Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.67.2017

2017-11-29

Znak: RLO.6341.67.2017    

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  28  LISTOPADA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz: Firma Handlowo-Usługowa DELTA Adrian Marcinkowski ul. Reymonta 22 28‑300 Jędrzejów, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej bezdotykowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 248/4 i nr 248/22 w miejscowości Stopnica ul. Kościuszki. 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.67.2017

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.71.2017

2017-11-29

Znak: RLO.6341.71.2017    

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  28  LISTOPADA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz: MIRAGE S.C. Konary 43 28-130 Stopnica, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji komunalnej Gminy Stopnica ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie działki nr 64 w miejscowości Konary gm. Stopnica, a także w sprawie wydania z urzędu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego, dotyczącego odprowadzania ścieków przemysłowych (1) z tej myjni, wydanego decyzją Starosty Buskiego z dnia 12.02.2014 rznak: RLO.6341.58.2013.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.71.2017

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.73.2017

2017-11-24

Znak: RLO.6341.73.2017    

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  24  LISTOPADA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Pani Adriany Kucera pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, na okres 20 lat dla potrzeb istniejącego na terenie działek nr 140 i nr 141 w Falęcinie Nowym ziemnego stawu rybnego wraz z istniejącymi urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Falęcin Nowy gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.73.2017

Postanowienie RLO.6341.46.2017 z dnia 20.11.2017 r.

2017-11-23

Busko-Zdrój, dn. 2017.11.20

Znak: RLO.6341.46.2017                                           

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst z 2017 r. poz. 1121 ze zmianami) oraz art. 123 i art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem Pana Jerzego Maciąga, wniesionym pismem z dnia 21.07.2017 r, dotyczącego m.in. wydania decyzji o legalizacji ziemnych stawów rybnych o powierzchni lustra wody ok. 2,6 ha wraz z urządzeniami towarzyszącymi; obiekt stawowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowany na terenie działek nr: 732, 360, 576, 359 – ark. 2 obr. Bosowice gm. Stopnica

Czytaj więcej o: Postanowienie RLO.6341.46.2017 z dnia 20.11.2017 r.

Decyzja RLO.6341.46.2017 z dnia 20.11.2017 r.

2017-11-23

Busko-Zdrój, dn. 2017.11.20

Znak: RLO.6341.46.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 64a ust. 2, art. 122 ust. 1 punkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Maciąga, wniesionego pismem z dnia 21.07.2017r. i uzupełnionego zaświadczeniem znak: GPIOŚ.6724.76.2017 z dnia 2.08.2017 r., dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb istniejącego obiektu stawowego na terenie działek nr: 732, 360, 576, 359 – obręb Bosowice gm. Stopnica oraz wydania decyzji o legalizacji przedmiotowego obiektu stawowego

Czytaj więcej o: Decyzja RLO.6341.46.2017 z dnia 20.11.2017 r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.72.2017

2017-11-17

Znak: RLO.6341.72.2017    

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  16  LISTOPADA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Państwa Elżbiety i Franciszka Kowalików pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej Nr 767 w km 13+064 strona prawa,  w związku z planowaną :

- budową przepustu pod zjazdem publicznym w km 13+064

- likwidacją przepustu pod zjazdem indywidualnym w km 13+074,

celem połączenia komunikacyjnego działki nr 635/1 w msc. Wełecz gm. Busko-Zdrój z siecią dróg publicznych.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.72.2017

Decyzja RLO.6341.45.2017 z dnia 2017.11.06

2017-11-08

Busko-Zdrój, dn. 2017.11.06

Znak: RLO.6341.45.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/ oraz art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127, 135 pkt 4 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne /j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocników: Pana Przemysława Dybał, wniesionego pismami z dnia 29.06.2017 r. znak: OZ/057/KJ/2017 i uzupełnionego wraz z pismami z dnia 28.07.2017 r. znak: OZ/085/KJ/2017, z dnia 29.06.2017 r. znak: OZ/057/KJ/2017 (data wpływu 10.08.2017 r.), z dnia 22.08.2017 r. znak: OZ/102/KJ/2017, pismami Pana Łukasza Jordanek znak: OZ/109/ŁJ/2017 z dnia 1.09.2017 r. i z dnia 06.09.2017 r., dotyczącego wydania dla Województwo Świętokrzyskie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72  25-602 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”

Czytaj więcej o: Decyzja RLO.6341.45.2017 z dnia 2017.11.06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:22517