Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie a art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b)

2018-06-13

Znak sprawy: AB.6743.1.10.2018

W dniu 08.06.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Żerniki Górne, gmina Busko - Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-06-11

Znak sprawy AB.6743.1.9.2018

W dniu 06.06.2018 roku Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wód leczniczych w Busku-Zdroju.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-06-11

Znak sprawy AB.6743.1.7.2018

W dniu 06.06.2018 roku Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wody siarkowej w Busku-Zdroju przy ul. 1-go Maja.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-06-06

Znak sprawy: AB.6743.1.8.2018

W dniu 01.06.2018 roku Gmina Busko-Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i przebudowie sieci teletechnicznej kolidującej z murem oporowym przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju.

 

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt c)

2018-03-06

Znak sprawy: AB.6743.1.6.2018

W dniu 02.03.2018 roku Gmina Tuczępy dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 na działkach położonych w Tuczępach.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.03.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b)

2018-03-06

Znak sprawy: AB.6743.1.5.2018

W dniu 02.03.2018 roku Gmina Tuczępy dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w miejscowości Jarosławice gmina Tuczępy.


Nie wniesiono sprzeciwu  - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.03.2018 r.

Obwieszczenie AB.6740.1.694.2017 z dnia 26.02.2018r.

2018-02-26

Busko Zdrój dn.26.02.2018r

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.1.694.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1627 ze zmianami) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację , że Starosta Buski w dniu 26.02.2018r. wydał dla Elektrowni Słonecznej Tuczępy 2, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów decyzję znak:AB.6740.1.694.2017o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji tj. :

  • konstrukcjami wsporczymi, panelami fotowoltaicznymi oraz inwerterami,
  • drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi,
  • kontenerową stacją transformatorową,
  • liniami kablowymi energetyczno-światłowodowymi,
  • ogrodzeniem terenu ,
  • systemem monitoringu,

na dz.Nr 146/1 w m.Dobrów gm.Tuczępy,

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Al.Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa , pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³° .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:28813