Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony: ZP.272.22.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)

Opis przedmiotu zamówienia.

Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.22.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje cztery jednostki ewidencyjne podzielone na dwa zadania, wyszczególnione w załączniku nr 1 do OPZ.

Zadanie 1 – Nowy Korczyn

a)   Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT,

b)   Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

Zadanie 2 - Pacanów

a)   Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT,

b)   Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

18 października 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT

Zawiadomienie GKN.6810.4.15.2019z dnia 16.01.2020 r.

Busko-Zdrój, dnia 16.01.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.15.2019

Z A W I A D O M I E N I E

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości  położonych w obrębie BRONINA, gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 202, 203/2, 205/2, 205/3, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219 o łącznej pow. 2,8695 ha nie może zostać rozpatrzone w ustawowym terminie.

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.15.2019z dnia 16.01.2020 r.

Wyrejestrowanie pojazdu

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestracyjnym i do wniosku dołącza:

 1. zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiebiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
 2. dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
 3. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za skladanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicę;
 4. dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
 5. dokument potwierdzajacy trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu dowód rejestracyjny, kartę pojazdu jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu: 10zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
nr konta: 38 8517 0007 0010 0070 7563 0018

Do pobrania:

 • Wniosek o wyrejestrowanie [ DOC ] [ PDF ]
15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja czasowa pojazdu

W celu zarejestrowania pojazdu czasowo należy przedstawić:

 1. wniosek o rejestracją czasową;
 2. dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony prawomocne orzeczenie sadu o prawie własności);
 3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany;
 4. karta pojazdu, jeżeli była już wydana;
 5. wyciąg ze świadectwa homolagacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
 6. w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawic: dowód własności, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu za granicą,tłumaczenia, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta,dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego.
 7. dowód tożsamości

Opłaty:

 • Pozwolenie czasowe 18,50 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Komplet nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł
 • Tablica samochodowa 30,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Tablica na przyczepę 15,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Tablica motocyklowa, ciągnikowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Tablica motorowerowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

Do pobrania:

 • Wniosek o rejestrację czasowa [ DOC ] [ PDF ]
15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Rejestracja czasowa pojazdu

Rejestracja pojazdu

W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa:

 1. wniosek o rejestrację,
 2. dowód własności pojazdu /umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności/,
 3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
 4. karta pojazdu, jeśli była już wydana,
 5. dowód tożsamości (do wglądu).

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić:

 1. wniosek o rejestracji;
 2. dowód własności pojazdu(dokumenty sporządzone w j. obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;
 6. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
  1. uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub,
  2. brak obowiązku, o którym mowa w lit. a;
 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badaniu technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 8. dowód tożsamości ( do wglądu).

Opłaty:

Dowód rejestracyjny 54,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Pozwolenie czasowe 13,50 zł + 0,50zł opłaty ewidencyjnej
Znaki legalizacyjne tablicy 12,50 zł
Nalepka kontrolna na szybę /dot. tylko samochodów/ 18,50 zł + 0,50zł opłaty ewidencyjnej
Tablica rejestracyjna samochodowa 80,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica indywidualna 1 000,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę 40,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motorowerowa 30,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Karta pojazdu 75,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

Opłaty uiszcza sie w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Do pobrania:

 • Wniosek o rejestracje pojazdu  [ DOC ] [ PDF ]
 • Pełnomocnictwo (rejestracja pojazdu) [ ODT ]
15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Rejestracja pojazdu

Konkursy i turnieje dla uczniów

9 lutego 2017
Czytaj więcej o: Konkursy i turnieje dla uczniów