Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

 • XII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 8 listopada 2019 r. [ materiał video ]

 

26 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

Decyzja GKN.6810.4.4.2019 z dnia 18.11.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 18.11.2019

Znak: GKN.6810.4.4.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

o r z e k a m

uznać działki gruntu położone w obrębie Błotnowola, gmina Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 32/1, 275, 368, 487/1, 514, 536, 658 o łącznej powierzchni 1.9300 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Błotnowola oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.4.2019 z dnia 18.11.2019 r.

Sprawozdania za rok budżetowy 2019

2 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2019

Rachunek zysków i strat met. porównawczą - ZOZ

za rok 2019

 • III kwartał [ PDF ]
 • II kwartał [ PDF ]
 • I kwartał [ PDF ]

za rok 2018

 • IV kwartał 2018 [ PDF ]
 • III kwartał 2018 [ PDF ]
 • II kwartał 2018 [ PDF ]
 • I kwartał 2018 [ PDF ]
 • styczeń 2018 [ PDF ]

za rok 2017

 • grudzień 2017 [ PDF ]
 • listopad 2017 [ PDF ]
 • październik 2017 [ PDF ]
 • wrzesień 2017 [ PDF ]
 • sierpień 2017 [ PDF ]
 • lipiec 2017 [ PDF ]
 • czerwiec [ PDF ]
 • maj [ PDF ]
 • kwiecień [ PDF ]
 • marzec [ PDF ]
 • luty [ PDF ]
 • styczeń [ PDF ]
30 października 2013
Czytaj więcej o: Rachunek zysków i strat met. porównawczą - ZOZ

Protokół Nr 48/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 48/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 listopada 2019 r.  [ PDF ]

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr 48/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 19.11.2019 r.

Busko – Zdrój, dn. 19.11.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.11.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.3.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie ul. Starkiewicza w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,rzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 19.11.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

ADRES
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
ul. Pałacowa 4
28-131 Solec-Zdrój

KONTAKT
tel. 41 377 70 45, 41 3777530
fax: 41 377 70 45 w. 26, 41 377 75 46
ePUAP: /DPSZborow2/SkrytkaESP

DYREKTOR
Jolanta Kałucka
 

NIP- 655-11-90-318

Regon 000294119

Przedmiot działalności: Opieka socjalna wraz z zakwaterowaniem

Organizacja Regulamin organizacyjny

Informacje uzupełniające – Dom ma charakter stacjonarny, dysponuje 65 miejscami, przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Status prawny lub forma prawna – Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Struktura własnościowa – Własność samorządowa

Domem kieruje dyrektor – Jolanta Kałucka, tel. 41 3777542
Dyrektor określa zadania dla komórek organizacyjnych Domu, zabezpiecza sprawne funkcjonowanie poszczególnych komórek i nadzoruje bieżące wykonanie należących do nich zadań.
Zastępca Dyrektora ds. admin.-gospodarczych – Janusz Malara, tel. 41 3777531
- kieruje działem gospodarczym i obsługi technicznej, współdziała z dyrektorem, z działem księgowości i kierownikiem zespołu pielęgniarek w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.
Główny Księgowy – Anita Bartos, tel. 41 3777541
- prowadzi całość spraw finansowo-księgowych, zajmuje się sporządzaniem, przyjmowaniem i kontrolą dokumentów zapewniając właściwy przebieg operacji gospodarczych i sporządzaniem sprawozdawczości. Kieruje pracą działu księgowości.
Kierownik zespołu pielęgniarek – Aneta Kaczmarczyk-Bomba, Tel. 41 3777045
- Kierownik zespołu pielęgniarek jest odpowiedzialny za zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki i należyte utrzymanie pomieszczeń przez nich zajmowanych. Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pielęgnacji i opieki nad mieszkańcami. Koordynuje działania w zespołach opiekuńczo-terapeutycznych.

Majątek trwały będący w dyspozycji jednostki (wartość inwentarzowa): 6 548 619,69 zł.
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 531 067,96 zł.

Przyjmowanie mieszkańców - na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.

Prowadzone rejestry, ewidencje: rejestr pracowników, rejestr mieszkańców, książka raportów pielęgniarskich, rejestr leków odurzających i psychotropowych, historia choroby mieszkańca – pozycje te wyłącza się z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

W sprawie skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w poniedziałki i piątki w godz.12°°-15°°.
Prowadzona jest książka skarg i zażaleń.

W 2006 roku zakończyły się prace przy budowie nowego Domu o powierzchni użytkowej 3.364,4m2, a od stycznia 2007 roku podopieczni zamieszkali już w budynku o wysokim standardzie
W nowo powstałym pawilonie znajduje się sześć segmentów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. W każdym segmencie o powierzchni około 165 m2 znajdują się cztery pokoje dwuosobowe, pomieszczenia wspólnego pobytu, dwie łazienki ( w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ) i aneks kuchenny.

Ponadto w domu znajduje się: świetlica, kaplica, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, gabinet doraźnej pomocy medycznej, pralnia, kuchnia z zapleczem. Do dyspozycji jest pokój gościnny dla potrzeb rodzin i znajomych odwiedzających naszych mieszkańców.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych. Celem tych wyjazdów, oprócz podniesienia sprawności fizycznej, jest integracja ze społeczeństwem.
Prowadzimy wielokierunkową terapię zajęciową: zajęcia plastyczne, choreoterapię, małe formy teatralne, muzykoterapie, kuchnie terapeutyczną, zajęcia sportowe.

Ważną formą pracy z osobami upośledzonymi i psychicznie chorymi jest działalność artystyczna. Pod okiem instruktora terapii przygotowują spektakle i przedstawienia, które prezentują na regionalnych imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej.

Zatrudniamy lekarza rodzinnego, psychiatrę, psychologa oraz fachowy personel wyspecjalizowany w dziedzinie pielęgnacji i fizjoterapii, który troszczy się o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców.
Zapewniamy:
• całodobową opiekę pielęgniarską,
• kompleksową rehabilitację,
• zajęcia terapeutyczne,
• domowe wyżywienie, w tym dietetyczne,
• opiekę duszpasterską i wiele innych.

Obecnie Dom zatrudnia 48 pracowników

Regulamin organizacyjny

UCHWAŁA NR IX/88/2015 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. [ PDF ]

 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

23 maja 2006
Czytaj więcej o: Dom Pomocy Społecznej w Zborowie