Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.28.2019 z dnia 03.12.2019 r.

Znak:GKN.6853.1.28.2019                                                       Busko-Zdrój, dnia 03.12.2019 r.


OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 02 Bilczów gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 234 i 922, oraz w obrębie 25 Olganów gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 510, posiadających nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowych nieruchomościach przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia projektowanych kabli linii napowietrznej FTTH 24FO i FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.28.2019 z dnia 03.12.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1010T Kawczyce-Zbludowice ul. Leśna w miejscowości Zbludowice gm. Busko-Zdrój.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.33.2019

Znak sprawy: AB.6743.1.33.2019

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Łagiewniki gmina Busko - Zdrój.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.33.2019

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.32.2019

Znak sprawy: AB.6743.1.32.2019

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Korczyńskiej oraz ul. Owczarskiej polegajaca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejacowości Zbludowice gmina Busko - Zdrój.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.32.2019

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r.

Busko – Zdrój, dn. 05.12.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.12.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.4.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, linii kablowych oświetlenia ulicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnej:

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r.

XIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782  z późn. zm.),

zwołuję

XIII  Sesję  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju,
w  dniu  13  grudnia  2019  roku o godz. 8.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: XIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.21.2019 - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na rzecz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z póź. zm.).

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.21.2019 - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU