Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2020 - Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w Broninie

Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej  SOSWw Broninie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

  • Zadanie 1. Komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne
  • Zadanie 2. Sprzęt do terapii SI
  • Zadanie 3. Sprzęt sportowy
  • Zadanie 4. Meble szkolne
  • Zadanie 5. Sprzęt dydaktyczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2020 - Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w Broninie

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak:AB.6743.1.33.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.33.2020

W dniu 16.06.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w Busku - Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 08.07.2020 roku.

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak:AB.6743.1.33.2020

Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 PODINSPEKTOR

W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

INFORMACJA  
O  WYNIKACH  NABORU NA STANOWISKO

 PODINSPEKTOR

W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na przedmiotowe stanowisko pracy do zatrudnienia wybrana została Pani Magdalena Matuszewska zamieszkała w Chotelku.

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Busko-Zdrój, dnia 02.07.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 12 Włosnowice, gmina Solec-Zdrój, obejmującej działkę nr 31 o powierzchni 0,25 ha, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie inwestorowi Gminie Solec-Zdrój  zezwolenia na przeprowadzenie przewodów sieci wodociągowej z polietylenu wraz z uzbrojeniem o średnicy dn 160 mm o łącznej długości 20 m w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”.

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2020 z dnia 06.07.2020 r.

Busko-Zdrój, dnia 06.07.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.5.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Sielec, gmina Wiślica oznaczonych numerami działek: 81, 112/1, 185, 186, 355, 357, 385, 393, 492 o łącznej powierzchni 2,30 ha.

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2020 z dnia 06.07.2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.4.2020 z dnia 07.07.2020 r.

Busko-Zdrój, dnia 07.07.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.4.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Łatanice, gmina Wiślica oznaczonych numerami działek: 9, 10, 38, 45, 105, 109, 111, 121/2, 221/2, 222, 300, 323/2, 330, 363, 397, 431, 434, 449/4, 451/5, 530/4, 594/2, 620, 635, 697/2, 795/2, 797 o łącznej powierzchni 5,6162 ha.

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.4.2020 z dnia 07.07.2020 r.