Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

2020-04-06

Wstęp Deklaracji:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej - Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa bip.powiat.busko.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2006-03-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-24.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/audio.
 • Materiały multimedialne nie posiadają tłumaczeń w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Archiwalne nagrania audio Sesji Rady Powiatu, nie posiadają wersji alternatywnej w postaci tekstu.
 • Część dokumentów opublikowanych w BIP jest w postaci skanu. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Serwis zawiera także dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Powody wyłączenia:

 • Zdecydowana większość materiałów multimedialnych (np. nagrania audio z Sesji Rady Powiatu, filmy promocyjne) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część informacji publikowanych w serwisie, wytworzona została przez inne podmioty, w związku z czym nie dysponujemy ich wersją dostępną cyfrowo.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Olszewski, starostwo@powiat.busko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 370 50 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany przy al. Mickiewicza 15, jest dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na parkingu przy budynku Starostwa, wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Od strony al. Mickiewicza, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. Drzwi wejściowe posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu.

W budynku została zamontowana winda, dlatego I piętro budynku jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ogólnodostępna łazienka, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym

 

2. Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany przy ul. Koperniaka 6, jest częściowo dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na parkingu przy budynku, wyznaczone zostało miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. Drzwi wejściowe na parterze posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu.

Na parterze występuje różnica poziomów podłóg, przez co budynek nie jest w pełni dostepny dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem, którego pokój mieści się w miejscu niedostępnym, prosimy o zgłoszenie tego w Biurze Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W budynku funkcjionuje winda, dzięki której osoby z dysfunkcjami ruchu (w tym korzystający z wózków inwalidzkich) mogą dostać się na piętra I - III.

Łazienki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym.

 

3. Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej 19, jest częściowo dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na parkingu przed budynkiem, wyznaczone zostało miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Przy głównym wejściu, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość.

W budynku nie ma windy, jednak Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje lokale na parterze. Na I piętrze mieści się Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym.

 

Informacja dla osób niesłyszących

2015-04-27

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

 • tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 • korzystania z poczty elektronicznej,
 • przesyłania faksów.
W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
 • Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
  ul. Mickiewicza 15
  28-100 Busko-Zdrój
 • telefonicznie na nr: (+48) 041 378 30 51
 • fax nr: (+48) 41 378 35 78
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-04-24
Data publikacji:2015-04-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7759