Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy AB.6743.1.7.2018

W dniu 06.06.2018 roku Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wód leczniczych - wody siarkowej w Busku-Zdroju przy ul. 1-go Maja.

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy AB.6743.1.9.2018

W dniu 06.06.2018 roku Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wód leczniczych, wody, kabla elektrycznego zalicznikowego w Busku-Zdroju.

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Informacja nt. zabytków

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKACH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW.

10 września 2009
Czytaj więcej o: Informacja nt. zabytków

Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

Busko- Zdrój, dnia 19.06.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.4.2018

D E C Y Z J A

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m

            Uznać działki gruntu położone w Busko-Zdrój przy ul. Langiewicza, obręb  06,    oznaczone w ewidencji gruntów numerami  840/1, 840/2, 840/3 o łącznej powierzchni 0.1236 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Busko-Zdrój oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju,  a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i  Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

1. Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego.

2. Miejsce załatwienia sprawy:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   Pokój 15 telefon:(041)378-30-51 wew. 266

3. Podstawa prawna:
   · art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
     (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 652 z późn. zm.)
   · § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz
     warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
     (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm).

4. Wymagane dokumenty:
   · Wniosek.
   · Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb.
   · Aktualne zdjęcie.

5. Opłaty:
   · Za wydanie karty wędkarskiej - 10,00 zł - w kasie tut. Starostwa.

6. Termin załatwienia sprawy:
   · 2-3 dni.

7. Tryb odwoławczy:
   Nie przysługuje.

8. Dodatkowe informacje:
   · Kartę wędkarską lub wędkarstwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną
     egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację
     amatorskiego połowu ryb;
   · Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
   · Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania.

9. Wzór wniosku.

  • Wzór wniosku  [ DOC ]
18 czerwca 2010
Czytaj więcej o: Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

1. Rejestracja sprzętu pływackiego służącego do amatorskiego połowu ryb.

2. Miejsce załatwienia sprawy:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   Pokój 15 telefon:(041)378-30-51 wew.266

3. Podstawa prawna:
   · art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
     (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 652 z późn. zm.).
   · § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
     w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących
     w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
   · Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
   · Dowód własności sprzętu (rachunek lub umowa kupna-sprzedaży).

5. Opłaty:
  · Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

6. Termin załatwienia sprawy:
   · 2-3 dni.

7. Tryb odwoławczy:
   Nie przysługuje.

8. Dodatkowe informacje:

  • Sprzęt służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
  • Rejestrację sprzętu prowadzi starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza sprzętu.
  • Starosta dokonuje rejestracji sprzętu pływającego używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m3 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW.


9. Wzór wniosku.

  • Wzór wniosku [ DOC ]

 

21 czerwca 2010
Czytaj więcej o: Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego w ramach projektu pn. "Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych"

Na przedmiot zamówienia składają się m.in. , Sprzęt komputerowy i programy komputerowe. Sprzęt sportowy i czyszczący. Meble. Sprzęt i urządzenia diagnostyczne do diagnostyki samochodowej.  Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do obróbki metali, budowlany i geodezyjny. Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do odnawialnych źródeł energii itp.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 poniżej wymienionych zadań:

ZADANIE 1 Sprzęt komputerowy i programy komputerowe
ZADANIE 2 Sprzęt sportowy i czyszczący
ZADANIE 3 Meble
ZADANIE 4 Sprzęt i urządzenia diagnostyczne do diagnostyki samochodowej
ZADANIE 5 Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do obróbki metali, budowlany i geodezyjny
ZADANIE 6 Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do odnawialnych źródeł energii

23 maja 2018
Czytaj więcej o: Dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego