Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół Nr 114/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 114/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2021 r.  [ PDF ]

5 marca 2021
Czytaj więcej o: Protokół Nr 114/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr XXIII/2021 z Sesji Rady Powiatu

Protokół Nr XXIII/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 11 lutego 2021 r. w   Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w trybie hybrydowym [ PDF]

5 marca 2021
Czytaj więcej o: Protokół Nr XXIII/2021 z Sesji Rady Powiatu

Rejestracja szkoły niepublicznej

Wpisanie szkoły do ewidencji szkół niepublicznych


Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1d
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta

 

Sposób realizacji:

Należy złożyć zgłoszenie do ewidencji szkół niepublicznych zawierające następujące informacje i załączniki:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

3) określenie typu lub rodzaju szko­ły lub placówki,

4) określenie daty rozpoczęcia  funkcjonowania szko­ły lub placówki,

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — nazwy zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasy­fikacji zawodów szkolnictwa branżowego,

6) w przypadku liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,

7) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji  prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie Powiatu Buskiego,

8) informację o warunkach loka­lowych zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a - d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

9) pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

10) pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

11) statut szkoły lub placówki opracowany zgodnie z zasadami, o których mowa w art.  172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

12) dane dotyczące kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki,

13) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

14) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

15) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - formularz,

16) pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,

17) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe,

18) opinię  ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla której ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia,

19) informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r.) - w przypadku szkoły eksperymentalnej,

20) pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,

21) opinię instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego,

22) Zgodnie z art. 168 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji (art. 168 ust. 4b).

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi rejestrującemu, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Zgłoszenia zmian dokonuje się na zasadach określonych w art. 168 ust. 4-12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 168 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w wyżej wymienionym oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Organ rejestrujący może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o zmianę danych w innym terminie niż wyżej określony. Zmian dokonuje się na zasadach określonych w art. 168 ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


Przyjmowanie wniosków:

w ciągu całego roku.


Opłaty:

bez opłat.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Buskiego.

 

5 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Rejestracja szkoły niepublicznej

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy:AB.6743.1.22.2021

Znak: AB.6743.1.22.2021

W dniu 10.02.2021 roku Pan Krzysztof Babiarski dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dzałce Nr 164 w miejscowości Smogorzów gm. Stopnica


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 03.03.2021 roku.

12 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy:AB.6743.1.22.2021

Rozpoznanie cenowe IP.062.2.2021 z dnia 01.03.2021 r.

Busko-Zdrój, dn. 01.03.2021 r.

IP.062.2.2021

ROZPOZNANIE CENOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym opracowaniu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030” z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu spójności z aktualnymi programami wieloletnimi oraz dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu.

1 marca 2021
Czytaj więcej o: Rozpoznanie cenowe IP.062.2.2021 z dnia 01.03.2021 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) znak sprawy:AB.6743.1.34.2021

Znak sprawy:AB.6743.1.35.2021

W dniu 26.02.2021 roku P-wo Mirella i Łukasz Jarosz dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce Nr 211 w Górnowoli gm. Nowy Korczyn.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) znak sprawy:AB.6743.1.34.2021

Decyzja GKN.6810.4.4.2021 z dnia 03.03.2021 r.

Busko-Zdrój, dnia 03.03.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.4.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

uznać nieruchomość położoną w obrębie Zbrodzice gmina Busko-Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 147, 290/2, 481, 485, 486, 488, 489, 490/2, 491, 493, 495, 496, 498/1, 499, 501, 502, 503, 504, 504/1, 506, 507 o łącznej powierzchni 4,77 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Zbrodzice oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w prasie lokalnej.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.4.2021 z dnia 03.03.2021 r.