Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
ul. Armii Krajowej 19
28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 82 82

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
lek. med. Wanda Skórska

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA SKŁADA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO ZESPOŁU w postaci:

 • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub 
 • wersji papierowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: (41) 342-17-72, (41) 342-17-73, (41) 342-10-02, (41) 342-10-50, (41) 342-10-05, (41) 342-17-79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Wypełnione i podpisane przez osobę niepełnosprawną, przedstawiciela ustawowego, ustanowionego Pełnomocnika w sprawie, druki wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem należy:

 • przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,
 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • złożyć w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej – powiatowy zespół ma obowiązek przekazać w terminie nie później niż 7 dni do Wojewódzkiego Zespołu.

 

Do pobrania:

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2732) [ PDF ]
 • Wniosek o wydanie decyzji ustalajacej poziom potrzeby wsparcia [ PDF ] [ DOCX ]
 • Kwestionariusz samooceny trudnosci w zakresie wykonywania czynnosci zwiazanych z funkcjonowaniem [ PDF ] [ DOCX ]
 • Klauzula informacyjna [ PDF ]

 

 

 

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I KART PARKINGOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju informuje, że od 30 grudnia 2023 r. wchodzą w życie nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie wcześniejszych przepisów albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa wyżej, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej zachowuje ważność na ten sam okres co orzeczenie, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Po uzyskaniu nowego orzeczenia, należy wystąpić o wydanie kolejnej karty parkingowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby których ważność orzeczeń została wydłużona do 30 września 2024r. mogą na bieżąco składać kolejne wnioski o wydanie nowego orzeczenia również przed tym terminem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768).

 

 

Wydawanie kart parkingowych – zmiany!

 

Dnia 29.09.2023 r. zmianie ulega tryb wydawania kart parkingowych. W związku z utratą mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1123) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1438) na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) powracają przepisy obowiązujące przed pandemią. Najważniejsze zmiany to:

 

 • Utrata ważności formularza wniosku obowiązującego podczas pandemii i powrót do formularza wniosku obowiązującego przed pandemią (Wzór wniosku)
 • Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie karty parkingowej składa wniosek osobiście i podpisuje go w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, za wyjątkiem:
  • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 • Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty parkingowej.
 • Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2022 poz. 1611).

 

 

KOMUNIKAT

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy, gdzie wskazano nowy okres ich ważności.

Przyjęte zmiany, mówią że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:

do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (5 sierpnia 2023 r.) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Ważność kart parkingowych

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia.

Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 

STRUKTURA

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą następujące stanowiska pracy:

• Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta
• Lekarze orzecznicy
• Pracownicy socjalni
• Psycholog
• Doradca zawodowy
• Pedagog

ZAKRES DZIAŁANIA

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku- Zdroju orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatów Buskiego i Kazimierskiego

Orzeczenia wydawane są do następujących celów:

1. Odpowiednie zatrudnienie
2. Szkolenia w tym specjalistycznego
3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
4. Uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne
6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
7. Konieczności stałej, lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji
9. Spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 128)
10.Prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju


Podstawy prawne:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [ PDF ]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej [ PDF ]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych [ PDF ]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności [ PDF ]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia [ PDF ]

 

WZORY DRUKÓW NIEZBĘDNYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA O USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • Klauzula informacyjna (ogólna) [ PDF ]
 • Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność [ PDF ] [ XLSX]
  •  Klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOCX ]
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej [ PDF ] [ DOCX ]
  •  Klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOCX ]

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia (FORMULARZ WNIOSKU)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA)
 • Zaświadczenie o niemożności uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego (Formularz zaświadczenia)
 • OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WNIESIENIA ODWOŁANIA  (Formularz oświadczenia)

 

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopnień niepełnosprawności po 16 roku życia:

 

ULGI KOMUNIKACYJNE [ PDF ]


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od chwili wypełnienia przez lekarza ważne jest 30 dni.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Kokoszczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:73495

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-04-17 12:49:42Mateusz OlszewskiZaktualizowano linki do aktów prawnychPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2023-12-29 14:19:06Mateusz OlszewskiDodano klauzulę informacyjną dot. wnioseków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparciaPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2023-12-29 12:57:09Mateusz OlszewskiDodano informację dot. PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I KART PARKINGOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2023-12-29 10:57:30Mateusz OlszewskiDodano informacje dot. wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparciaPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2023-10-04 09:08:44Mateusz OlszewskiZaktualizowano informację dot. kart parkingowych i wzory wnioskówPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2023-05-18 13:23:48Mateusz OlszewskiDodano komunikatPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2023-01-16 07:36:28Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskówPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2022-04-01 15:26:51Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzule ogólnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2022-04-01 12:05:43Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawnośćPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2021-12-20 12:03:31Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzulę informacyjnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2021-08-16 14:20:33Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie karty parkingowejPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2021-07-01 12:28:12Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie karty parkingowejPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2020-05-12 14:13:17Mateusz OlszewskiDodano wzory oświadczeńPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2020-04-29 07:33:06Mateusz OlszewskiZaktualizowno klauzulę informacyjnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2020-03-13 13:01:33Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioskiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-09-27 11:39:09Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie legitymacji i karty parkingowejPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-09-25 15:08:36Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioskiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-07-13 10:27:56Piotr CiraZaktualizowano - wniosek o wydanie orzeczenia o stopnień niepełnosprawności po 16 roku życia | Dodano - Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawnośćPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-05-25 07:17:03Piotr CiraDodano - Klauzula informacyjna (ogólna)Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-05-22 08:25:21Piotr CiraZaktualizowano podstawę prawnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-04-05 14:18:27Piotr CiraZaktualizowano wnioski i zaświadczeniaPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-01-02 09:18:10Piotr CiraUsunięto nieaktualny wniosek o wydanie legitymacjiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-09-01 11:22:10Piotr CiraZaktualizowano wniosek o legitymacjęPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-08-08 13:58:17Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie legitymacjiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-03-04 16:17:54Piotr CiraZaktualizowano treść oraz wnioski dla dzieci i dorosłychPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-01-12 08:47:47Piotr CiraZmienono podstawy prawnePowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-01-11 09:58:57Mariusz WalęzakDodano sprawozdaniaPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności