Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.6.2019 z dnia 11.10.2019 r.

Busko – Zdrój, dn. 11.10.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie ul. Rokosza do ul. Solankowej, od km 0+000 do km 0+255,5 w Busku Zdroju wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudową gazowciągu średniego ciśnienia, wodociągu i linii elektroenergetycznych:

11 października 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.6.2019 z dnia 11.10.2019 r.

Decyzja GKN.6810.4.54.2016 z dnia 08.10.2019 r.

 Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019 r.

Znak:GKN.6810.4.54.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m:

            o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej  w miejscowości Brzezie  gm. Wiślica, o których mowa w art. 6a ustawy   o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brzezie oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów oraz w Starostwie Powiatowym   w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną.

10 października 2019
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.54.2016 z dnia 08.10.2019 r.

Decyzja GKN.6810.4.51.2016 z dnia 08.10.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.51.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m:

            o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej  w miejscowości Sroczków gm. Pacanów, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sroczków oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną.

10 października 2019
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.51.2016 z dnia 08.10.2019 r.

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.12.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019

Znak: GKN.6853.1.12.2019

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Gnojno, gmina Gnojno oznaczonej jako działki nr 125 o pow. 1.5800 ha i nr 963 o pow. 0.1400 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. firmie Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Panią Paulinę Jarczak,  zezwolenia na przeprowadzenie podwieszanej linii telekomunikacyjnej światłowodowej typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

10 października 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.12.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Decyzja GKN.6853.1.11.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019

Znak: GKN.6853.1.11.2019

D E C Y Z J A

    Na podstawie art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Solec-Zdrój w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28 o pow. 0.1600 ha, w celu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”,

10 października 2019
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6853.1.11.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Decyzja GKN.6853.1.10.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019

Znak: GKN.6853.1.10.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Solec-Zdrój w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127 o pow. 0.2200 ha, w celu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”,

10 października 2019
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6853.1.10.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju  ul. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR
w Referacie Inwestycji i Promocji

9 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji