Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020 r.

2020-07-08

Busko-Zdrój, dnia 02.07.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 12 Włosnowice, gmina Solec-Zdrój, obejmującej działkę nr 31 o powierzchni 0,25 ha, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie inwestorowi Gminie Solec-Zdrój  zezwolenia na przeprowadzenie przewodów sieci wodociągowej z polietylenu wraz z uzbrojeniem o średnicy dn 160 mm o łącznej długości 20 m w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2020 z dnia 06.07.2020 r.

2020-07-08

Busko-Zdrój, dnia 06.07.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.5.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Sielec, gmina Wiślica oznaczonych numerami działek: 81, 112/1, 185, 186, 355, 357, 385, 393, 492 o łącznej powierzchni 2,30 ha.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2020 z dnia 06.07.2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.4.2020 z dnia 07.07.2020 r.

2020-07-08

Busko-Zdrój, dnia 07.07.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.4.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Łatanice, gmina Wiślica oznaczonych numerami działek: 9, 10, 38, 45, 105, 109, 111, 121/2, 221/2, 222, 300, 323/2, 330, 363, 397, 431, 434, 449/4, 451/5, 530/4, 594/2, 620, 635, 697/2, 795/2, 797 o łącznej powierzchni 5,6162 ha.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.4.2020 z dnia 07.07.2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.19.2020 z dnia 03.07.2020 r.

2020-07-08

Busko-Zdrój, dnia 03.07.2020

Znak: GKN.6853.1.19.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Busko-Zdrój z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 02 miasta Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127 o pow. 0.1446 ha, poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na przebudowę rowu odwadniającego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji w trybie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.19.2020 z dnia 03.07.2020 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.11.2020 z dnia 02.07.2020 r.

2020-07-03

Busko-Zdrój, dnia 02.07.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.11.2020

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

Starosta Buski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej jako działki nr 532 o pow. 0,49 ha i nr 535 o pow. 0,28 ha poprzez udzielenie inwestorowi,  tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.11.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-07-02

Zawiadomienia (9 egz.) o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębach: Oleszki, Kostki Małe, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.16.2020 z dnia 29.06.2020 r.

2020-07-01

Busko-Zdrój, dnia 29.06.2020

Znak: GKN.6853.1.16.2020

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Żuków, gmina Solec-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 1188 o pow. 0.7132 ha poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gminie Solec-Zdrój, zezwolenia na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej, która jest realizowana w ramach inwestycji ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.16.2020 z dnia 29.06.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:45174