Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2017

Uchwała Nr 745/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu:

a) kultury,

b) kultury fizycznej i turystyki,

2. Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Jerzy Kolarz

 


Załącznik do Uchwały Nr 745/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

 

Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury:

L. p.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych

środków publicznych

1

Buskie Stowarzyszenie

"Pro Memoria"

„Pierwszy piknik historyczno - militarny w Busku - Zdroju"

3 000,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach

Inscenizacja historyczna "Bitwa pod Broniną 1939”

3 000,00 zł

 

3

Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz" przy DPS w Zborowie

„V Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób NIepełnosprawnych"

2 000,00 zł

 

Razem:

 

8 000,00 zł

 

Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki:

L. p.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych

środków publicznych

 

1

 

Klub Sportowy Arena Busko

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obóz sportowy”

2 000,00 zł

2

Klub Sportowy Arena Busko

„Wakacje na sportowo”

2 000,00 zł

 

3

Bokserski Międzyszkolny

Uczniowski Klub Sportowy

   „Ring” w Busku - Zdroju

”Organizacja Mitingu

 Bokserskiego oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

z powiatu buskiego”

5 000,00 zł

4

Klub Sportowy

"Wisła" Nowy Korczyn

„Aktywny wypoczynek             mieszkańców Powiatu Buskiego”

2 500,00 zł.

 

5

Świętokrzyski Klub „Amazonki”

przy Świętokrzyskim Centrum

Onkologii w Kielcach

 

„Aktywne Amazonki”

3 000,00 zł.

6

Stowarzyszenie „Klub Seniora”

”Integracja osób starszych poprzez wypoczynek”

2 500,00 zł.

 

Razem:

 

17 000,00 zł.

 

 

Uzasadnienie

W związku z Uchwalą Nr 719/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r., Zarząd Powiatu realizuje obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 


Do pobrania:

  • Uchwała Nr 745/2017 [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2017-07-03
Data publikacji:2017-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:568