Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-09-22

Znak: GKN.6641.1.51.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 101/1 i nr 101/2 (działka sąsiednia nr 99), położonych w obrębie Łatanice, gmina Wiślica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie GKN.6810.4.52.2016 z dnia 20.09.2023 r.

2023-09-21

Busko-Zdrój, dnia 20.09.2023 r.

Znak: GKN.6810.4.52.2016

Z A W I A D O M I E N I E

            Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. oraz na podstawie art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o  zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140), uprzejmie zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Ostrów, gm. Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 536/1, 539/1 o łącznej powierzchni 25,46 ha, położonych w miejscowości Ostrów, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.52.2016 z dnia 20.09.2023 r.

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-09-15

Znak: GKN.6641.1.50.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych jako działki nr nr 17/1, 17/2, 34/2, 286, 287/1, 309, 308/6, 776, 777, 775/1, 775/2, 774/1, 769, 500, 496, 498, 499, położone w obrębie Stopnica, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-09-11

Znak: GKN.6641.1.49.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 1562, położonej w obrębie Mietel, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Ogłoszenie o wszęciu postępowania znak: GKN.6853.10.2023 z dnia 07.09.2023 r.

2023-09-11

Busko-Zdrój, dnia 07.09.2023 r.

Znak: GKN.6853.10.2023

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) - zwanej dalej u.g.n.,

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Gminy Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w mieście Kielce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 611/4, 610/5, 612/5 (obręb 0003); 165, 613/2 (obręb 0008) oraz 10/2, 12, 36, 66/11 (obręb 0013), poprzez udzielenie zezwolenia inwestorowi – Gminie Kielce na przeprowadzenie przez w/w działki: sieci wodociągowej ø 125 mm o łącznej długości 710 m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 160 mm, ø 200 mm o łącznej długości 1251,80 m i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø 110 mm o łącznej długości 441,90 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ilości 26 sztuk.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszęciu postępowania znak: GKN.6853.10.2023 z dnia 07.09.2023 r.

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-09-08

Znak: GKN.6641.1.48.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 1562 (działka sąsiednia nr 688/2), położonej w obrębie Mietel, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-09-06

Znak: GKN.6641.1.47.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 25/2 (działka sąsiednia nr 25/1), położonej w obrębie Wola Zofiowska, gmina Gnojno.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:68955