Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2022-07-05

Znak: GKN.6641.1.58.2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 478 (działka sąsiednia 477), położonej w obrębie Gorysławice, gmina Wiślica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2022-06-30

Znak: GKN.6641.1.56.2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegugranic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 527, 528 położonych w obrębie Szczytniki, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2022-06-30

Znak: GKN.6641.1.55.2022

Zawiadomienie zbiorcze o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ksany, gm. Opatowiec, powiat kazimierski.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie GKN.683.16.2021 z dnia 23.06.2022 r.

2022-06-27

Busko-Zdrój, dn. 23.06.2022 r.

GKN.683.16.2021

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 81/5 o pow. 56 m2, objętej decyzją Nr 7/19 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju, której jednym z dotychczasowych właścicieli był Pan Tomasz Starachowski o nieustalonym adresie zamieszkania.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.683.16.2021 z dnia 23.06.2022 r.

Decyzja GKN.6853.69.2021 z dnia 24.06.2022 r.

2022-06-27

Busko-Zdrój, dnia 24.06.2022

Znak: GKN.6853.69.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 124a ust. 1 i ust. 1b, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Hubert Machaj, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

o r z e k a m:

 1. Ograniczyć na rzecz Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Mietel, gmina Stopnica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1509 o pow. 0.0600 ha i nr 1522 o pow. 0.1300 ha oraz w obrębie Kuchary, gmina Stopnica oznaczonych jako działki nr 286/3 o pow. 0.0855 ha i nr 286/4 o pow. 0,2550 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej, stanowiącej infrastrukturę telekomunikacyjną w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nr ewidencyjnym 1509 obejmuje prawo do przewieszenia projektowanych kabli linii napowietrznej FTTH o łącznej długości 16,24m i szerokości pasa nieruchomości wynoszącego 3m (1,5m od osi linii) co stanowi 33,99m2 przy całkowitej powierzchni działki równej 0,06 ha.

  Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nr ewidencyjnym 1522 obejmuje prawo do przewieszenia projektowanych kabli linii napowietrznej FTTH o łącznej długości 13,51m i szerokości pasa nieruchomości wynoszącego 3m (1,5m od osi linii) co stanowi 39,10m2 przy całkowitej powierzchni działki równej 0,13 ha.

  Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nr ewidencyjnym 286/3 obejmuje prawo do przewieszenia projektowanych kabli linii napowietrznej FTTH o łącznej długości 17,56m i szerokości pasa nieruchomości wynoszącego 3m (1,5m od osi linii) co stanowi 36,29m2 przy całkowitej powierzchni działki równej 0,0855 ha.

  Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nr ewidencyjnym 286/4 obejmuje prawo do przewieszenia projektowanych kabli linii napowietrznej FTTH o łącznej długości 273,85m i szerokości pasa nieruchomości wynoszącego 3m (1,5m od osi linii) co stanowi 966,265m2 przy całkowitej powierzchni działki równej 0,2550 ha.

 1. Zobowiązać inwestora Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu robót wymienionych w punkcie 1, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, inwestor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania ustalonego w odrębnej decyzji.

 2. Zobowiązać każdoczesnego właściciela władającego nieruchomością do każdorazowego udostępniania inwestorowi nieruchomości, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów przewodowych znajdujących się na nieruchomości.

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6853.69.2021 z dnia 24.06.2022 r.

Decyzja GKN.6853.72.2021 z dnia 24.06.2022 r.

2022-06-27

Busko-Zdrój, dnia 24.06.2022

Znak: GKN.6853.72.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 124a ust. 1 i ust. 1b, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Hubert Machaj, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

o r z e k a m:

 1. Ograniczyć na rzecz Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Wójcza, gmina Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 442 o pow. 0.0900 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej, stanowiącej infrastrukturę telekomunikacyjną w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nr ewidencyjnym 442 obejmuje prawo do przewieszenia projektowanych kabli linii napowietrznej FTTH FO2 o łącznej długości 8,16m i szerokości pasa nieruchomości wynoszącego 3m (1,5m od osi linii) co stanowi 24,24m2 przy całkowitej powierzchni działki równej 0,09 ha.

 2. Zobowiązać inwestora Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu robót wymienionych w punkcie 1, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, inwestor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania ustalonego w odrębnej decyzji.

 3. Zobowiązać każdoczesnego właściciela / władającego nieruchomością do każdorazowego udostępniania inwestorowi nieruchomości, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów przewodowych znajdujących się na nieruchomości.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6853.72.2021 z dnia 24.06.2022 r.

Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.235.2021 z dnia 21.06.2022r.

2022-06-21

Busko-Zdrój, dnia 21.06.2022r.

Znak: GKN.6620.2.235.2021

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Balice, położony w jednostce ewidencyjnej Gnojno, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, że w terminie od dnia 25.07.2022r. do dnia 12.08.2022r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00,
w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Balice do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.235.2021 z dnia 21.06.2022r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:62293