Jesteś tutaj: Start / Programy i strategie

Programy i strategie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030

2022-06-07

Komunikat Nr 2/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 6 czerwca 2022 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030"

Czytaj więcej o: Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030

Program współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025

2021-01-20

Uchwała Nr XXI/243/2020
Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 5a ust. 2 i 5ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025”, zwany dalej „Programem” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisami zawartymi w Programie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Czytaj więcej o: Program współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025

Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021-2026

2020-10-05

KOMUNIKAT NR 1/2020
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 10 września 2020 r.


o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim
na lata 2021-2026

Czytaj więcej o: Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021-2026

Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020

2019-04-18

KOMUNIKAT
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2016 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020”Czytaj więcej o: Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu

2016-11-04

Busko-Zdrój, dnia 03.11.2016r.

INFORMACJA

o uchwaleniu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu”

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju

podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu ” uchwałą Nr XXII/214/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 października 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu”

Czytaj więcej o: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:14101