Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

2018-01-15

W dniu 11.01.2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju ul.Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olganów gm.Busko-Zdrój ( na działkach w miejscowości Olganów - obręb 25 i miejscowości Radzanów - obręb 30)

Obwieszczenie AB.6740.15.5.2017 z dnia 08.01.2018 r.

2018-01-08

Busko – Zdrój, dn. 08.01.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.15.5.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust.5 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.      z 2017 roku poz. 1496 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury (ławki, kosze na odpady), ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz  z przykryciem odcinków cieku ,,Rów od Buska”, w ramach zadania ,,Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny  i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” na działkach:
- działki przeznaczone pod pas drogowy ul. Rokosza w obrębie 13, Nr:
  91/1, 93/3, 117/1, 117/2, 118/9 (z podziału działki Nr 118/5), 118/11 (z podziału   
  działki Nr 118/7), 203, 207/2, 212/1, 212/2, 208/3 (z podziału działki Nr 208/2),
- działki przeznaczone pod pas drogowy ul. Starkiewicza Nr:
   209 obręb 13,
   5/2 obręb 14,
- działki przeznaczone pod przebudowę i budowę infrastruktury techniczne w obrębie 13,Nr: 93/3, 118/8 (z podziału działki Nr 118/5), 118/10 (z podziału działki Nr 118/7), 122, 124.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.15.5.2017 z dnia 08.01.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-01-02

Znak sprawy: AB.6743.1.33.2017

W dniu 29.12.2017 roku Gmina Stopnica, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przy ul. Polnej w miejscowości Stopnica.

Obwieszczenie AB.6740.1.322.2017 z dnia 22.11.2017 r.

2017-12-22

Busko – Zdrój, dn.22.12.2017r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.6740.1.322.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257), w zwiazku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405)

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.12.2017r. wydałem decyzję znak: AB.6740.1.322.2017 o pozwoleniu na budowę zadania pod nazwą ,,Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni samochodowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną jak również rozbiórka istniejących elementów infrastruktury” tj. w skład całej inwestycji wchodzą:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.1.322.2017 z dnia 22.11.2017 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2017-12-21

Znak sprawy: AB.6743.1.32.2017

W dniu 18.12.2017 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w miejscowości Kawczyce obręb 14 i w miejscowości Zbludowice obręb 43 gmina Busko-Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2017-12-05

Znak sprawy: AB.6743.1.31.2017

W dniu 04.12.2017 roku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN w Skotnikach Dużych i Skotnikach Małych gm.Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15.01.2018 roku.

Obwieszczenie AB.6740.1.322.2017 z dnia 24.11.2017 r.

2017-11-30

Busko – Zdrój, dn.24.11.2017r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.1.322.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257), zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405)

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciupostę powania w sprawie

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zadania pod nazwą ,,Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni samochodowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną jak również rozbiórka istniejących elementów infrastruktury” tj. w skład całej inwestycji wchodzą:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.1.322.2017 z dnia 24.11.2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:24004