Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-07-22

Znak: GKN.6641.1.49.2021

Zawiadomienie zbiorcze o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żerniki Górne, gmina Busko - Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-07-20

Znak: GKN.6641.1.48.2021

Zawiadomienie zbiorcze o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żerniki Górne, gmina Busko - Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-07-20

Znak: GKN.6641.1.47.2021

Zawiadomienie zbiorcze o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczaworyż, gmina Busko - Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-07-19

Znak: GKN.6641.1.46.2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych jako działka nr 90 położona w obrębie Zwierzyniec, gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.27.2021 z dnia 16.07.2021 r.

2021-07-19

Znak: GKN.6853.27.2021                                                              Busko-Zdrój, dn. 16.07.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)    

STAROSTA BUSKI

zawiadamia,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 012 Janina, gm. Busko-Zdroju, oznaczonej jako działka nr 499/6, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.27.2021 z dnia 16.07.2021 r.

Komunikat

2021-07-15

Wszystkich Wykonawców prac geodezyjnych informujemy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.) wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 roku. Od dnia 1 stycznia 2022 roku należy przekazywać operaty tylko w postaci elektronicznej.

Obwieszczenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2021-07-14

Busko-Zdrój, dnia 13.07.2021 r.

Znak: GKN.6853.16.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 13 lipca 2021 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.16.2021 w sprawie ograniczenia sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 25 o pow. 1,52 ha, położonej w obrębie 0005 Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój, poprzez udzielenie inwestorowi tj. Gminie Solec-Zdrój, zezwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym, zgodnie z planowaną inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój” wraz z budową studni rozprężnej.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:54648