2016r. i uzupełnionego wraz z pismem z dnia 14.03.2016r., dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb istniejącego obiektu stawowego na terenie działek nr: 2-676/1, 2.2-731, 2-679/2, 2-680, 2-681, 2‑682, 2-612, 2-613, 2 ‑614/1, 2-730, 2-654 -  obręb Bosowice gm. Stopnica oraz wydania decyzji o legalizacji przedmiotowego obiektu stawowego, a także  w sprawie wydania z urzędu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/8/02 z dnia 19.08.2002r.

23 maja 2016
Czytaj więcej o: Decyzja RLO.6341.9.2016 z dnia 20.05.2016r.

Sprawozdania za rok budżetowy 2015

Rb-27S

 

Rb-28NWS

 

Rb-28S

 

Rb-34S

 

Rb-50

 

Rb-N

 

Rb-Z

 

Rb-N ZOZ

 

Rb-Z ZOZ

 

Rb-NDS

 

Rb-UZ

 

Rb-ST

 

 

29 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2015

Protokół Nr 75/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 75/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2016 r. [ PDF]

20 maja 2016
Czytaj więcej o: Protokół Nr 75/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu