Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.29.2019 z dnia 11.12.2019 r.

2019-12-13

Busko-Zdrój, dnia 11.12.2019

Znak: GKN.6853.1.29.2019

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Piasek Mały, gmina Solec-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 139 o pow. 0.4200 ha poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na przeprowadzenie elektroenergetycznej linii ziemno-kablowej średniego napięcia.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.29.2019 z dnia 11.12.2019 r.

Ogłoszenie GKN.6853.1.24.2019 z dnia 06.12.2019 r.

2019-12-11

Busko-Zdrój, dn. 06.12.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.24.2019

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 36  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)      

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1.492/2 i 1.493 o łącznej pow. 0,28 ha, położonej w obrębie 17 Zborów, gm. Solec-Zdrój, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z. o. o. z siedzibą Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. wykonanie kabla linii ziemnej FTTH 12FO w rurze 2xHDPE, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie GKN.6853.1.24.2019 z dnia 06.12.2019 r.

Ogłoszenie GKN.6853.1.23.2019 z dnia 06.12.2019 r.

2019-12-11

Busko-Zdrój, dn. 06.12.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.23.2019

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 36  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)      

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2.24 i 1.494 o łącznej pow. 1,1800 ha, położonej w obrębie 17 Zborów, gm. Solec-Zdrój, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z. o. o. z siedzibą Warszawie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. umieszczenie napowietrznego kabla światłowodowego FTTH 12FO oraz doziemnego kabla światłowodowego FTTH 12FO w rurze 2xHDPE, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie GKN.6853.1.23.2019 z dnia 06.12.2019 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.28.2019 z dnia 03.12.2019 r.

2019-12-06

Znak:GKN.6853.1.28.2019                                                       Busko-Zdrój, dnia 03.12.2019 r.


OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 02 Bilczów gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 234 i 922, oraz w obrębie 25 Olganów gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 510, posiadających nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowych nieruchomościach przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia projektowanych kabli linii napowietrznej FTTH 24FO i FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.28.2019 z dnia 03.12.2019 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-11-27

GKN.6641.1.37.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działek nr 2141/2, 2142/3 obręb Zborów, gm. Solec-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Decyzja GKN.6810.4.55.2016 z dnia 27.11.2019 r.

2019-11-27

Busko-Zdrój, dnia 27.11.2019 r.

Znak:GKN.6810.4.55.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m:

            o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Parchocin oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.55.2016 z dnia 27.11.2019 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.16.2019 z dnia 25.11.2019 r.

2019-11-25

Busko- Zdrój 25.11.2019r.

Znak:GKN.6810.4.16.2019 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

          Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości  położonych w obrębie KOSTKI DUŻE, gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 776, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805 o łącznej pow. 5.4800 ha.

W  związku z powyższym każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie, może składać wyjaśnienia, zeznania oraz zgłaszać dokumenty mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.16.2019 z dnia 25.11.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:40526