Wydział Architektury i Budownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt c)

2018-03-06

Znak sprawy: AB.6743.1.6.2018

W dniu 02.03.2018 roku Gmina Tuczępy dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 na działkach położonych w Tuczępach.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.03.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b)

2018-03-06

Znak sprawy: AB.6743.1.5.2018

W dniu 02.03.2018 roku Gmina Tuczępy dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w miejscowości Jarosławice gmina Tuczępy.


Nie wniesiono sprzeciwu  - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.03.2018 r.

Obwieszczenie AB.6740.1.694.2017 z dnia 26.02.2018r.

2018-02-26

Busko Zdrój dn.26.02.2018r

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.1.694.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1627 ze zmianami) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację , że Starosta Buski w dniu 26.02.2018r. wydał dla Elektrowni Słonecznej Tuczępy 2, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów decyzję znak:AB.6740.1.694.2017o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji tj. :

 • konstrukcjami wsporczymi, panelami fotowoltaicznymi oraz inwerterami,
 • drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi,
 • kontenerową stacją transformatorową,
 • liniami kablowymi energetyczno-światłowodowymi,
 • ogrodzeniem terenu ,
 • systemem monitoringu,

na dz.Nr 146/1 w m.Dobrów gm.Tuczępy,

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Al.Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa , pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³° .

Obwieszczenie AB.6740.1.693.2017 z dnia 26.02.2018r.

2018-02-26

Busko Zdrój dn.26.02.2018r

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.1.693.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1627 ze zmianami) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację , że Starosta Buski w dniu 26.02.2018r. wydał dla Elektrowni Słonecznej Tuczępy 1, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów decyzję znak:AB.6740.1.693.2017o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji tj. :

 • konstrukcjami wsporczymi, panelami fotowoltaicznymi oraz inwerterami,
 • drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi,
 • kontenerową stacją transformatorową,
 • liniami kablowymi energetyczno-światłowodowymi,
 • ogrodzeniem terenu ,
 • systemem monitoringu,


na dz.Nr 207/1 w m.Dobrów gm.Tuczępy,

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Al.Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa , pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³° .

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-02-21

Znak sprawy: AB.6743.1.4.2018

W dniu 20.02.2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w miejscowości Bilczów gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu  - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 22.03.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-02-09

Znak sprawy: AB.6743.1.3.2018

W dniu 07.02.2018 roku Gmina Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowa, Busko-Zdrój, gm. Busko - Zdrój na działkach położonych  w miejscowości Busko - Zdrój przy ul. Wrzosowej obr. 12 i w miejscowości Siesławice gm. Busko - Zdrój obr. 32.


Nie wniesiono sprzeciwu  - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15.03.2018 r.

Obwieszczenie AB.6740.15.5.2017 z dnia 31.01.2018 r.

2018-01-31

Busko – Zdrój, dn. 31.01.2018r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.6740.15.5.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 ze zmianami),

Starosta Buski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w dniu 31.01.2018 roku została wydana decyzja znak: AB.6740.15.5.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury (ławki, kosze na odpady), ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku ,,Rów od Buska”, w ramach zadania ,,Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny  i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” na działkach:
- działki przeznaczone pod pas drogowy ul. Rokosza w obrębie 13, Nr:
  91/1, 93/3, 117/1, 117/2, 118/9 (z podziału działki Nr 118/5), 118/11 (z podziału działki Nr 118/7),   
  203, 207/2, 212/1, 212/2, 208/3 (z podziału działki Nr 208/2),
- działki przeznaczone pod pas drogowy ul. Starkiewicza - przebudowa innych dróg
  publicznych Nr:  209 obręb 13,  5/2 obręb 14,
- działki przeznaczone pod przebudowę i budowę infrastruktury technicznej
  w obrębie 13, Nr:  93/3, 118/8 (z podziału działki Nr 118/5), 118/10 (z podziału działki Nr 118/7), 122, 124.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.15.5.2017 z dnia 31.01.2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:27360