Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Pozwolenie na budowę
 2. Pozwolenie na rozbiórkę 
 3. Zmiana pozwolenia na budowę
 4. Zgłoszenie rozbiórki
 5. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 6. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo budowlane
 7. Zgłoszenie budowy sieci z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a-e /
  Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane
 8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkownika obiektu budowlanego
 9. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
 10. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 11. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 12. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego
 13. Wydanie dziennika budowy

 

Pozwolenie na budowę

2006-05-23

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
pokoje 23, 24, 25, 26, 27     
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

Na podstawie Prawa budowlanego Dz. U. z 2021 r. poz. 2531 t.j.

 1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzja, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
 5. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".
Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłata skarbowa:

 • Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł.
 • Od pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym :
  1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna : za każdy m2 powierzchni użytkowej-1zł, nie więcej niż 539 zł .
  2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
  3. innego budynku – 48 zł.
  4. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
  5. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem litery f – 2143 zł.
  6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł.
  7. innych budowli – 155 zł.
  8. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
 • Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % stawek określonych powyżej.

OPŁATĘ SKARBOWĄ WNOSI SIĘ W CIĄGU 3 DNI OD ZŁOŻENIA WNIOSKU :

DO KASY STAROSTWA POWIATOWEGO W GOTÓWCE
lub na konto Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy Al. Mickiewicza 15
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju, Oddział w Busku - Zdroju
38 8517 0007 0010 0070 7563 0018.

Podstawa prawna

Art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

 • Wniosek o pozwolenie na budowę  (PB-1) [ PDF ]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) [ PDF ]

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Pozwolenie na rozbiórkę

2006-05-23

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41   370 50 06.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia.
 2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
 3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
 4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 5. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 6. W zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu lub jego kopia.

Miejsce złożenia dokumentu:

 • Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta w wersji papierowej
 • ePUAP w formie dokumentu elektronicznego

Sposób realizacji:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".

Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Podstawa prawna:

Art. 30 b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku:

 • Wniosek o pozwolenie rozbiórkę (PB-3) [ PDF ]

Uwagi:

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Zmiana pozwolenia na budowę

2021-08-02

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
pokoje 23, 24, 25, 26, 27     
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

Na podstawie Prawa budowlanego Dz. U. z 2021 r. poz. 2531 t.j.

 1. Trzy egzemplarze projektu zmian do zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

Od decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 10 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".
Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

OPŁATĘ SKARBOWĄ WNOSI SIĘ W CIĄGU 3 DNI OD ZŁOŻENIA WNIOSKU :

DO KASY STAROSTWA POWIATOWEGO W GOTÓWCE
lub na konto Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy Al. Mickiewicza 15
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju, Oddział w Busku - Zdroju
38 8517 0007 0010 0070 7563 0018.

Podstawa prawna

Art. 36a ust.1 i 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę  (PB-7) [ PDF ]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) [ PDF ]

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Zgłoszenie rozbiórki

2021-04-26

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27 
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia.
 2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
 3. Opis danych o obiekcie.
 4. W zależności od potrzeb – opis prowadzenia robót rozbiórkowych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki.

Miejsce złożenia dokumentu:

 • Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta w wersji papierowej
 • ePUAP w formie dokumentu elektronicznego

Sposób realizacji:

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 Wzór wniosku:

 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4) [ PDF ]

 

Uwagi:

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

2006-05-23

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27 
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;.
 3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie             z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;
 4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  1. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30 oraz
  2. instalowania, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Miejsce złożenia dokumentu:

 • Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta w wersji papierowej
 • ePUAP w formie dokumentu elektronicznego

Sposób realizacji:

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 2 i ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku:

 • Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) [ PDF]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(PB-5) [ PDF]

Uwagi:

 1. Inne (wymagane przez Wydział Architektury i Budownictwa)
  • Mapa sytuacyjno – wysokościowa (1szt.)
  • Mapa sytuacyjno – wysokościowa kopia (3szt.) z naniesionym obiektem, wymiarami oraz odległościami od innych obiektów i granic działki.
  • Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, wraz z odpowiednimi szkicami (rzuty, elewacje, przekroje, szczegóły) – (3szt.).
  • Pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami szczegółowymi np.:
   • Konserwator Zabytków
   • Inne ….
 2. Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

 

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane

2016-01-14

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty:

 1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejsce złożenia dokumentu:

 • Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta w wersji papierowej
 • ePUAP w formie dokumentu elektronicznego

Sposób realizacji:

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłata skarbowa:

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 4b i art. 33 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku:

 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) [ PDF ]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) [ PDF ]

 

Uwagi:

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Zgłoszenie budowy sieci z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a-e / Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych z art. 29 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane

2016-12-16

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty:

 1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Miejsce złożenia dokumentu:

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji:

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłata skarbowa:

 • o długości powyżej 1 km - 2143 zł
 • o długości do 1 km - 105 zł   

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 4b i art. 33 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2531 t.j.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku:

 • Zgłoszenie budowy sieci / Zgłoszenie budowy stacji tranformatorowych [ PDF ] [ ODT ]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) [ PDF ]


Uwagi:

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:24149

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-02 08:03:36Mariusz WalęzakDodano opis procedury: Zmiana pozwolenia na budowęSposób przyjmowania i załatwiania spraw
2021-07-16 10:20:50Mariusz WalęzakDodano link do usługi: "Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu"Sposób przyjmowania i załatwiania spraw