Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja GKN.6810.4.54.2016 z dnia 08.10.2019 r.

2019-10-10

 Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019 r.

Znak:GKN.6810.4.54.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m:

            o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej  w miejscowości Brzezie  gm. Wiślica, o których mowa w art. 6a ustawy   o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brzezie oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów oraz w Starostwie Powiatowym   w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.54.2016 z dnia 08.10.2019 r.

Decyzja GKN.6810.4.51.2016 z dnia 08.10.2019 r.

2019-10-10

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.51.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m:

            o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej  w miejscowości Sroczków gm. Pacanów, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sroczków oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.51.2016 z dnia 08.10.2019 r.

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.12.2019 z dnia 08.10.2019 r.

2019-10-10

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019

Znak: GKN.6853.1.12.2019

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Gnojno, gmina Gnojno oznaczonej jako działki nr 125 o pow. 1.5800 ha i nr 963 o pow. 0.1400 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. firmie Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Panią Paulinę Jarczak,  zezwolenia na przeprowadzenie podwieszanej linii telekomunikacyjnej światłowodowej typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.12.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Decyzja GKN.6853.1.11.2019 z dnia 08.10.2019 r.

2019-10-10

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019

Znak: GKN.6853.1.11.2019

D E C Y Z J A

    Na podstawie art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Solec-Zdrój w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28 o pow. 0.1600 ha, w celu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”,

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6853.1.11.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Decyzja GKN.6853.1.10.2019 z dnia 08.10.2019 r.

2019-10-10

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019

Znak: GKN.6853.1.10.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Solec-Zdrój w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127 o pow. 0.2200 ha, w celu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”,

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6853.1.10.2019 z dnia 08.10.2019 r.

Decyzja GKN.6810.4.44.2016 z dnia 30.09.2019 r.

2019-10-07

Busko-Zdrój, dnia 30.09.2019 r.

Znak:GKN.6810.4.44.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 6a ust. 1 i art. 8d w związku z art. 9 i art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), po rozpatrzeniu wniosków Pani Anny Kafara, Pani Marii Tłustochowicz, Pana Rafała Tłustochowicza, Pani Zdzisławy Romańskiej – Mącznik, P.P. Elżbiety i Stanisława małż. Kowal, Pana Roberta Bochenek, Pana Tadeusza Staworzyńskiego, Pana Leszka Syrkiewicza, Pana Mirosława Komoniewskiego, Pana Piotra Błaszkiewicza  działającego w imieniu „PZB” Sp. z o.o., P.P. Andrzeja i Jolanty małż. Lasak, Pana Janusza Konopa,

Starosta Buski orzeka co następuje:

  1. Ustala się wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wiślica oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie, stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
  2. Odmawia się ustalenia uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wiślica dla Pana Mirosława Komoniewskiego i „PZB” Sp.zo.o.
  3. Wykaz o którym mowa w pkt. 1 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.44.2016 z dnia 30.09.2019 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-10-03

GKN.6641.1.31.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 375 i 376, przyjęcia granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych z działką 377/2 - obręb Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:39258