Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.), a także art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842),

zwołuję
XXIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
11lutego2021 roku o godz. 9.00
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

27 stycznia 2021
Czytaj więcej o: XXIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.1.2021

W dniu 05.01.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach Nr 523, 525, 565/4, 564/11, 564/1, 564/8, 1236/13, 1236/16, 1250/4, 561, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 559/4, 559/2, 1223/4, 1223/6, 1245/12, 1245/11, 553/7, 553/1, 553/4, 553/6, 552, 1239, 547/7, 547/1, 546, 545/6, 545/5 i 545/1 w miejscowości Mikułowice,  gmina Busko-Zdrój.


 Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 27.01.2021 roku.


11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.1.2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

KR.ZUZ.4.4210.64.2020.ES

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

27 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

Decyzja GKN.6810.4.1.2021 z dnia 26.01.2021 r.

Busko-Zdrój, dnia 26.01.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.1.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

uznać nieruchomość położoną w obrębie Gorysławice, gmina Wiślica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1118 o pow. 0,24 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Gorysławice oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Miasta i Gminy Wiślica oraz w prasie lokalnej.

26 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.1.2021 z dnia 26.01.2021 r.

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.3.2021 z dnia 26.01.2021 r.

Busko-Zdrój, dnia 26.01.2021 r. 

Znak: GKN.6810.4.3.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że z urzędu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Badrzychowice, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej numerem ewidencyjnym 16 opowierzchni 0,1735 ha.

zone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

26 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.3.2021 z dnia 26.01.2021 r.

Przetarg nieograniczony: ZP.272.15.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”

Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją EGiB dla poniższych obrębów ewidencyjnych:

Zadanie

TERYT  jedn. ewid.

Nazwa jedn. ewid.

Nr Teryt i nazwa obrębu ewid.

1

260101_5

Busko-Zdrój – obszar wiejski

260101_5.0005 Budzyń

260101_5.0010 Gadawa

2

260101_5

Busko-Zdrój – obszar wiejski

260101_5.0012 Janina

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.15.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki

  • Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki [ PDF ]
23 maja 2006
Czytaj więcej o: Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki