Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO, informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku –Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

  • kierując korespondencje na adres:

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko – Zdrój

3) Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:

- ustawie z dnia  25 czerwca 2010 o sporcie,

- ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

- ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,

- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

- ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

- rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r., w sprawie ewidencji klubów sportowych,

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń                          i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,

- rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku                    w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych działań,

- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

- ustawa  z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych,

- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach,

- ustawa z dnia 29 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

oraz w innych ustawach, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacjach.

 

4) Pozyskiwane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie ww. przepisów prawa.

5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6) Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2018-05-29
Data publikacji:2018-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Sławomir Dalach
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3933