Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.210.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.210.2021

W dniu 06.10.2021 roku Pan Antoni Wrześniak dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce Nr 350  położonej w miejscowości Kąty Stare, gmina Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15..10.2021 roku.

 

8 października 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.210.2021

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego pn.

Organizacja zajęć bokserskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Buskiego,

zaproponowanego do realizacji przez

Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING z siedzibą w Busku - Zdroju.

15 października 2021
Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZARZĄD POWIATU W BUSKU–ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgonie z załączonym drukiem w terminie do dnia 22 października 2021 roku.

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

15 października 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała Nr 601/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Uchwała Nr 601/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust.1b i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/243/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025” Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2022 roku z zakresu:

1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

2. prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

§ 3. 

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

15 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 601/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.5.2021 - Wykonanie podziału działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie podziału działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno poprzez wydzielenie części znajdującej się poza ciągiem drogi powiatowej nr 0027 T pn. „Gnojno-Gorzakiew-Skadla” oraz wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących linię graniczną pasa drogowego tj. działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno do wysokości działek nr nr 36 i 147 włącznie. Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie podziału i ustalenie przebiegu granic pasa drogowego na długości ok. 0,60 km.

24 września 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.5.2021 - Wykonanie podziału działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) znak sprawy: AB.6743.1.217.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.217.2021

W dniu 12.10.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowiegazociągu śregniego ciśnienia ≤ 0,5MPa na działkach Nr 867/2, 578, 488/1, 488/2 położonych w Busku-Zdroju obr. 0009.

14 października 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) znak sprawy: AB.6743.1.217.2021

art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) Znak:AB.6743.1.216.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.216.2021

W dniu 12.10.2021 roku Gmina Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach  Nr142,166, 167/1, 167/2, 167/3 w miejscowości Bosowice gmina Stopnica.

13 października 2021
Czytaj więcej o: art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) Znak:AB.6743.1.216.2021