Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-01-22

GKN.6641.1.2.2020

Zawiadomienie (10 szt.) o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 336 (droga powiatowa), przyjęcia granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych z działkami nr 139, 135, 136, 150/1, 352,  146/1, 348, 153/1, 355, 158/1, 360, 143/1 obręb Suchowola, gm. Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.52.2016 z dnia 21.01.2020 r. r.

2020-01-22

Busko- Zdrój, dn.21.01.2020 r.

Znak: GKN. 6810.4.52.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wnioski uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Ostrów, gm. Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek  536/1, 539/1 o łącznej  powierzchni 25,46  ha, położonych w miejscowości Ostrów, o których mowa w art. 6 a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w w/w wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,zgodnie z art. 8 d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.52.2016 z dnia 21.01.2020 r. r.

Zawiadomienie GKN.6810.4.15.2019z dnia 16.01.2020 r.

2020-01-17

Busko-Zdrój, dnia 16.01.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.15.2019

Z A W I A D O M I E N I E

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości  położonych w obrębie BRONINA, gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 202, 203/2, 205/2, 205/3, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219 o łącznej pow. 2,8695 ha nie może zostać rozpatrzone w ustawowym terminie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.15.2019z dnia 16.01.2020 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-01-15

GKN.6641.1.1.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działki nr 39/1, obręb Las Winiarski, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Decyzja GKN.6810.4.16.2019 z dnia 08.01.2020 r.

2020-01-13

Busko- Zdrój 08.01.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.16.2019

DECYZJA

            Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.) działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości KOSTKI DUŻE, gm. Busko-Zdrój, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 776, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805 o łącznej powierzchni 5.4800 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kostki Duże oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a także zamieszcza się ją w Biuletynie informacji publicznej Gminy Busko-Zdrój, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej. 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.16.2019 z dnia 08.01.2020 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.25.2019 z dnia 03.01.2020 r.

2020-01-08

Busko-Zdrój, dn. 03.01.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.25.2019

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)         

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 09 Kawęczyn, gm. Nowy Korczyn, oznaczonej jako działka nr 289, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową linii napowietrznej dwunapięciowej nN-0,4Kv + Sn-15kV (niskiego + średniego napięcia) wraz z dwoma stanowiskami słupowymi

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.25.2019 z dnia 03.01.2020 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.26.2019 z dnia 03.01.2020 r.

2020-01-08

Busko-Zdrój, dn. 03.01.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.26.2019

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)         

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 36 Słabkowice, gm. Busko-Zdrój, oznaczonych jako działki nr 461/1 i 213/2, posiadających nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w miejscowości Słabkowice.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.26.2019 z dnia 03.01.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:41384